WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

17/920   -   30 kwietnia 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 30 kwietnia 2023 r.

UROCZYSTOŚĆ

Kolor szat liturgicznych: BIAŁY

Teksty liturgiczne

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 33, 5-6

Ziemia jest pełna łaski Pana, *

przez Jego słowo powstały niebiosa. *

Alleluja.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy ślą do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych dusz.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, † niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus w Ewangelii porównał siebie do bramy prowadzącej do owczarni. Jest On więc Jedynym Pośrednikiem i naszym Pasterzem. Orędzie Chrystusa dociera do nas przez Kościół, który głosi słowo Boże i wzywa do nawrócenia. Takie myśli zawierają dzisiejsze fragmenty Pisma świętego z Dziejów Apostolskich i Listu św. Piotra.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Dz 2, 14a. 36-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła».

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!»

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Albo: Alleluja.

1     Pan jest moim pasterzem, †

      niczego mi nie braknie, *

2     pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

      Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

3     orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Albo: Alleluja.

      

      Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

      przez wzgląd na swoją chwałę.

4     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †

      zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *

      Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Albo: Alleluja.

      

5     Stół dla mnie zastawiasz *

      na oczach mych wrogów.

      Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

      kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Albo: Alleluja.

      

6     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

      przez wszystkie dni życia

      i zamieszkam w domu Pana *

      po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Albo: Alleluja.

      

DRUGIE CZYTANIE

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

1 P 2, 20b-25

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

       J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Jezus jest bramą owiec

J 10, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Na wzór Dobrego Pasterza

ks. Leszek Smoliński

W Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół modli się o nowe powołania do służby Bożej. Prosi o nowych i świętych pasterzy, na wzór dobrego pasterza z dzisiejszej Ewangelii. On jest obrazem Ojca Niebieskiego i Jego Miłosierdzia. To właśnie ta miłość odbija się w ludzkich umysłach i sercach, promieniując na innych. Dobry Pasterz przyszedł po to, aby „owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).

Jezusowi nie chodzi wyłącznie o nasze biologiczne trwanie, ale o jakość naszego życia. Bo On jest „bramą owiec”. W łączności z Nim zmienia się nasze myślenie, patrzenie na świat, wartościowanie. W tym mają nam pomóc pasterze, których Bóg powołuje pośród swojego ludu we właściwy sobie sposób: kogo, kiedy i jak chce. Powołani do służby Bożej są tacy jak my, bo z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni. Z jednej strony to ludzie pozostający w szczególnej bliskości z Chrystusem; z drugiej - jak każdy śmiertelnik podatni na słabość, pokusę, grzech. Widok księdza jest tak powszedni dla nas, Polaków, że może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka to łaska, że w naszym kraju - jak na razie - kapłanów nie brakuje. Mamy ich blisko, na wyciągnięcie ręki. Może dlatego tak łatwo przychodzi nam ich krytykować, pomijać milczeniem spełniane przez nich po cichu dobro, a z taką skwapliwością piętnujemy ich rzeczywiste i urojone przewinienia. A przecież Chrystus zechciał, by właśnie przez nich - świętych czy słabych, gorliwych czy oziębłych - udzielana nam była łaska Boża.

Dobry Pasterz posiada znajomość ludzkiego serca. Nie tylko obiecuje szczęście, ale Jego obecność napełnia szczęściem. Każdy więc, kto podąża za tym boskim Przewodnikiem, idzie we właściwym kierunku. On wzywa nas każdego dnia do stawania się doskonałymi w miłości Ojca, a więc świętymi. Chrystus wzywa nas dzisiaj do szczególnego zadania, jakim jest dla wspólnoty Kościoła modlitwa o nowe powołania. Pamiętajmy, że rodziny są nie tylko uprzywilejowanym miejscem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Mogą także reprezentować „pierwsze i najlepsze seminarium powołaniowe do życia ofiarowanego na służbę Królestwa Bożego” (Familiaris consortio 53).

