WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

31/881   -   24 lipca 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 24 lipca 2022 r. C.

 

 

XVII niedziela zwykła C

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 68, 6. 7. 36

Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, *

Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *

On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Wielu ludzi obiecuje nam szczęście, jednak niewielu jest nam w stanie je dać. Msza Święta, którą sprawujemy, kieruje nasz wzrok wiary do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości, szczęścia, które otrzymamy od Chrystusa. Eucharystia jest zapowiedzią Raju – nieba, w który jest pełnią szczęścia. Ten, kto karmi się Chrystusem tutaj na ziemi, już w sobie nosi życie, które nigdy się nie kończy.

Niech nasza radość jako wspólnoty zgromadzonej wokół ołtarza będzie pełna, jednak za nim się to stanie przeprośmy Boga za nasze ludzkie słabości i upadki, od których nikt z nas tutaj obecny nie jest wolny.     

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

       Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, †

spraw w swoim wielkim miłosierdziu,

abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem

dobrze używali rzeczy przemijających *

i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, aby karmić się słowem, które ma moc przemiany naszych ludzkich serc. Każdy z nas od momentu chrztu świętego został włączony do życia w Jezusie Chrystusie. Chrzest wskrzesił nasze grzeszne dusze z grzechu do łaski. Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego w sakramencie wtajemniczenia chrześcijańskiego, kiedy został włączony do wspólnoty Kościoła.

Wszyscy jesteśmy powołani do relacji z Chrystusem. Ewangelia udziela nam dzisiaj wskazówek jak ma wyglądać nasza modlitwa, rozmowa z Chrystusem, żeby być Jego autentycznym uczniem.

Z wiarą przyjmijmy słowo Pana.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Abraham wstawia się za Sodomą

Rdz 18, 20-32

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?»

Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich».

Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?»

Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu».

Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?»

Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu».

Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu».

Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?»

Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu».

Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8

(R.: por. 3a)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

1     Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *

      bo usłyszałeś słowa ust moich.

      Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *

2     pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

                  I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *

      bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.

3     Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *

      pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

       6          Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †

      patrzy łaskawie na pokornego, *

      pyszałka zaś dostrzega z daleka.

7     Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *

      wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

                  Wybawia mnie Twoja prawica. *

8     Pan za mnie wszystkiego dokona.

      Panie, Twa łaska trwa na wieki, *

      nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

      

 

  

DRUGIE CZYTANIE

Chrzest udziałem w śmierci

i zmartwychwstaniu Chrystusa

Kol 2, 12-14

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

 

Oto słowo Boże.

  

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

     Por. Rz 8, 15bc

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,

w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Chrystus uczy modlitwy

Łk 11, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Panie, naucz nas modlić się

ks. Leszek Smoliński

 

„Panie, naucz nas się modlić”. Modlitwa. Czym jest? Uświadamiany sobie to chyba najbardziej w momentach trudnych, kiedy po ludzku nic już nie można zrobić. Wtedy ręce jakby same składają się do modlitwy, w oczach pojawiają się łzy bólu, wzruszenia, smutek po stracie najbliższych. Ale i łzy nadziei na wyzdrowienie kogoś bliskiego. Ktoś mówi: „Kocham i wiem, że miłość zwycięża, więc modlę się”.

Modlitwa to wołanie o miłość, a więc o to, co najcenniejsze w życiu ludzkim. Nieraz są to tylko krótkie, przerywane wezwania, akty strzeliste, płynące jak „smsy do Pana Boga”. Ktoś mówi: nie mam czasu, więc jest krótko. Albo: nie czuję modlitwy. Czy rzeczywiście muszę czekać na to, aż odczuję pragnienie, ba potrzebę modlitwy? A jeśli owo „czucie” nie pojawi się, co wtedy? Czy mogę zapomnieć o Tym, w Imię którego przyjąłem chrzest. Czy mogę zapomnieć o Tym, który jeden tylko jest dobry i przebacza grzechy? Czy mogę zapomnieć o Tym, który daje mi siebie samego w Eucharystii?

„Panie, naucz nas się modlić”. Kieszonkowa książeczka pod tytułem „Sms do Pana Boga” to modlitewnik dla mających mało czasu. We wstępie znajdujemy interesujące słowa: „W XXI wieku nasze życie nabiera coraz większego tempa, nieustannie zmieniamy miejsce pobytu, zajęcie. Ciągle spieszymy się, by zdążyć z tym, co mniej ważne, zapominając o najważniejszym powołaniu człowieka:

Znać Boga! Czcić Boga! Kochać Boga! Służyć Bogu!

