Teksty liturgii Mszy św. z homilią

 

2/587         -        8 stycznia 2017 r. C.

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

 

 

8 stycznia 2017 r.

 

Chrzest Pański

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

kolor szat: biały

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

        

por. Mt 3, 16-17

 

Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

 

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Zgromadziliśmy się, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata.

 

Jako przybrane dzieci Boże uznajemy nasze grzechy i żałujemy za nie, abyśmy mieli udział w ofierze Chrystusa i Kościoła. 

 

 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Jezus przyjmując chrzest z rąk Jana Chrzciciela uniżył się i stanął w gronie grzeszników. Przez swą pokorę zgładził grzechy świata. Chrzest w Jordanie był uroczystą inauguracją posłannictwa Jezusa jako Mesjasza potwierdzoną przez Boga Ojca. I my przez chrzest i pokorną służbę dla braci stajemy się umiłowanymi synami Ojca.

 

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

        

Iz 42, 1-4. 6-7

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

 

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

   PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

(R.: por. 11b)

 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

1       Oddajcie Panu, synowie Boży, *

        oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

2       Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *

        na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

        

3       Ponad wodami głos Pański, *

        Pan ponad wód bezmiarem!

4       Głos Pana potężny, *

        głos Pana pełen dostojeństwa.

 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

        

3       Zagrzmiał Bóg majestatu: *

9       a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»

10     Pan zasiadł nad potopem, *

        Pan jako Król zasiada na wieki.

 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

 

        

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

 

Dz 10, 34-38

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mk 9, 7

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

 

Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

        

 

Świadectwo wiary

 

ks. Leszek Smoliński

 

W jednym z wywiadów prasowych brytyjski podróżnik, alpinista i przewodnik sztuki przetrwania 43–letni Bear Grylls dał takie świadectwo swojej wiary: „W przeszłości obawiałem się o tym mówić, bo bałem się, że mnie wyśmieją albo że zostanie to odebrane jako przejaw słabości. Ale teraz już nie lękam się powiedzieć, że potrzebuję swej wiary. Ona jest prawdziwym kręgosłupem mego życia. Jeśli więc ktoś mnie o to zapyta, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę o tym opowiedzieć”. Przyznał, że od dzieciństwa miał w sobie naturalną wiarę. „Wierzyłem po prostu, że Bóg istnieje i że jest dobry”. Poważny przełom w swym chrześcijańskim życiu przeżył w wieku 16 lat, po śmierci dziadka. „Pamiętam, że modliłem się do Boga, aby był ze mną. Tam się rozpoczęła moja wiara”. Zaznaczył, że od tej pory wiara była najmocniejszym zakotwiczeniem w jego życiu i najlepszym przewodnikiem w ciemnych chwilach. Dziś wiara jest stałym elementem jego codziennego życia. Każdy dzień stara się rozpoczynać na kolanach, aby przypomnieć sobie, co jest ważne. Zawsze ma też przy sobie małą książeczkę, z której czyta codziennie o wierze i życiu.

 

Celebrowane dziś Święto Chrztu Pańskiego jest zachętą do wspinania się z pomocą Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż osiągniemy świętość. Podczas chrztu w wodach Jordanu dokonało się przejście od chrztu Jana Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu Jezusa w Duchu Świętym i ogniu. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, jest głównym architektem naszego chrztu, czyli pierwszego doświadczenia Bożego miłosierdzia w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzymaliśmy „nowe życie w Chrystusie”, wolne od grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga, w których Ojciec niebieski ma upodobanie [warto przypomnieć sobie datę swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku]. To Duch Święty zniszczył w nas grzech pierworodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli królestwa miłości, prawdy i pokoju. I to moc Ducha umożliwia nam naśladowanie Jezusa, a więc upodabnianie się do Niego w życiu codziennym przez miłość i solidarność z bliźnimi.

 

Wiara katolicka stała się udziałem naszej Ojczyzny w 966 roku. Dzisiejsze Święto jest również okazją do wdzięczności Bogu za natchnioną decyzję naszego pierwszego władcy – księcia Mieszka I, która zaowocowała na Wielkanoc 966 roku przyjęciem chrztu przez tworzący się naród i państwo. Każdy z nas należy do tej wspólnoty. I od naszego osobistego zaangażowania w wiarę zależy najpierw nasze zbawienie, dalej przyszłość wiary w naszych rodzinach, społecznościach i w całej Polsce.

 

Dzień chrztu to także najważniejsze wydarzenie w życiu ucznia Chrystusa. Wyraźmy więc Bogu dziś szczególną wdzięczność za ten dar. I prośmy Jezusa, by dał nam moc Ducha Świętego do życia zgodnego z tajemnicą chrztu, czyniąc nasze świadectwo wiary wobec świata jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Będzie to możliwe, jeśli wsłuchamy się w radę, a jednocześnie wielokrotną zachętę papieża Franciszka: „codziennie czytajcie kawałek Ewangelii, fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten sposób sprawić, że poznają Go inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie”.

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zostaliśmy we chrzcie usynowieni przez Boga, który w Jezusie - Słudze wszystkich darował ludziom winy, a chrzest Jego odnowił upadły świat. Prośmy więc pokornie jako słudzy i ufni, jak dzieci Boga:

 

1.      Prośmy za wszystkich ochrzczonych, aby w życiu kierowali się Duchem Chrystusa.

2.      Prośmy za Kościoły Wschodnie, aby jaśniały blaskiem wiary i świętości.

3.      Prośmy za narody żyjące dziś nad Jordanem, aby w Chrystusie uznały swego Zbawiciela i zaznały pokoju.

4.      Prośmy za grzeszników, aby przez pokutę odnowili w sobie przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym.

5.      Prośmy za niewierzących, aby uznali w Chrystusie swego Zbawiciela i Pana.

6.      Prośmy za nas tu zgromadzonych, abyśmy włączeni w Chrystusa przez chrzest święty byli światłem dla braci i przeszli przez życie jak On - dobrze czyniąc.

 

Boże, Ty jesteś Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty jesteś Ojcem całej ludzkości; udziel nam Ducha Świętego, abyśmy prosząc za światem, pokornie i ufnie oczekiwali odnowienia wszystkiego w Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

        

Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Uwielbiajmy Boga za dar naszego chrztu, przez który zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i wprowadzeni do Kościoła.

 

 

PREFACJA

7. Tajemnica chrztu Chrystusa

 

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim.

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

J 1, 32. 34

 

Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

         Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Napełnieni mocą z wysoka idźmy dobrze czyniąc i podnosząc na duchu naszych braci za wzorem Chrystusa. W trudzie chrześcijańskiego świadectwa towarzyszy nam błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

 

.

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria parafialna: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.30, oprócz I piątku, sobota – 8.00 – 9.00.

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

strona internetowa gazetki: wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.