luty

WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       8/700                   -              24 luty 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

24 luty 2019 r. C.

 

VII Niedziela Zwykła

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

         Ps 13, 6

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. *

Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, *

będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Chrystus przypomina nam dzisiaj, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości bliźniego. I to miłości nawet nieprzyjaciół.

Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół.    

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę *

spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograniczać się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą.

Będzie w stanie to uczynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która przychodzi do nas w Jego słowie.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Dawid oszczędza Saula

         1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?»

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość.

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1       Błogosław, duszo moja, Pana, *

        i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

2       Błogosław, duszo moja, Pana *

        i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3       On odpuszcza wszystkie twoje winy *

        i leczy wszystkie choroby.

4       On twoje życie ratuje od zguby, *

        obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

8       Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

        nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

10     Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

        ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

12     Jak odległy jest wschód od zachodu, *

        tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

13     Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

        tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus nowy Adam

        

1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,

         abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

        

Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Promocja na dzień sądu

Augustyn Pelanowski OSPPE

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że Bóg nas pokochał, gdyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Bóg potrafi tak kochać wroga, aż ten stanie się przyjacielem! Jestem tego głęboko świadomy, że On mnie kochał jeszcze wtedy, gdy Go lekceważyłem, oskarżałem za swoje cierpienia, ignorowałem, a nawet nienawidziłem. Im bardziej Go raniłem, tym bardziej On leczył mnie swoim przebaczeniem. Przemógł mnie i zgodziłem się w końcu na to, by mnie mógł kochać i bym sam odważył się kochać. Wcale nie jest łatwo podjąć decyzję o tym, by od pewnego dnia zacząć kochać innych. Żeby nienawidzić, nie trzeba podejmować żadnych decyzji, wystarczy przestać myśleć. Bóg wybaczył mi tak wiele grzechów i to nawet te grzechy, za które nie miałem odwagi prosić o przebaczenie! Nie potrafiłem Go niczym zniechęcić do siebie. Byłem nawet zły na to, że On nie chciał być zły na mnie, ale i to nie pomogło!

Jaki więc mam być wobec innych? Jaki mam być wobec tych, którzy dla mnie są tacy, jakim ja byłem przez tyle lat dla Niego? Czynić dobro wobec tych, którzy są złośliwi, dobrze życzyć tym, którzy źle mi życzą, błagać za tych, którzy mnie przeklinają. Pogodzić się z tym, że ktoś będzie mnie oszukiwał, nie domagać się sprawiedliwości wobec tych, którzy będą niesprawiedliwi. Obserwując z takiej perspektywy przyszłość, doznaję utraty tchu, jakbym stał nad bezdenną przepaścią. Kiedy się już tam rzucę, nie będę mógł się cofnąć. Spadać ciągle w coraz głębszą miłość przebaczającą wydaje się zatratą siebie. Czy wyobrażasz sobie siebie samego nad taką krawędzią decyzji, by od tego dnia już tylko przebaczać? Skoro i tak świat jest pełen niesprawiedliwości, możesz uczynić z tego, co przeżywasz jako skrzywdzenie, najwspanialszą okazję, by stać się takim jak Bóg – miłosiernym! Dorastamy dzięki temu, co nas przerasta. Nie można być miłosiernym wobec tych, którzy cię kochają i szanują. To jest niemożliwe. Miłosierdzie jest miłością tam, gdzie powinna istnieć już tylko zemsta.

Czy Bóg zechciałby mnie lub ciebie ukarać za wszelką podłość, jakiej dopuściliśmy się w przeszłości, jeśli ja lub ty nie tylko nie będziemy domagać się ukarania tych, którzy wobec nas okażą się podli, ale nawet za nich będziemy prosili o zbawienie? Oto Wszechmogący daje nam wielką promocję, dzięki której nie będziemy obawiać się dnia sądu. Ta promocja to przebaczenie. Ale kiedy On przebacza, to tym samym mówi: PRZEBACZAJ TAK JAK JA! Przebaczaj w takim stylu jak Ja! Z takiej perspektywy można mówić Bogu: jak dobrze, że posłałeś na moją ścieżkę złych ludzi! Bóg obdarza nas największymi łaskami właśnie wtedy, gdy życie wydaje się najmniej łaskawe.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        

Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary, módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela.

