W BLASKU MIŁOSIERDZIA

46/939   -  12 listopada 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 12 listopada 2023 r.

 

XXXII niedziela zwykła rok „A”

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

Teksty liturgiczne

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE  

Ps 88, 3

Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *

nakłoń ucho na moje wołanie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść ma wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne.

Grzech często gasi nasze lampy, osłabia miłość i wiarę. Grzeszni i słabi przychodzimy do Boga, bo On jeden, ma przebaczenie, bo On, jeden może mas napełnić mądrością, byśmy byli czujni i zawsze gotowi ma spotkanie z Chrystusem. Wyznajmy więc z żalem nasze grzechy.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, † abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, *

mogli swobodnie pełnić Twoją służbę.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Przypowieść o dziesięciu pannach ma nas nauczyć mądrości życia, które jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. Gdy będziemy wierni i wytrwali w oczekiwaniu, otrzymamy dar prawdziwej mądrości i spełni się nadzieja nasza, i radosna nowina powszechnego zmartwychwstania, jakie ogłasza nam Bóg w Liście św. Pawła do Tesaloniczan.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Mdr 6, 12-16

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

                                                                            

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2                                             Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

                                                   i pragnie Ciebie moja dusza.

                                                   Ciało moje tęskni za Tobą, *

                                              jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

                                                                            

3                                        Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

                                                by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

4                                         Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

                                              więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

                                                                            

5                                         Będę Cię wielbił przez całe me życie *

                                                  i wzniosę ręce w imię Twoje.

6                                                 Moja dusza syci się obficie, *

                                          a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

                                                                            

7                                         Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *

                                     i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

8                                              Bo stałeś się dla mnie pomocą *

                                      i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

                                                                            

 

DRUGIE CZYTANIE

Powszechne zmartwychwstanie

1 Tes 4, 13-18

1 Tes 4, 13-14

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 24, 42a. 44

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

         Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o dziesięciu pannach

Mt 25, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Odpowiednie przygotowanie

Piotr Blachowski

W różnych sytuacjach w różny sposób czynimy różne przygotowania. Raz odruchowo wygładzamy obrus na stole, kiedy indziej wyciągamy z szafy lepsze ubranie. Są też takie momenty, kiedy nasze przygotowanie przeobraża nas całkowicie, od podstaw. Zawsze jest to czynność związana z oczekiwaniem na kogoś, na coś, na niepowtarzalną chwilę. Czasami przeobrażenie dokonuje nie tylko w nas, ale i w naszym otoczeniu, takich zmian, że nic, co było przedtem, już nie jest takie samo.

Kościół, którym my sami jesteśmy, chce przypomnieć i dodać nam zachęty, abyśmy w zamęcie codziennych obowiązków nie zapomnieli o dobrym przygotowaniu się na ostateczne spotkanie z Panem. Już słyszę głosy sprzeciwu, aby nie pisać o sprawach ostatecznych, bo to nie miłe, a wręcz smutne. A przecież w życiu wiecznym czeka nas radość i wesele. Jednak aby to zrozumieć i zaakceptować, musimy tu, na ziemi, przejść długą drogę.

Czytania, których słuchamy podczas Mszy Świętych, pokazują nam, jak korzystać z dobrodziejstw opisywanych w Słowie Bożym. Najpierw potrzebna jest nam mądrość, właśnie ta, którą opisuje pierwsze czytanie przedostatniej niedzieli zwykłej przed okresem oczekiwania, przed Adwentem. Idealnie wpisuje się ono w ten właśnie czas przygotowujący nas do Adwentu. Mądrość przeznaczona jest dla tych, którzy jej szukają. Jako Dar Boży służy nam do poznania prawd i misteriów czekających nas i rozmiłowania się w nich. Bowiem: „Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.” (Mdr 6,12-14).

Poszukując mądrości i napełniając się nią, zyskujemy radość z poznawania Słowa Bożego, czyli zamyka się krąg, w którym się znajdujemy. Ponieważ poprzez mądrość poznajemy Słowo Boże, zyskujemy nadzieję, bez której nie ma radości z faktu poznawania wiary i życia w Jezusie Chrystusie. „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.” (1 Tes 4,14). Nie martwmy się śmiercią, bo tutaj tylko uczymy się żyć. Naszym zadaniem jest przejście do życia wiecznego, gdzie zacznie się prawdziwe życie, a to właśnie życie daje nam wiara.

Przejście do życia wiecznego wymaga jednak przygotowania, a przygotowaniem jest nasze życie tu i teraz. W ewangelicznym przekazie słyszymy, co jest ważne w okresie przygotowywania się i oczekiwania. Jeśli dobrze się weń wsłuchamy, to zrozumiemy, jak być roztropnym, czujnym, wytrwałym, gotowym do wyjścia na spotkanie Chrystusa. Dobrze wykorzystane „dziś” przygotuje nas na nasze „jutro”. Lampą zapaloną jest życie ludzkie, które czerpie moc z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusowego. Lampą zapaloną jest serce człowieka oświecone przez wiarę i nadzieję i płonące miłością, którą Duch Święty „rozlewa w naszych sercach” jak oliwę, o której mówi Ewangelia. Lampą zapaloną jest łaska uświęcająca jako stan duszy ludzkiej, jako zadatek życia wiecznego. Bądźmy mądrzy dzięki naszej wierze. Zmierzajmy do życiowego celu z podniesioną głową, ponieważ nasze zapalone lampy mogą rozjaśnić nie tylko nasze życie, ale również życie innych ludzi. Wezwanie Chrystusa w ostatnim zdaniu Ewangelii jest dla nas wszystkich aktualne po wsze czasy: "Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny." (Łk 21,17)

MARYJO, NAJŚWIĘTSZA MATKO, pomóż nam, abyśmy potrafili na miarę naszych możliwości uczestniczyć w Boskim planie Zbawienia, pomagając innym i sobie.

                                                                            

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Niech wyrazem oczekiwania będzie teraz wasza wspólna modlitwa, którą zanosimy do Boga przez Jezusa Chrystusa, który przyj¬dzie by nas zabrać do siebie.

1. Za Kościół, aby umacniał nas w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystu¬sem. R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

2. Za kapłanów, aby wiernie głosili słowa Pańskie.

3. Za ludzi nauki, by służyli wszystkim swą wiedzą i mądrością.

4. Za młodzież, by nie dała się zwieść złudnym mirażom współczesności.

5. Za narzeczonych, by byli odpowiedzialni za swą miłość.

6.Za chorych, cierpiących i umierających, by w trudnym czasie doświadczyli mocy łaski Bożej.

7. Za nas, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Chrystusa Pana.

Boże, spojrzyj na nas, którzy żyjemy na świecie i udziel nam swojej pomocy, byśmy wiernie wypełniając swe powołanie, jako ludzie wierzący, mogli wyjść na spotkanie przychodzą¬cego Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

                                                                            

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary †

i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, *

która się uobecnia w sakramentalnej Ofierze.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Oczekując ma spotkanie z Chrystusem, dziękujemy Bogu za Jego obietnice zbawienia i za Ofiarę, która rozpala nasze serca miłością, a także umacnia nas w wiernym trwaniu każdego dnia przy Zbawicielu.

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

                         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 23, 1-2

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. *

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

orzeźwia moją duszę.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni świętym Darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, †

i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, *

trwała w nas i przemieniała nasze życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie niespodziewanie. Niech w tym oczekiwaniu umacnia nas błogosławieństwo Boga, aby lampy naszych serc zawsze płonęły jako znak wiary i miłości.