WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

25/928   -  25 czerwca 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 25 czerwca 2023

 

12. niedziela zwykła

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 28, 8-9

Pan jest mocą dla swojego ludu, *

twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. *

Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, *

weź ich w opiekę na wieki.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Bóg powołuje ludzi i w dziwny sposób prowadzi ich swymi drogami. To powołanie Boże w szczególny sposób okazało się w życiu i narodzeniu Jana Chrzciciela, które dzisiaj uroczyście obchodzimy. I my jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa i przygotować dla Niego drogę do ludzkich serc. Sławiąc Boga za cud Jego miłości względem Jana Chrzciciela, dziękujmy Mu, że i nas wybrał, byśmy się stali uczestnikami zbawienia i świadkami Jego Syna.

Przepraszajmy Boga za brak jednoznacznego świadectwa w naszym życiu.       

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże,

obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, †

albowiem nigdy nie odmawiasz opieki *

tym, których utwierdzasz w swojej miłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Słowo Boże przypomni nam zasadniczą prawdę, że cała historia narodu wybranego zdąża i uzyskuje swój sens w Jezusie Chrystusie. Szczytem przygotowań narodu do przyjęcia Jezusa jest działalność Jana Chrzciciela. W jego postaci dopełnia się zadanie proroków i przybiera najwyższą swoją postać.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Jr 20, 10-13

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35

(R.: por. 14c)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

8          Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †

9          dla braci moich stałem się obcym *

           i cudzoziemcem dla synów mej matki.

10       Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *

           i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

           

14       Panie, modlę się do Ciebie *

           w czas łaski, o Boże.

           Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *

           w Twojej zbawczej wierności.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

           

17       Wysłuchaj mnie, Panie, †

           bo miłość Twoja jest łaskawa, *

           spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

33       Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *

           niech ożyje serce szukających Boga.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

           

34       Bo Pan wysłuchuje biednych *

           i swoimi więźniami nie gardzi.

35       Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *

           morze i wszystko, co w nim żyje.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Adam jest typem Chrystusa

Rz 5, 12-15

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. J 15, 26b. 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 26-33

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Poprzednik Jezusa

ks. Leszek Smoliński

Doświadczeniem, które jest bliskie naszym sercom, są narodziny dziecka. Kiedy się ono narodzi, wtedy rodzice z radością powiadamiają o tym fakcie rodzinę, przyjaciół i znajomych. W miarę upływu lat każdy rodzic stara się pokazać własnemu dziecku, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. To rodzice wychowują, dbają, pomagają w trudnych sytuacjach, są oparciem. Nieraz zdarza się jednak, że te narodziny są długo oczekiwane, pełne niepokoju i wielu znaków zapytania. Niejednokrotnie ta radość jest przygotowana przez długie godziny modlitwy, łzy wzruszenia i mocno bijące serce.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także o narodzinach. Na świat przychodzi Jan Chrzciciel. Jego narodziny okazały się szczególnym wydarzeniem w życiu Elżbiety. Długo nie mogła ona doczekać się upragnionego potomstwa. Przy tej okazji widzimy, jak wiele niezwykłych rzeczy działo się w domu Zachariasza i Elżbiety. Już samo poczęcie dziecka przez Elżbietę w starości, było dowodem wielkiej łaskawości Boga. Rodzice narodziny tego dziecka odczytali jednoznacznie jako cud. Zachariasz wiedział o tym od samego początku, ale także Elżbieta nie miała wątpliwości, że to „Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią”.

Także nadanie imienia „Jan”, którego nikt nie nosił w ich rodzinie, dawało wiele do myślenia najbliższemu otoczeniu. Zakończeniem owego przygotowania na przyjęcie dziecka było odzyskanie mowy przez Zachariasza w dniu nadania Janowi Chrzcicielowi imienia. Biorąc to wszystko pod uwagę krewni, znajomi i sąsiedzi mieli prawo stawiać sobie pytanie: „Kimże to dziecię będzie, bo istotnie ręka Pańska była z nim?”.