1.      Módlmy się za Kościół, aby głosił przykazanie miłości i ukazywał przebaczającą miłość Boga. R. Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.

2.      Módlmy się za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, że Bóg przebacza.

3.      Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego.

4.      Módlmy się za skazanych i pozbawionych prawa, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie.

5.      Módlmy się za zmarłych (NN), aby znaleźli u Boga przebaczenie i z miłością zostali przyjęci do grona zbawionych.

6.      Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli kochać i przebaczać, tak jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszników.

Boże, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu miłość nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczyli naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobieństwo do Twego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, nasz Ojcze,

składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, †

aby dary złożone ku Twojej chwale *

przyczyniły się do naszego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za dar Jezusa Chrystusa, który uczy nas i daje nam przykład miłości nieprzyjaciół.

 

 

 

PREFACJA

 

33. Zadatek wieczystej Paschy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. *

Cieszyć się będę i radować Tobą, *

zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, *

którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Pamiętajmy w tym tygodniu o wołaniu Chrystusa: "miłujcie waszych nieprzyjaciół". Na trud chodzenia tą drogą błogosławi nas Bóg Wszechmogący.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       7/699                   -              17 luty 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

17 luty 2019 r. C.

 

VI Niedziela Zwykła

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, *

warownią, która ocala. *

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

             Dzisiejszy świat, w który na pierwsze miejsce wysuwa rządzę pieniądza i szybkiego zysku, nawet za cenę odstąpienia od własnych przekonań religijnych, łudzi nas propozycjami łatwego szczęścia. Tak często w dążeniu do materialnego szczęścia tego świata, zapominamy o dobrach duchowych, które są najważniejsze, bo dają szczęście i radość w Królestwie niebieskim.        

Niech ta Eucharystia, którą celebrujemy razem z Chrystusem i kapłanem wyjedna nam łaskę przebaczenia u Boga, za to, że nie zawsze w Nim pokładamy nadzieję, ale ulegamy pokusom tego świata, który proponuje nam łatwe szczęście nawet za cenę życia wiecznego.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, †

daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski *

stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

         Jesteśmy szczęściarzami, że teraz możemy słuchać słowa Bożego. Słowo Boże jest jak orzeźwiający balsam, który łagodzi zranioną przez współczesny świat duszę człowieka.

         W drodze do prawdziwego szczęścia, które może dać tylko Bóg, potrzebna jest wiara i niezachwiana ufność w miłosierdzie Boże. „Błogosławiony, kto zaufał Panu” – zawołamy razem z psalmistą. I chociaż w oczach świata będziemy na straconej pozycji, to u Boga będziemy mieli nagrodę w niebie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu

Jr 17, 5-8

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

1       Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †

        nie wchodzi na drogę grzeszników *

        i nie zasiada w gronie szyderców,

2       lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *

        i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

        

3       On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *

        które wydaje owoc w swoim czasie.

        Liście jego nie więdną, *

        a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

        

4       Co innego grzesznicy: *

        są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

6       Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *

        a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

        

1 Kor 15, 12. 16-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Łk 6, 23ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,

bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

        

Łk 6, 17. 20-26

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Błogosławieństwa, mapa życia…

Celem misji Jezusa było głoszenie dobrej nowiny ubogim. Jasno to powiedział na początku swojej działalności w synagodze w Nazarecie. Dlaczego Jezus wybrał ubogich? Czyżby Bogu podobało się ubóstwo? Nie. On przyszedł, aby zaradzić ubóstwu. To właśnie ludzie ubodzy byli gotowi Go przyjąć i uwierzyć Mu. Ubogi w Biblii to człowiek, który w Bogu pokłada nadzieję. Taki człowiek jest nazywany w Biblii także błogosławionym.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest nam ukazana różnica między człowiekiem błogosławionym, a przeklętym.

