WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

43/893   -  16 października 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 16 października 2022 r. C.

 

XXIX niedziela zwykła C

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. *

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Wytrwale przyzywajmy Pana, bo ufna modlitwa jest jak wzniesione ręce i Pan nas weźmie w obronę, gdy nie ustaniemy w modlitwie. Znakiem wytrwałej modlitwy jest święta Eucharystia, dlatego każdej niedzieli sprawujemy to święte misterium obecności naszego Pana i przez Niego kierujemy do Ojca nasze wołanie.

Wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy i wytrwale błagajmy, by nas wziął w obronę przed naszym przeciwnikiem - szatanem.

           

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże, spraw,

nasza wola była zawsze Tobie oddana

i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Słowo Boże wzywa nas do wytrwania w modlitwie. Przykładem takiej modlitwy jest wdowa z Ewangelii i wzniesione ręce Mojżesza. Trzymajmy się mocno słowa Bożego, bo w nim jest nasza siła i pomoc w drodze do zbawienia.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

1          Wznoszę swe oczy ku górom: *

           skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

2          Pomoc moja od Pana, *

           który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

           

3          On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *

           ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.

4          Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *

           Ten, który czuwa nad Izraelem.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

           

5          Pan ciebie strzeże, †

           jest cieniem nad tobą, *

           stoi po twojej prawicy.

6          We dnie nie porazi cię słońce *

           ani księżyc wśród nocy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

           

7          Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *

           ochroni twoją duszę.

8          Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *

           teraz i po wszystkie czasy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Wszelkie Pismo natchnione

jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

           

2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

           

Por. Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Wytrwałość w modlitwie

           

Łk 18, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Trwać przed Bogiem

ks. Leszek Smoliński

Po co to wszystko? Po co modlić się wytrwale i nie ustawać? Czemu ma służyć nasza obecność przed Bogiem? Te i podobne pytania pojawiają się, gdy ktoś doświadcza niewysłuchanych próśb czy zawiedzionych nadziei, a jego cierpliwości jest doświadczana ponad miarę. Wtedy warto spojrzeć na biblijnego Mojżesza, który trwał ufnie przed Panem z wzniesionymi do góry rękami, by wyprosić zwycięstwo nad nieprzyjacielskim oddziałem Amalekitów. Kiedy ręce Mojżesza opadały, wtedy przewagę zyskiwali Amalekici.

Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejne. Przeżywając październik winniśmy uświadomić sobie, iż taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Często w autobusie, w kolejce, czy na łóżku szpitalnym ktoś przesuwa paciorki różańca. Wielu młodych nosi pierścionki z dziesięcioma wypukłościami i używa ich do odmawiania modlitwy różańcowej.

Z jednej strony uderza nas prostota różańca, który dostępna jest dla każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia ewangelicznego przesłania, które w sobie niesie. Francuski pisarz i poeta Charles Péguy wyznał na temat różańca: „Przez osiemnaście miesięcy nie byłem w stanie mówić Ojcze nasz… nie potrafiłem zaakceptować Jego woli! Modliłem się więc do Maryi. Modlitwy do Maryi są modlitwami ostateczności. Nie ma żadnej takiej modlitwy w całej liturgii, której najnędzniejszy z grzeszników nie mógłby wypowiedzieć w całej prawdzie. W całym mechanizmie zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. Modlitwa ta odmawiana sercem wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko głosem, ale całym życiem, miłość do Dziewicy Maryi”. Każde z tego typu świadectw pokazuje, jak Bóg rzeźbi w sercu człowieka niewidzialne kształty, jak pomaga dojrzewać i nabierać odwagi w podejmowaniu życiowych decyzji.

To wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na danym darze zależy. Jeżeli komuś nie zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy. Jeżeli komuś nie zależy na spotkaniu, zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu na tym spotkaniu zależy, to będzie stał pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki drzwi się nie otworzą. A więc wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem wiary człowieka, jego zaufania Bogu. Ta wytrwałość z kolei powoduje wzrost w wierze, zbliża do Boga. Proszący nawiązuje bowiem ścisłą więź z tym, który może udzielić oczekiwanego daru.

Nie wszyscy jednak – nawet wśród katolików – wierzą w moc i skuteczność modlitwy. Powód? W naszej epoce człowiek bywa często rozczarowany brakiem natychmiastowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że wszystko, co nas spotyka, jest już zapisane w gwiazdach; nie unikniemy przecież swojego przeznaczenia; po co więc wytrwale modlić się i nie ustawać? To ważne pytanie. Być może, szukając odpowiedzi na nie, odnajdziemy na nowo sens słów, mechanicznie powtarzanych dotąd rano i wieczorem.