Jan Chrzciciel był zapowiedzianym i posłanym przez Boga poprzednikiem Bożego Syna. Dobrze ukazuje to liturgia Kościoła, która daje nam możliwość przeżywać uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa. Jakie przesłanie kieruje do nas Jan Chrzciciel w tę dzisiejszą uroczystość? Czego się od nas domaga? Wydaje się, że już nie tylko czystości serca, ale wrażliwości i gotowości na spotkanie z Panem. Pragnie, żeby od nas zapalała się gorliwość innych, by wszyscy szczerym sercem pragnęli w swoim życiu obecności Boga. By rozpoznawali Bożą obecność w najprostszych sytuacjach codziennego życia. By nawiązali z Chrystusem osobistą więź przez modlitwę i uczynki miłości, zwłaszcza wobec najbliższych. Jan Chrzciciel uwrażliwia nas, byśmy modlili się o poszanowanie życia nienarodzonych czy zagrożonych dzieci. Byśmy sami troszczyli się o dzieci, które Bóg powierzył naszej opiece, bo są one powołane do zbawienia, do świętości.

Na zakończenie wsłuchajmy się w słowa, które tragicznie zmarły w katastrofie lotniczej sekretarz generalny ONZ Dag Hammarskjöld jeszcze w dzieciństwie włożył do modlitewnika swojej matki. Brzmiały one mniej więcej tak: „W dniu, w którym przyszedłeś na świat, wszyscy się cieszyli, tylko ty płakałeś. Żyj tak, aby w dniu, w którym przyjdzie ci rozstać się z tym światem, płakali wszyscy inni, a ty byś uśmiech miał na twarzy i śmierć spotkał spokojnie, kiedykolwiek przyjdzie”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

            Do Boga, który powołał świętego Jana Chrzciciela od łona matki do misji prorockiej poprzednika swego Syna, zanieśmy nasze prośby i módlmy się, by ludzie obdarzeni Bożymi darami wypełnili swe powołanie.

1.         Dla Kościoła prośmy o jedność i miłość, by swym głosem mógł skutecznie wzywać ludzi do nawrócenia przez przyjęcia Syna Bożego.

R. Przyjdź nam z pomocą, Boże — Zbawicielu!

2.         Dla głoszących słowo Boże prośmy, aby swym nauczaniem przygotowali dla Chrystusa drogę do ludzkich serc.

3.         Da rodzin prośmy o łaskę autentycznej, głębokiej miłości, będącej znakiem miłości Chrystusa do Kościoła.

4.         Dla dzieci, które przychodzą na świat prośmy, aby mogły usłyszeć słowa zbawienia i przyjęły je przez wiarę.

5.         Dla wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny prośmy, aby jak święty Jan Chrzciciel byli świadkami mocy Boga i służyli Jego prawdzie.

6.         Dla nas samych prośmy, abyśmy pokornie umieli umniejszać się przed braćmi, aby wzrastał w nas Chrystus.

Boże, Ty jesteś tym, który powołuje ludzi, i okazujesz im swoje miłosierdzie; wysłuchaj modlitwy i spraw, aby wszyscy dzięki Twojej pomocy mogli narodzić się - dla Ciebie i jak święty Jan Chrzciciel umniejszali się, aby wzrastał w nich Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Miłosierny Boże, przyjmij Ofiarę uwielbienia i przebłagania † i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą, * mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za powołanie Jana Chrzciciela, który przygotował dla Chrystusa drogę do ludzkich serc.

 

 

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 145, 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, *

a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna, †

prosimy Cię, aby Ofiara, którą często składamy, *

zapewniła nam zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

            Najdłuższy dzień roku i pełnia lata niech skierują naszą myśl i wdzięczność do Boga. Idziemy pełni ufności, że w ręku Boga są nasze losy i On błogosławi, prowadzi i ochrania, byśmy mogli zrealizować swe powołanie jako ludzie i jako chrześcijanie.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.