   Człowiek przeklęty to nie tyle ktoś, kogo Bóg przeklina, ponieważ życzy mu źle. Bóg, który nas stworzył nie chce nas krzywdzić. Słowo Boże jasno wskazuje, że człowiek, przeklęty to ktoś, kto poprzez swoją wolną decyzję odwraca się od Boga.

   Jest to decyzja życia na pustyni duchowej, co ostatecznie prowadzi do śmierci. Niestety wielu takich ludzi możemy spotkać również dzisiaj. Jest to postawa samowystarczalności. Życie tak, jakby Boga nie było. Co więcej, jest to decyzja postawienia siebie samego na miejscu Boga, a nawet kpina z istnienia Boga.

   Na krótką metę może to być „ciekawe” życie. W ostatecznym rozrachunku takie życie prowadzi jednak do śmierci. Zabija relacje międzyludzkie, niszczy życie innych, a nawet środowisko naturalne. Tam, gdzie liczę się tylko ja, nie ma miejsca dla Boga ani dla drugiego człowieka. To jest droga przekleństwa.

   Błogosławiony natomiast to człowiek, który pokłada ufność i nadzieję w Bogu. Jest to ktoś, kto nie żyje tylko dla siebie samego. Błogosławiony to ten, kto słucha słowa Bożego i żyje nim. Człowiek błogosławiony jest w stanie przyjmować i dzielić się życiem.

W styczniu 2019 roku miały miejsce w Panamie Światowe Dni Młodzieży. Papież Franciszek wskazał uczestnikom na Maryję, która jest błogosławioną nie tyko między niewiastami, ale między wszystkimi narodami. Jest ona błogosławiona, ponieważ zaufała Bogu.

   W czasie sobotniego czuwania z młodzieżą, pewna rodzina dała piękne świadectwo zaufania, tak jak zaufała Maryja. W wieku 42 lat kobieta zaszła po raz piąty w ciążę. Gdy poczęło się kolejne dziecko, okazało się, że jest chore na zespół Downa. Lekarze sugerowali aborcję. Rodzice nie chcieli nawet o tym myśleć. Wobec setek tysięcy młodych ludzi zebranych na czuwaniu matka stwierdziła: „Powiedzieliśmy Bogu TAK”. Gdy to mówiła stał obok niej mąż i ojciec tego dziecka, który trzymał na rękach kilkuletnią córkę. Co więcej, dali swojej córce imię Agnieszka na cześć świętej dziewczyny, która oddała swoje życie w obronie czystości.

Świat należy do ludzi błogosławionych. Życie należy do ludzi błogosławionych.

Dzisiejsza Ewangelia to nie tania pociecha, ale fundament udanego i spełnionego życia. W błogosławieństwach widzimy odwrócenie mentalności świata. Według świata, błogosławieni to bogaci, możni, ci, którym się powodzi i są podziwiani przez tłumy. Natomiast dla Jezusa, przeciwnie, błogosławionymi są ubodzy, łagodni, którzy pozostają sprawiedliwi nawet za cenę sprawiania złego wrażenia. Błogosławieni to także prześladowani za wiarę.

Życie nie jest reklamą, gdzie wszystko jest przedstawione gładko i łatwo. Życie wymaga zaangażowania i stawiania czoła wyzwaniom. Błogosławieństwa to droga wzrastania, która prowadzi do szczęścia. W czasie pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w lutym 2019 roku papież Franciszek powiedział, że błogosławieństwa to „mapa życia” oraz że błogosławieństwa „nie żądają nadludzkich czynów, lecz naśladowania Jezusa w życiu codziennym”.

   Na ile żyję z postawą zaufania Bogu, nawet gdy sprawy nie układają się tak, ja sobie to zaplanuję?

   Kto planuje moje życie?

   Czy jest w nim miejsce dla Boga?

