WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

28/931   -   16 lipca 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 16 lipca 2023 r.

 

XV niedziela zwykła rok „A”

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 17, 15

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *

nasycę się Twym widokiem, *

gdy ukaże się Twoja chwała.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To słowo, którego słuchamy każdej niedzieli jest jak ziarno, które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie, zwiastując nam radosne Boże obietnice. Słuchajmy uważnie Bożego Słowa, radośnie dziękujemy za wszystkie obietnice zbawienia. To wszystko co ogłasza Pismo spełniło się i spełni się również w naszym życiu, gdy z wiarą przyjmiemy także i dzisiaj radosną nowinę zbawienia.

Często jesteśmy jak niedobra ziemia, a ziarno Bożego słowa nie przemienia nas i nie przynosimy plonu. Przeprośmy Boga za grzechy, bo On ma moc by uczynić nas urodzajną rolą, byśmy przynieśli plon dobrego życia.

           

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

            Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy,

aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, †

spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan,

odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, *

a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Słowo Boże jest skuteczne — to znaczy, że co zwiastuje to sprawia, tylko od człowieka zależy czy ma dobrą wolę, czy jest jak urodzajna ziemia, która może przynieść plon. Jesteśmy słabymi ludźmi, ale nieustannie towarzyszy nam nadzieja i radosna Boża obietnica, że wraz z całym stworzeniem będziemy przemienieni, jeżeli otworzymy się na Boże słowo, którym tak obficie karmi nas Kościół każdej niedzieli.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Skuteczność słowa Bożego

Iz 55, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

(R.: por. Łk 8, 8)

Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

10       Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *

           wzbogaciłeś ją obficie.

           Strumień Boży wezbrał wodami, *

           przygotowałeś im zboże.

Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

           

           I tak uprawiłeś ziemię: *

11        Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,

           spulchniłeś ją deszczami *

           i pobłogosławiłeś plonom.

Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

           

12       Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *

           tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.

13       Stepowe pastwiska są pełne rosy, *

           a wzgórza przepasane weselem.

Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

           

14       Łąki się stroją trzodami, *

           doliny okrywają się zbożem,

           razem śpiewają *

           i wznoszą okrzyki radości.

Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Oczekujemy chwały

Rz 8, 18-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

           

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o siewcy

Mt 13, 1-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»

On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:

„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Skuteczność Słowa Pańskiego

Piotr Blachowski

Nasze życie, nasza teraźniejszość ukierunkowuje nas na przyszłość. Właściwie cały czas zmierzamy ku przyszłości. Jakość naszego życia zdecyduje czy osiągniemy cel ziemskiego pielgrzymowania – zbawienie. Wszyscy potrzebujemy życia, które okaże się godne tego celu. Pomaga nam do tego Słowo Boże.

Aby osiągnąć cel naszej ziemskiej pielgrzymki potrzebujemy życia, które jest godne tego celu. Boże Słowo w przypowieściach zasiewa w naszych sercach ziarno, a życie nasze porównuje do pola, na którym wzrost zasiewu zależy od właściwości gleby. Nie możemy być twardymi i nieustępliwymi jak gleba nieurodzajna. Przygotowujemy glebę naszych serc, aby możliwe było dobre i wielorakie dojrzewanie. Mając dobre serca łatwiej zauważymy potrzeby innych i będziemy mogli przyjść im z pomocą. Gleba, oznacza naszą wewnętrzną dyspozycję na przyjęcie ziarna słowa Bożego. Plon zależy od ilości otrzymanych talentów. „Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”(Mt 8,23)

Wrodzone zdolności, wpływ otoczenia, wychowanie, zdrowie – to talenty. Ich rozwój decyduje o bogactwie życia. Ale najważniejsza jest miłość, którą ocenić może tylko Bóg i to właśnie owa chwała która ma się w nas objawić. Człowiek może przemienić swoje życie pod wpływem Słowa Bożego, może je uświęcić, ale także może zamknąć się na Słowo Boże, może je odrzucić, czyli sam z siebie uczynić je nieskutecznym. Na tym polega tajemnica wolności człowieka wobec darów Bożych. Jest, więc się, nad czym zastanowić. Czy może owo Słowo pada na drogę wydeptaną, grunt kamienisty lub ciernisty? Jaki plon wydaje w moim sercu? Czy suma cierpień i niedogodności, wspomaga nas, czy odstręcza od Boga i chwały? Święty Paweł mówi tak: „Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8,18).

