WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

4/906   -    22 stycznia 2023 r.A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 22 stycznia 2023 r.A.

 

III niedziela zwykła A.

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 96, 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. *

Przed Nim kroczą majestat i piękno, *

a potęga i blask w Jego świątyni.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą gromadzimy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przychodzi, oświeca nas swym słowem, karmi swym ciałem, leczy choroby grzechu i zwiastuje nadejście Królestwa Bożego.

Często panują w nas ciemności grzechu. Nawróćmy się do Boga, przez żal za nasze winy, aby nad nami zabłysło Boże światło, które jaśnieje z tej ofiary i niesie jedność podzielonym i rozdartym przez grzech.

           

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, †

abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, *

mogli obfitować w dobre uczynki.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Naród wybrany przeżył upokorzenie przez podział królestwa i osiedlenie się w Zajordaniu plemion pogańskich. Prorok Izajasz zapowiada jednak, że nadejdzie radość ze zjednoczenia kraju, który doczeka się światłości — to znaczy wyzwolenia z ciemności niewoli. Ta zapowiedź spełniła się, gdy przyszedł Chrystus, by założyć nowe, zjednoczone królestwo. Tym królestwem jest Kościół — jako zapowiedź zjednoczenia wszystkich z Bogiem. Kościół jednak przeżywa podziały i rozłamy, bo ludzie szukają swojej mądrości. Tak było w Koryncie, tak bywa nierzadko i dziś.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Naród kroczący w ciemnościach

ujrzał światłość wielką

Iz 8, 23b – 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1          Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

           kogo miałbym się lękać?

           Pan obrońcą mego życia, *

           przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

4          O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †

           żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *

           po wszystkie dni mego życia,

           abym kosztował słodyczy Pana, *

           stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

            13       Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *

           w krainie żyjących.

14       Oczekuj Pana, bądź mężny, *

           nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Jedność chrześcijan

1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

  

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

 

EWANGELIA

Mt 4, 12-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Żyć w świetle

ks. Leszek Smoliński

Pewna nastolatka wyznaje: „Nie potępiam mojego ojca wysiadującego codziennie przy pełnym jasnym. Widzę, że on też się męczy, szuka sensu w swoim życiu, też pragnie miłości. Ale jest słaby. Uległ nałogowi niszczącemu go powoli i bezlitośnie, uległ ciemności.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło. To przybył Jezus, który głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby. Ciemność, mrok – to rzeczywistość lęku, niepokoju, niebezpieczeństw. Mroczny chaos ma jeden cel – zniszczyć Boża moc, ośmieszyć, zgasić Boże światło. Dlatego boimy się mroku. Współczesny „naród kroczący w ciemnościach” stanowią ludzie pozbawieni nadziei. Jest to związane z utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy niewiara i obojętność religijna. Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, bo stanowi to coś niemodnego. W wielu dziedzinach publicznych łatwiej jest deklarować się jako sceptyk, wątpiący niż jako wierzący.

Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – również w małżeństwie.

Jesteśmy świadkami rozpowszechnionego poczucia osamotnienia, izolacji od drugiego człowieka, znieczulicy na ludzką krzywdę i biedę czy kryzysów rodzinnych. Narasta obojętność etyczna oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje, spychanie najsłabszych na margines. Dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej, co powoduje, że ludzie czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia.

Ważną przyczyną gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia wizji człowieka bez Chrystusa. A Jezusowe wezwanie do nawrócenia stanowi serce religii. Owocem nawrócenia dokonującego się pod wpływem Ewangelii jest świętość tych, którzy z prostotą i w codziennym życiu dali świadectwo swej wierności Chrystusowi w ukryciu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Jezus uczy nas kroczenia w świetle. Uczy nas, jak rozpraszać duchowe mroki światłem Eucharystii. Według Ewangelii tam, gdzie pojawia się wiara chrześcijańska, tam pojawia się światło. Przed stu laty jeden z ponurych proroków filozoficznego nihilizmu zwiastującego rychły kres chrześcijaństwa głosił: „nigdy nie uwierzę chrześcijanom, jeśli ich twarze będą tak ponure”. Mówił: „Chrześcijanie! Wasze własne oblicza was zdradzają!” Jeśli wzywa się nas dziś do przeżywania światła i radości, to właśnie dlatego, by nasze oblicza mówiły coś zupełnie innego, niż to, o czym mówił ów filozof. By mówiły całemu światu: Jezus żyje!

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Upokorzeni przez rozbicie i podziały, błagajmy Boga o zjednoczenie wszystkich ochrzczonych, aby już tu, na ziemi, przybliżała się coraz bardziej pełnia Jego Królestwa.

1.         Chrześcijaństwo zostało upokorzone przez rozłamy, schizmy i wojny religijne; prośmy, aby Kościół, przez zjednoczenie wszystkich ochrzczonych przybliżał upragnioną jedność. R. Zjednocz ochrzczonych, prosimy Cię, Panie.

2.         Świat dąży do jedności i współpracy; prośmy, aby chrześcijanie, przez jedność w miłości i poszukiwanie jedności w prawdzie, przyczyniali się do pokoju i porozumienia między wszystkimi ludźmi.

3.         Chrystus powołał apostołów, by byli rybakami ludzi i głosili Ewangelię Królestwa; prośmy, aby powołani dzisiaj do głoszenia Ewangelii we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich wiernie służyli Bożemu słowu.

4.         Chrystus przez swój krzyż pojednał upadły świat; prośmy, za teologów wszystkich wyznań, aby prowadzili swoje badania pokornie i nie zniweczyli Chrystusowego krzyża.

5.         Chrystus dzisiaj cierpi w chorych, prześladowanych, odrzuconych; prośmy, aby ich cierpienia i ofiary przyczyniły się do wolności wszystkich wyznawców Boga i Jezusa Chrystusa.

6.         Módlmy się za nas samych, aby nasza wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom oczyszczała nas z wszelkich niechęci wobec innych chrześcijan i ułatwiała nam zjednoczenie w miłości.

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie stanowili jedną rodzinę, wysłuchaj nas i spraw, aby całe chrześcijaństwo w naszych czasach jaśniało blaskiem świętości, niosło ludziom poczucie prawdy i pewność osiągnięcia Królestwa Bożego. Przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, a teraz żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, *

aby się stały dla nas Sakramentem zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy dziś szczególnie za Bożą światłość, którą przyniosło nam Słowo Boże, dziękujmy za ofiarę Bożego Syna, która jednoczy wszystkich i otwiera nam drogę do Królestwa Ojca.

 

 

PREFACJA

29. Misterium zbawienia

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, *

narodził się z Maryi Dziewicy, *

przez swoją mękę na krzyżu *

wybawił nas od śmierci wiecznej, *

a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 34, 6

Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, *

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

            Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem, *

z którego czerpiemy nowe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Idźcie, by swym życiem i modlitwą przybliżać zjednoczenie chrześcijan. Ofiara spełniona.       

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.