Błogosławieństwa to „świętość życia codziennego, która nie potrzebuje cudów i niezwykłych znaków. Błogosławieństwa nie są dla nadludzi, ale dla tych, którzy zmagają się z wyzwaniami i próbami każdego dnia. Ten, kto je przeżywa według Jezusa, czyni świat czystym. Jest jak drzewo, które nawet na ziemi jałowej codziennie pochłania zanieczyszczone powietrze i oddaje tlen” (Franciszek, pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 5 lutego 2019).

Bądźmy ludźmi zakorzenionymi w Jezusie i gotowymi czynić dobro każdemu, kto jest blisko nas.

Bądźmy ludźmi błogosławionymi.

Bądźmy ludźmi życia.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez Chrystusa, naszego Zbawiciela przedstawmy Bogu nasze prośby.

1.      Prośmy za Kościół święty, aby stawał się dla dzisiejszego świata czytelnym znakiem obecności Królestwa niebieskiego na ziemi. Ciebie prosimy.

2.      Prośmy za Ojca Świętego, aby mógł głosić bez przeszkód Dobrą Nowinę o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem. Ciebie prosimy.

3.      Prośmy za duszpasterzy i katechetów, aby uczyli wiernych właściwej hierarchii wartości i otwierali ich serca na dobra nieprzemijające. Ciebie prosimy.

4.      Prośmy o siły i błogosławieństwo dla dobroczyńców domów dziecka i schronisk dla bezdomnych. Ciebie prosimy.

5.      Prośmy za narzeczonych, aby byli odpowiedzialni za swoją wzajemną miłość. Ciebie prosimy.

6.      Prośmy za zmarłych, by obmyci krwią Chrystusa Pana z radością mogli wejść w bramy nieba. Ciebie prosimy.

7.      Prośmy za nas samych, abyśmy jako wspólnota zjednoczona wokół stołu Eucharystii, każdego dnia kierowali się zaufaniem do Bożej opatrzności. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj Boże naszych próśb, które z wiarą i ufnością Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, *

i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

         Bogu wyśpiewajmy dziękczynienie za to, że ma przygotowaną w niebie nagrodę dla tych, którzy są ubodzy, głodni, smutni i odrzuceni przez świat, tylko dlatego, że przynależą do Chrystusa.

 

 

 

PREFACJA

 

32. Dzieło stworzenia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, *

i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. *

Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo *

i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, *

aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem *

i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, *

Pan głód ich zaspokoił, *

nie zawiódł ich pragnienia.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, †

spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, *

który daje prawdziwe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono umocni naszą wiarę i przynależność do Chrystusa, bo tylko prawdziwe przylgnięcie do Jezusa gwarantuje szczęście i miano „błogosławieni” już tutaj na ziemi.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

       5/697                   -              3 luty 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

3 luty 2019 r. C.

IV Niedziela Zwykła

kolor szat liturgicznych: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 106, 47

Ratuj nas Panie, nasz Boże, * i zgromadź nas z krajów pogańskich, * abyśmy wielbili święte imię Twoje * i dumni byli z Twojej chwały.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby zrozumieć podstawową prawdę, że jedynym Panem naszego życia, naszych nocy i dni, naszych powstań i zaśnięć jest Ten, który ukształtował człowieka już w łonie matki.

Często człowiek planuje swoją przyszłość na własny „rachunek”, bez Boga, uzurpując sobie w ten sposób prawo do własnej reżyserii życia. Chrześcijanin odrzuca dzisiaj Boga, Bóg nie jest mile widziany w życiu człowieka: w szkole, szpitalu, zakładach pracy. „Bóg jest tam nie potrzebny”- tak uważa wielu ludzi, ponieważ Jego miejsce jest w Kościele.

Również i my często ulegamy takim poglądom. Zrzucamy Boga na margines ludzkiej egzystencji, lekceważymy Jego naukę i Jego wolę, a liczą się tylko nasze interesy, które nie zawsze są zgodne z chrześcijańskimi wartościami.

Za to, że tak często Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz licząc na Jego Miłość, która „nie pamięta złego”.     