Aby całe życie wypełnić obecnością Boga, musimy z Nim rozmawiać”.

To, co najważniejsze, jest również tym, co najpiękniejsze. Czas spędzony na modlitwie, chociaż czysto po ludzku bezproduktywny, stracony, okazuje się bezcenną i najbardziej pewną na ziemi inwestycją. Inwestujemy w życie wieczne, a gwarantem tej inwestycji jest sam Bóg. On nigdy się nie męczy, ale również nigdy się nie myli. On zna każdego z nas po imieniu i nieustannie czeka na spotkanie z nami.

„Panie, naucz nas się modlić”. Brak czasu, pośpiech, brak refleksji i wrażliwości, postawa roszczeniowo – życzeniowa, bo przecież mnie się należy to czy tamto. To chyba najważniejsze przeszkody w mojej rozmowie z Bogiem. To one sprawiają, że dla Boga braknie w moim życiu miejsca. A przyjaciel, o którym się zapomina, przestaje być przyjacielem, staje się kimś odległym, zapomnianym. Co wtedy robić? Potrzeba na nowo przemyśleć swoją relację z Bogiem. Nie wystarczy teoria, trzeba modlić się i ufać. Na ile zaufamy, na tyle otrzymamy. Takie jest prawo miłości.

Aby całe życie wypełnić obecnością Boga, powinienem z Nim rozmawiać, jak rozmawia się z najlepszym przyjacielem. I nie tylko od czasu do czasu, ale regularnie, każdego dnia. Modlitwa pragnie toczyć się powoli; wymaga zatrzymania się, dystansu do własnych potrzeb. W modlitwie zyskujemy czas, tracąc go, robimy przerwę w codzienności, zawierzamy się Bogu, dzięki czemu możemy w Nim odpocząć. Pragniemy robić w czasie danym nam od Boga to, co On chce, abyśmy robili. Jak zauważa Jacques Gauthier, autor książki Czas na modlitwę (Poznań 2010), „w naszych czasach, przeciążonych często liczbą obowiązków, dobrze jest zaszyć się na chwilę, o stałej porze, w głąb serca i zaczerpnąć z modlitwy wodę życia. W ten sposób uświęcamy czas”.      

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, który w swoim miłosierdziu udziela nam łask, o które Go prosimy, z pokorą zanieśmy nasze wspólne błagania:

1.    Za Kościół święty, aby zawsze wiernie strzegł depozytu wiary i prowadził ludzi do Boga. Ciebie prosimy.

2.    Za młodzież, aby Duch Święty odnowił w niej radość i zapał misyjny. Ciebie prosimy.

3.    Za wszystkich chrześcijan, aby działający w ich sercach Chrystus przezwyciężył wszelkie podziały i nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Ciebie prosimy.

4.    Za grzeszników niepokutujących, aby poddali się miłosiernemu działaniu łaski i pojednali się z Bogiem w sakramencie pokuty. Ciebie prosimy.

5.    Za kierowców i wszystkich podróżujących, aby cieszyli się opieką świętego Krzysztofa i bezpiecznie dotarli do celu. Ciebie prosimy.

6.    Za zmarłych, aby w Bogu dostrzegli miłującego i przebaczającego Ojca. Ciebie prosimy.

7.    Za nas zgromadzonych tutaj przy ołtarzu, abyśmy na modlitwie nie byli głusi na głos Boga. Ciebie prosimy.

Bądź uwielbiony, Panie Boże, bo wysłuchujesz nasze prośby i udzielasz każdemu według jego potrzeb. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

       Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, † aby mocą Twojej łaski ta Ofiara uświęciła nasze życie doczesne *

i doprowadziła nas do wiekuistych radości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Niech nasza wspólna modlitwa dziękczynienia wznosi się przed oblicze Boga i wyjedna nam łaskę przebaczenia i miłosierdzia.

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

       Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103, 2

Błogosław, duszo moja, Pana *

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

       Panie, nasz Boże,

przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna, †

spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości *

przyczynił się do naszego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

       Niech Boże błogosławieństwo, które otrzymamy, umocni nas w wiernym kroczeniu za Chrystusem.

 

 


NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00


Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)
Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,
Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej
- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,
Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.
NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:
strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl
oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej
adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl