W BLASKU MIŁOSIERDZIA

43/936   -   22 października 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 22 października 2023 r.

 

XXIX niedziela zwykła rok „A”

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

                                      

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE  

Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. *

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę świata i głosić chwałę Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

Grzech oddala nas od Boga, to także grzech wyrządza zło stworzeniu. Przeprośmy za winy, by chociaż w części przyczynić się do świętości świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

                                                                            

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana *

i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus uczy, że świat ma swoją autonomię — „oddajcie cesarzowi co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Mamy więc służyć Bogu i wypełniać Jego wezwanie. Możemy również zyskać wartości od świata, bo on jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. Chrześcijanie mają także swój obowiązek wobec świata, niosąc mu wartość Ewangelii, jak to czynił św. Paweł sakralizując kulturą starożytną.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Król Cyrus narzędziem Boga

Iz 45, 1. 4-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

1      Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

                                                    śpiewaj Panu, ziemio cała.

3                              Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

                               rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

                                                                            

4                                    Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *

                               budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

5                                   Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

                                                    Pan zaś stworzył niebiosa.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

                                                                            

7                                            Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

                                   oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

8                                 Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

                                  przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

                                                                            

9                                      Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *

                                      zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

10                                   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *

                                               będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

                                                                            

 

DRUGIE CZYTANIE

Paweł dziękuje Bogu

za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

1 Tes 1, 1-5b

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Flp 2, 15d. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jawicie się jako źródło światła w świecie,

trzymając się mocno Słowa Życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga

                                                                            

Mt 22, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Głosić chwałę Pana

ks. Leszek Smoliński

Psalmista wzywa nas: „Pośród narodów głoście chwałę Pana”. Tę prawdę doskonale rozumiał św. Jan Paweł II, który w ciągu 27 lat trzydzieści razy okrążył ziemię. Był pierwszym papieżem, dla którego pielgrzymki stały się nieodłącznym elementem pontyfikatu. Odwiedził 129 krajów podczas 104 pielgrzymek zagranicznych. Ojciec Święty sam podkreślał: „Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność”. Stąd ważne by Kościół stanowił dla świata jasne świadectwo służąc najuboższym i naśladując prostotę życia Jezusa z Nazaretu. Jest to potrzebne szczególnie w kontekście tego, co możemy zaobserwować we współczesnym świecie: „wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu” (Evangelii gaudium 2).

Uczniowie faryzeuszów i zwolennicy Heroda sprawdzają natomiast wiarygodność Jezusa, którego życie jest głoszeniem chwały Ojca. Nasłani przez faryzeuszów mówią do Jezusa: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką”. Kategoria „prawda” zajmuje szczególne miejsce w Bożym planie zbawienia. Nie tylko inni mówią o Synu Bożym, że jest prawdomówny i naucza prawdy. On sam stwierdza, że jest prawdą. Nawet pytanie-pułapka faryzeuszów nie jest w stanie wytrącić Jezusa z równowagi i zaburzyć Jego wewnętrzne przekonania. Również Duch Święty, Pan i Ożywiciel, jest Duchem Prawdy.

Nie tylko za czasów Jezusa, ale także dzisiaj potrzeba nauczycieli prawdomównych. Takich, dla których obce będą kategorie: pustosłowie, demagogia, tani populizm czy chwilowa popularność bez względu na cenę. Prawość myślenia i mówienia zakłada najpierw prawość życia. Wpatrując się w postać Jezusa, rozmawiającego z uczniami faryzeuszów i zwolennikami Heroda, warto zastanowić się: jak głosić chwałę Pana żyjąc w prawdzie? Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w jednym z kazań wyjaśniał: „Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu”. Mówił też: „Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim sumieniem”. Uczył, że wolność jest przede wszystkim wolnością od lęku, ale też wolnością sumienia, bo „sumienie jest taką świętością, że nawet sam Bóg sumienia ludzkiego nie ogranicza”.

Mając przed oczyma tych wszystkich, którzy głoszą chwałę Pana pośród narodów, prośmy Maryję, „Niech (…) pomoże nam w wypowiedzeniu naszego „tak” wobec pilnej potrzeby, by Dobra Nowina Jezusa rozbrzmiewała w naszych czasach. Niech nam wyjedna nowy zapał, aby wszystkim zanieść Ewangelię życia, która zwycięża śmierć. Niech wstawia się za nami, byśmy mogli zyskać świętą śmiałość poszukiwania nowych dróg, aby do wszystkich dotarł dar zbawienia” (papież Franciszek).  

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Bóg Stwórca troszczy się o świat i podtrzymuje go w istnieniu, wznieśmy więc do Niego nasze prośby i błagajmy o pomoc dla wszystkich żyjących w tym świecie.

1.Świat potrzebuje zbawienia; prośmy, aby Kościół uświęcał świat głoszonym słowem i sakramentalnym uobecnieniem dzieła Chrystusa.

R. Panie, daj światu pomoc i zbawienie.

2.Świat został stworzony przez Boga; prośmy, aby ludzie spełniając wolę Stwórcy czynili sobie ziemią poddaną i nie niszczyli powierzonego im dobra.

3.Świat jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie; prośmy, aby ludzie poświęceni sprawom Bożym dostrzegali autentyczne wartości kultury i nauki.

4.Świat podzielony jest granicami, ideologiami, kulturami; prośmy o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej i o wzajemną wymianę kulturalną między narodami.

5.Świat potrzebuje pokoju; prośmy za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby przyczyniała się do utwierdzenia pokoju na ziemi dla rozwoju całego człowieka.

6.Świat został skażony przez grzech; prośmy, aby Duch Święty oczyszczał świat z grzechów i błędów i prowadził go do pełnego odnowienia w Chrystusie.

7.Świat, w którym żyjemy, jest naszą ojczyzną; prośmy, abyśmy wnosili w naszą rzeczywistość autentyczne wartości chrześcijańskiej kultury, byli dobrymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.

Boże, Stworzycielu świata, wysłuchaj naszej modlitwy, którą zanosimy z ziemi odkupionej przez Twojego Syna i spraw, aby wszyscy ludzie byli wierni Tobie i wierni światu, przez który zmierzają do ojczyzny wiecznej. Prosimy Cię o to, Stwórco, przez Syna Twego Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.                                 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże,

daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, †

niech Ofiara, którą składamy, *

mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za piękno świata i całe dzieło stworzenia. Dziękujmy za zbawienie, którego dokonał Jezus Chrystus umierając i zmartwychwstając i które nadal dokonuje się przez tę ofiarę całego Kościoła,

 

 

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *

nam zesłałeś swojego Syna, *

aby stał się człowiekiem *

i wybawił nas od zguby wiecznej. *

W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * s

tało się narzędziem zbawienia, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, *

aby ocalił ich życie od śmierci, *

i żywił ich w czasie głodu.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze,

niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, † niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym *

i przysposobi nas do życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Wchodzimy w świat odważnie, by mu służyć wartościami chrześcijańskiej wiary, by nieść mu nadzieję jaką sami mamy od Boga, pobłogosławieni przez Stwórcę nie lękajmy się świata, ale prowadźmy go do Chrystusa.