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

         Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Dzisiejsze czytania biblijne mogą nam nasunąć refleksję, że i my żyjemy w świecie, który coraz częściej nam się sprzeciwia i próbuje wymazać Boga, nie tylko z życia, ale i z świadomości. Świat dzisiaj nie jest przychylny chrześcijaństwu, wielu braci i sióstr – jesteśmy tego świadkami cierpi prześladowania za to, że przynależy do Jezusa Chrystusa. Również i my jesteśmy dzisiaj wezwani do heroicznego opowiedzenia się za Chrystusem i mężnego wyznawania Jego nauki.

Wsłuchajmy się w słowa samego Boga, który przychodzi po raz kolejny, aby umocnić naszą przyjaźń z Chrystusem, a jednocześnie ochronić nas przed złem, które codziennie wkrada się do ludzkiego serca.

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie proroka

         Jr 1, 4-5. 17-19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.

Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17

(R.: por. 15)

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

1       W Tobie, Panie, ucieczka moja, *

        niech wstydu nie zaznam na wieki.

2       Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *

        nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

        

3       Bądź dla mnie skałą schronienia *

        i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

        bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *

4       Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

        

5       Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *

        Panie, Tobie ufam od młodości.

6       Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *

        od łona matki moim opiekunem.

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

        

15     Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *

        i przez cały dzień Twoją pomoc.

17     Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *

        i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

        

DRUGIE CZYTANIE

Hymn o miłości

        

1 Kor 12, 31 – 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Jezus odrzucony w Nazarecie

        

Łk 4, 21-30

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Miłość nie zazdrości

Wszystko przecież mogło potoczyć się dobrze. Jak tylko Jezus przeczytał proroctwo Izajasza, oczy wszystkich były w Nim utkwione, wszyscy Mu przyświadczali i podziwiali Jego pełne wdzięku słowa. Po co wspominał o tych niewiernych? Wdowa z Sarepty leżącej blisko przeklętego Sydonu, pirackiego portu pełnego handlarzy niewolników i wszelkiego bałwochwalstwa, miałaby być lepsza od matek i sióstr Izraela? Albo Naaman, wódz Aramu, którego zgraje tyle razy łupiły Samarię, zabijając jej synów i porywając jej córki? Został uzdrowiony, to prawda, ale nadal oddawał pokłon w świątyni Rimmona w Damaszku. Dlaczego Bóg zechciał oczyścić właśnie jego? Dlaczego właśnie tę wdowę ocalił od śmierci głodowej, a potem wskrzesił jej syna?

Wiele podobnych myśli musiało się rodzić w głowach sąsiadów Jezusa. Może słusznie zdumiał się Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu”. Tak czy inaczej jego mieszkańcy wygnali Jezusa, którego znali od dawna – o którym myśleli, że Go znają. Przez zawiść i zazdrość nie dali łasce przystępu do siebie. Jezus wypowiedział rodzące się w ich głowach kpiące słowa: „Lekarzu, ulecz samego siebie”. To początek misji, ale Mistrz usłyszy tę kpinę ponownie już na krzyżu: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić” (Mt 27,42).

Jeśli jest coś, co zamyka drogę do nieba, to jest tym na pewno zazdrość. Jest czymś prawdziwie szatańskim, bo żywi się istnieniem dobra, niszcząc je i przemieniając w przeciwieństwo. Zazdrość widzi dobro jako zło. Jej diaboliczność polega nie tyle na niszczeniu drugiego człowieka, ile na oskarżeniu samego Boga. Ma postać przewrotnego zarzucania Bogu, że jest niesprawiedliwy – że jest zły, ponieważ jest dobry.

Zazdroszczenie drugiemu Bożej łaski uznano w teologii za grzech przeciw Duchowi Świętemu, ponieważ oznacza zanegowanie łaski płynącej dla drugiego człowieka. Stąd jest zadziwiająco krótka droga do odrzucenia samego Boga, do wyrzucenia Go z miasta, ze swojego życia, tam, gdzie zwykło się tracić skazańców i tam, gdzie w końcu Jezusa zabito.