Natomiast miejscem formacji młodych ludzi, którzy usłyszeli głos Jezusa Chrystusa: „Pójdź za mną!” jest seminarium duchowne. Jego celem jest nie tylko zapewnienie naukowej kompetencji i zdolności działania w dziedzinie duszpasterstwa, ale przede wszystkim rozwój pewnego sposobu bycia w łączności z Chrystusem, komunii z Nim. Alumn, a w przyszłości kapłan, ma być bowiem pomostem między człowiekiem a Bogiem. Dzisiejsza niedziela stanowi doskonałą okazję, by podziękować również za wszystkich dobrych pasterzy, których spotkaliśmy w naszym życiu.

Jezus nam przypomina, że bycie dobrym chrześcijaninem to nieustannie poszukiwanie woli Dobrego Pasterza. To bycie człowiekiem świadomym celu i sensu swojego istnienia. Otwartym na nowe powiewy Łaski, pobudzanym przez Ducha Świętego do misji ewangelizacji i posługi miłości. Po to, by świat stawał się bardziej Chrystusowy i przez to bardziej ludzki, przyjazny.      

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Przynosimy do Boga nasze tęsknoty i niepokoje ufając, że mocą zmartwychwstania Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza otrzymamy dobra potrzebne dla nas i dla świata.

1.    Za pasterzy Kościoła, aby za przykładem Dobrego Pasterza — Jezusa, prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia.

2.    O nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego.

3.    Za seminarzystów, aby dobrze przygotowali się do swych zadań oraz wykonywali je z wiarą, miłością i bezinteresownie.

4.    Za siostry zakonne, aby wezwane przez Boga do specjalnych zadań, wypełniały dzieła miłosierdzia, niosły światu dar modlitwy, a swym życiem ukazywały wielkie wartości poświęcenia i ofiary.

5.    Za kapłanów, zwłaszcza za naszych księży, by jak Dobry Pasterz umieli prowadzić ludzi do owczarni, umieli słuchać nieszczęśliwych, głosili słowa prawdy, a owce im powierzone słuchały ich głosu i darzyły zaufaniem i dobrocią.

6.    Za naszych zmarłych, aby przez Bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej owczarni zbawionych.

7.    Za nas tu obecnych, aby z naszej społeczności Bóg powołał swoich pasterzy, nas umacniał w wytrwaniu przy Kościele i abyśmy szli za Chrystusem, który zostawił nam wzór jak zło zwyciężać dobrem i ofiarą.

Wysłuchaj naszych próśb, Boże, Ojcze Wszechmogący, który uczyniłeś swego Syna Panem i Mesjaszem, a także Pasterzem Kościoła. Spraw, aby ludzie zbawieni mocą zmartwychwstania weszli przez Chrystusa jak przez bramę, do wiecznej owczarni nieba. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

      

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw,

abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, †

niech nieustanne działanie łaski odkupienia *

stanie się dla nas źródłem wiecznej radości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Przez powołanych pasterzy Kościoła ustawicznie ponawia się ofiara krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania, a Bóg udziela ludziom zbawienia. Dziękujemy za tę ofiarę i za kapłanów, przez pośrednictwo których możemy czerpać życie i łaskę od Zbawiciela.

PREFACJA

21. Nowe życie w Chrystusie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, *

a bramy nieba otwierają się dla wierzących. *

On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, *

a Jego zmartwychwstanie *

jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Zmartwychwstał Dobry Pasterz, *

który oddał życie za swoje owce *

i umarł, aby nas zbawić. *

Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Dobry Pasterzu,

wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, *

i wprowadź go na ucztę życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Tylko Chrystus jest bramą, która prowadzi do zbawienia. On pozostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami. Nie szukajmy innych pasterzy, ale odważnie trwajmy przy naszym Zbawicielu. On zawsze jest przy nas i przez Niego Bóg błogosławi nam i całemu światu.

      

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.