W całej dzisiejszej liturgii Słowa widzimy ułatwienia do pojmowania tego, o co właściwie w życiu chodzi. Jak siewca nie robi różnicy wobec ziemi, na której pracuje, lecz rzuca ziarno po prostu wszędzie, tak Pan Jezus wszędzie sieje Słowo, św. Paweł przypomina o naszym docelowym Zbawieniu. W tym wszystkim chodzi o to, że nie odmawia się Zbawienia nawet grzesznikom zatwardziałym, ludziom powierzchownym i roztargnionym, oddającym się całkowicie doczesnym sprawom, ale zasiewa w sercach wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia, mentalności, uzdolnień czy słabości, tę jedyną nadzieję. Ale, jak głosi przypowieść, to samo ziarno w jednej ziemi wydaje plon obfity, w innej zgoła nic. Jedynie to ziarno, które padło na ziemię żyzną, urodzajną, wydaje plon. Kto jest tą ziemią żyzną? Sami na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, mając w pamięci, że ten, kto słucha Słowo i stosuje je, zrozumie.

MARYJO Matko nasza – wyproś nam serca dobre i wrażliwe, rozum otwarty i sprawny na przyjęcie ziarna słowa Bożego.        

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

            Boga, który objawił nam słowo Dobrej Nowiny i przekazuje nam słowo życia, prośmy w modlitwie powszechnej, aby to słowo stało się skuteczne w sercach ludzi i przynosiło obfity plon.

   Słowo Boże jest jak ziarno; prośmy, by nigdy nie brakowało siewców Bożego słowa. R. Panie usłysz nas, Panie wysłuchaj nas.

   Słowo Boże jest skuteczne; prośmy, by słuchający słowa Bożego zgodnie z nim przemieniali swe życie.

   Słowo Boże jest światłem; prośmy, by misjonarze nieśli to światło do krajów misyjnych.

   Słowo Boże niesie nadzieję; prośmy, aby cierpiący i chorzy znaleźli w tym słowie ukojenie.

   Słowo Boże zwiastuje prawdę; prośmy, aby wszyscy w tym słowie znajdowali odpowiedź na trudne problemy życia.

   Słowo Boże niesie życie; prośmy, aby zmarli..., którzy na ziemi słuchali słowa Bożego, mieli wieczne życie w chwale.

   Słowo Boże padło dzisiaj na glebę naszych serc; prośmy, aby i nas przemieniało, niosło nam życie, nadzieję i prawdę, byśmy przynieśli obfity plon wiary.

Boże, Twe słowo stworzyło wszechświat, Twe słowo przyniosło obietnicę zbawienia i skutecznie przemienia ludzkie życie. Prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, a wszystkie ludzkie serca uczynił dobrą glebą, na której ziarno Twego słowa przyniesie obfity plon zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła †

i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, *

aby przyjmując go wzrastali w świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Za chwilę na słowo Boże chleb i wino złożone na ołtarzu staną się .Ciałem i Krwią Chrystusa, dziękujmy więc z radością za tę cudowną przemianę i za każde Boże słowo, które przynosi nam zbawienie i życie.

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, *

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. *

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

nieustannie wielbiąc Ciebie.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

            Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, †

aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie *

wzrastał w nas jego zbawienny owoc.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Słowo Boże ma moc, by nas przemieniać. Wychodzimy z tej Mszy świętej posileni słowem, ale dopiero nasze życie ma ukazać, jaką jesteśmy glebą. Niech w słuchaniu i realizowaniu na co dzień Bożego słowa wspiera nas szczególne błogosławieństwo naszego Stworzyciela.

           

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.