Jedyną odpowiedzią i remedium jest miłość. Ta, o której Paweł pisze, że „nie zazdrości”. Zazdrość jest przecież wykluczeniem kogoś z miłości. Nie chodzi oczywiście o wymuszanie na sobie pozytywnych uczuć, ale o akt miłości, o akt woli. Ostatecznie chodzi o to, czy chcę spotkać się z tym drugim „nielubianym” w niebie. Czy chcę spotkać pogankę z Sarepty i wojowniczego Naamana, czy wreszcie jestem gotów spędzić wieczność z mieszkańcami Nazaretu…

Łukasz Popko OP - ur. 1978, dominikanin, biblista, wykładowca w EBAF w Jerozolimie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Mieszka w Jerozolimie.       

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Ożywieni słowem Chrystusa, prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski dla nas i całego świata.

1.      Za Kościół święty, aby kierujący nim Duch ciągle odnawiał go i uświęcał. Ciebie prosimy.

2.      Za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyniosła owoce. Ciebie prosimy

3.      Za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości. Ciebie prosimy.

4.      Za małżonków, aby zawsze żyli w zgodzie i wierności. Ciebie prosimy.

5.      Za zmarłych, aby cieszyli się pełnią zbawienia w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy.

6.      Za nas samych, abyśmy w każdym czasie pamiętali, że zostaliśmy powołani przez Chrystusa do miłości. Ciebie prosimy.

Boże, wysłuchaj prośby, które z wiarą Tobie polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu, * i przemień je w Sakrament naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy Bogu pieśń dziękczynienia za Jego miłość, która była urzeczywistniona na krzyżu, a teraz po raz kolejny przychodzi do nas w „kruszynie chleba”.

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 31, 17-18

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu. * Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni Sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, † aby Pokarm, który daje życie wieczne, * umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zanieśmy je światu, który odwraca się od Boga. Bądźmy prorokami Bożej miłości we współczesnym świecie, niech również inni ludzie poznają Chrystusa przez świadectwo naszego życia.   

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       6/698                   -              10 luty 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

10 luty 2019 r. C.

 

V Niedziela Zwykła

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 95, 6-7

Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, *

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, *

albowiem On jest naszym Bogiem.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Człowiek jest narzędziem Boga tutaj na ziemi jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia.

Bóg dzięki swej dobroci, zgromadził nas dzisiaj przy źródle miłości, na Eucharystii, w której On sam jest obecny pośród swego ludu, ale również pragnie zjednoczyć się z nami poprzez słowo, Ciało i Krew.

Za nim zjednoczymy się ze Stwórcą w sakramencie miłości jaką jest Eucharystia, wyznajmy naszą grzeszność jak Piotr w dzisiejszej Ewangelii, wierząc, że tylko Bóg może przemienić smutek w radość, a grzech w łaskę.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, †

a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, *

otaczaj nas zawsze swoją opieką.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam prawdę, że Bóg posługuje się tutaj na ziemi słabymi narzędziami, pełnymi grzechów i słabości. Tylko wiara w moc nadprzyrodzoną może sprawić, że nasza wina zostanie zmazana i zgładzony grzech.

Otwórzmy się z wiarą na słowo Boże, niech ono przemienia nasze życie, abyśmy zawsze byli zdolni do pójścia za Chrystusem.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Powołanie proroka

        

Iz 6, 1-2a. 3-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.

I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.

I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».

I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8

(R.: por. 1c)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

1       Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *

        bo usłyszałeś słowa ust moich.

        Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *

2       pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

        

        I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *

        bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.

3       Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *

        pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

        

4       Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *

        gdy usłyszą słowa ust Twoich.

5       I będą opiewać drogi Pana: *

        «Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

        

7       Wybawia mnie Twoja prawica. *

8       Pan za mnie wszystkiego dokona.

        Panie, Twa łaska trwa na wieki, *

        nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Świadectwo Pawła

o zmartwychwstaniu Chrystusa

        

1 Kor 15, 1-11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli.

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 4, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pójdźcie za Mną,

a uczynię was rybakami ludzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

        

Łk 5, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Kogo mam posłać? Kto by tam poszedł?