Pamiętajmy, by modlić się. Pomimo piętrzących się trudności, które są podobne do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych wrażliwości na los bliźnich, jak ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, pokory i wiary prośmy Boga: Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie tracić nawet najmniejszej chwili.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Mając zapewnienie Chrystusa, że Bóg weźmie nas w obronę, gdy wytrwale będziemy Go wzywali, skierujmy do Niego naszą modlitwę.

1.         Prośmy, aby Duch Święty wskazał Kościołowi nowe drogi ewangelizacji. R. Ojcze najlepszy, weź nas w swą obronę.

2.         Aby Kościół był miejscem wytrwałej modlitwy i wstawiał się za światem, wypraszając zbawienie wszystkim ludziom.

3.         Aby papież Franciszek cieszył się szczególną opieką Boga, był dla Kościoła i świata znakiem otuchy i obrońcą wszystkich uciśnionych.

4.         Aby cały Lud Boży coraz bardziej angażował się w dzieło misyjne Kościoła.

5.         Aby chrześcijanie cenili niedzielną Eucharystię, chętnie słuchali słowa Bożego i byli wytrwali w modlitwie.

6.         Aby wytrwała modlitwa całego Ludu Bożego wypraszała pokój dla świata i siłę dla wszystkich, którzy cierpią.

7.         Abyśmy sami byli ludźmi modlitwy i nigdy nie zniechęcali się w wołaniu do Boga.

Nieustannie wraz z całym Kościołem wołamy do Ciebie, Ojcze, i prosimy, abyś wysłuchał modlitwy, byś umocnił w nas wiarę, byś wszystkich, którzy oczekują Twej pomocy, wziął w swoją obronę. Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa wiernych – Dzień Papieski 2022

1.         Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby swoją posługą dla wspólnoty Kościoła wytrwale przypominali, że fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa w codziennym życiu. Ciebie prosimy...

2.         Módlmy się za stanowiących prawo, aby nie ulegali pokusie myślenia, że mogą zająć miejsce Boga i sami określać co jest dobre, a co złe, ale by swoją misję realizowali w oparciu o Prawo Boże wpisane w serce każdego człowieka i objawione na kartach Pisma Świętego. Ciebie prosimy...

3.         Módlmy się za polską młodzież, a w sposób szczególny stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby zgłębiając nauczanie moralne św. Jana Pawła II i rozwijając swoje talenty przyczyniali się do budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Ciebie prosimy...

4.         Módlmy się za darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby składane dary duchowe i materialne, szczególnie podczas (dzisiejszej) zbiórki z okazji Dnia Papieskiego, stały się dla nich skarbem na życie wieczne. Ciebie prosimy...

5.         Módlmy się za ludzi cierpiących z powodu wierności prawdzie, aby źródłem siły i nadziei było dla nich zjednoczenie z cierpiącym na krzyżu Chrystusem oraz świadomość, że ich czytelne świadectwo życia owocuje nawróceniem wielu ludzkich serc. Ciebie prosimy...

6.         Módlmy się za zmarłych darczyńców, wolontariuszy, księży koordynatorów, duszpasterzy akademickich i stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (a także polecanych w tej Eucharystii N. N.), aby odnaleźli wieczne szczęście w ramionach kochającego Ojca. Ciebie prosimy...

7.         Módlmy się za nas samych uczestniczących w Eucharystii, abyśmy w codziennym życiu podążali za prawdą objawioną nam przez Chrystusa na kartach Ewangelii i przekazywaną w Kościele. Ciebie prosimy...

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, †

niech Ofiara, którą składamy, *

mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Pomoc i siłę możemy czerpać z tej Eucharystii. Dziękujmy więc Bogu za to miejsce spotkania Jego Syna, za wszystkie wysłuchane modlitwy i za obronę, jaką otrzymujemy od Pana.

 

 

PREFACJA

29. Misterium zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, *

narodził się z Maryi Dziewicy, *

przez swoją mękę na krzyżu *

wybawił nas od śmierci wiecznej, *

a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

            Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

tych, którzy czekają na Jego łaskę, *

aby ocalił ich życie od śmierci, *

i żywił ich w czasie głodu.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

           

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii,

która daje nam przedsmak nieba, †

niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym *

i przysposobi nas do życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Wychodząc z tej Eucharystii nie zapomnijmy o codziennej i gorącej modlitwie. Niech to wytrwałe wołanie do Boga będzie dla nas źródłem wiary i pomocą we wszystkich potrzebach.

           

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.