Zadajmy sobie i my pytania i poszukajmy odpowiedzi w słowie Bożym: kto się nadaje do głoszenia słowa Bożego? Czy ja - jako ochrzczony i uczeń Jezusa - mam coś do zrobienia na ten temat? Jeśli tak, to jak to robić?

Szaweł w spotkaniu z Jezusem pod Damaszkiem oślepł fizycznie (por. Dz 9). Jednak wewnętrznie, duchowo, zobaczył siebie w prawdzie. Do czasu tego spotkania myślał, że widzi jasno, co ma czynić, a faktycznie żył w ciemności, zanurzony w nienawiści. Po spotkaniu z Jezusem nazywa siebie "poronionym płodem", któremu ukazał się Pan. (1 Kor 15,8). Metafora poronionego płodu wyraża skrajną pokorę… to w nim [św. Pawle z Tarsu] ukazuje się owocność łaski Boga, który potrafi nieudanego człowieka przemienić w znakomitego apostoła… oto co Bóg uczynił z tym, który z ewangelicznego punktu widzenia mógłby zostać uznany za odpad! (Benedykt XVI, katecheza z dnia 10 IX 2008).              

        

Podobne doświadczenie spotkało Izajasza, który wypowiada swoje zagubienie i grzeszność wobec świętości Boga, który daje mu wizje swojej chwały. Izajasz mówi: Biada mi! Jestem zgubiony! (Iz 6,5). Jednak nie zguba i śmierć jest celem spotkania człowieka z Bogiem, ale życie i świętość! Człowiek ten uświadomił sobie jak potężna jest przepaść pomiędzy Bogiem a nim oraz jego narodem, konkretnymi ludźmi, którzy potrzebują nawrócenia. Z pośród wszystkich swoich braci i sióstr on pierwszy zostaje oczyszczony i posłany, aby głosić słowo przemiany czyli drogę powrotu do Pana.

Również św. Piotr będąc w jednej łodzi z Jezusem, "na głębinie", po wielu godzinach żmudnej bezowocnej pracy i owocnym połowie bez wielkiego wysiłku, ale w posłuszeństwie Mistrzowi doznaje wstrząsu z powodu bliskości Kogoś Świętego w swoim warsztacie pracy i mówi: Odejdź ode mnie Panie bo jestem człowiek grzeszny (Łk 5,8). Jezus nie tylko nie odchodzi, ale zaprasza Piotra do zamiany łodzi na przyjaźń z Nim, sieci na słowo Boże, a jeziorem i rybami ma się stać świat i ludzie.  

Kto więc nadaje się do głoszenia słowa Bożego? Jeśli mogli to czynić tacy grzesznicy i ludzie bardzo słabi - jak Izajasz, Paweł czy Piotr to może to czynić ty i ja. Bóg nie chce działać sam, jak niektórzy wielcy menedżerowie, którzy nikomu nie ufają i w pracy nie potrafią z nikim współpracować (R. Cantalamessa). Bóg chętnie włącza, zaprasza ludzi, aby z Nim współpracowali w tym, co ich dotyczy - ocalenia, zbawienia. Dodajmy; chętniej nawet to czyni z ludźmi słabymi, którzy doświadczyli buntu i ciemności, ale też przebaczenia i pokoju, ponieważ na nich samych widać wielkość Bożego miłosierdzia.

A jak się to ma do mnie? Do każdego z nas? Jan Paweł II powiedział: Nowe sytuacje - zarówno w Kościele, jak i życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym - domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się stać w bezczynności (Christifideles laici, Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, p 3). I dalej jeszcze powiedział: Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus dla ciebie jest Drogą, Prawdą i Życiem! (J, 14,6) (tamże, p 34).

Jak to robić? To pytanie zarówno do kapłana jak do hurtownika zabieganego o nowy towar, stażystki i studentki, szefa łodzi rybackiej, matki, która ma małe dziecko i z czułością je wychowuje, do polityka… do każdego ochrzczonego! Czy Ewangelia o powołaniu rybaka na apostoła nie pokazuje, symbolicznie, pewnych kroków i postaw, dzięki którym każda sytuacja może być owocna w doświadczeniu i głoszeniu Jezusa i królestwa Bożego.

Najpierw Jezus poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Jezus prosi każdego z nas, abyśmy zostawili brzeg i tłum i byli z Nim sam na sam, chociażby w swoim warsztacie pracy, żebyśmy popatrzyli Mu w oczy i posłuchali… wsłuchali się w serce. Wsłuchując się w siebie, w sumienie, usłyszeli Jego natchnienia, co On ma nam do powiedzenia. Jezus może tak jak do Piotra z czasem zaprosić nas do wypłynięcia na głębię… Na głębi polecenia wydaje Pan. Kiedy nauczysz się być w ciszy, modlić, słuchać - nie bój się przyjąć poleceń, które uczynią Twoją pracę i posługę bardziej owocną, ponieważ pochodzą od Niego. Uważaj, nie lękaj się, bo jednym z doświadczeń "wypłynięcia na głębię" jest doświadczenie grzeszności, niegodności, trwoga i lęk. To jest spotkanie z Bogiem Świętym! Ostatecznie jednak chodzi nie o strach, ale o przyjęcie nowego posłania - słowa - przekonania - postawy, dla Ciebie i innych. Choć to jest trudne to zawsze owocne.

Każdy ochrzczony nie tylko nadaje się, ale jest wezwany do współpracy z Jezusem w ratowaniu świata i grzeszników. Powołanie Piotra pokazuje nam symbolicznie drogę do codziennego stawania się apostołem Jezusa. Nie dzieje się to naszą mocą, ale przez skruchę i pokorę w spotkaniu z Panem otrzymuję Jego Słowo i Ducha czyli najowocniejsze narzędzia łaski.

Zdaje się, że głos Pana ze świątyni ciągle brzmi: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8). Co Ty odpowiadasz?

Andrzej Prugar OFMConv  

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Skierujmy nasze modlitwy do Mistrza naszego życia, do Pana Jezusa Chrystusa. On jest naszym Światłem. (po każdym wezwaniu chwila ciszy)

 

1.      Za sługi Kościoła, którym powierzono urzędy i odpowiedzialność.

2.      Za polityków, którzy z woli wyborców otrzymali władzę w naszym państwie.

3.      Za prywatnych przedsiębiorców, kierujących swoimi firmami w niesprzyjających warunkach.

4.      Za chorych i cierpiących, którzy uginają się pod jarzmem Krzyża i żyją z nadziei.

5.      Za tych wszystkich, którzy troszczą się o bezpieczeństwo innych ludzi.

6.      Za tych, których praca służy nam w sposób niedostrzegalny.

 

Miłosierny Boże, Ty wiesz, jak bardzo jest nam potrzebna Twoja łaska. Bądź nam Obrońcą na naszych drogach i ratuj nas przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże,

Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne, *

spraw, niech one staną się dla nas Sakramentem dającym życie wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Cześć i chwała Bogu, naszemu Ojcu, który wszelką nędzę na tej ziemi polecił naszej miłości, abyśmy porzucili wszystko i poszli za Nim, obdarowując Go w braciach uczynkami miłości.

 

 

 

PREFACJA

 

31. Dzieje zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 107, 8-9

Niech dziękują Panu za Jego dobroć, *

za Jego cuda dla synów ludzkich, *

bo głodnego nasycił, *

a łaknącego napełnił dobrami.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże,

Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha, † prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, *

abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Wierność powołaniu Chrystusowemu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, małżeńskim, rodzinnym, czy samotnym musi opierać się na miłości do Stwórcy i do braci. Wtedy możemy być pewni, że Bóg nie pozostawi nas samych na drogach naszego życia.

Przyjmijmy błogosławieństwo Boże, niech ono wleje w nasze serca nadprzyrodzoną Miłość, abyśmy byli choć trochę podobni do Chrystusa.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.