WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

24/874      -       5 czerwca 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 5 czerwca 2022 r.C.

Niedziela

Zesłania Ducha Świętego

UROCZYSTOŚĆ

kolor szat: czerwony

Teksty liturgiczne

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, *

Ten, który ogarnia wszystko, *

zna każdą mowę. *

Alleluja.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Gromadzi nas miłość Boża, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Miłość, która mieszka w naszych sercach, jest owocem Ducha Świętego, który zapala nas ogniem swojej miłości.

Święty Augustyn mówił, że „jeśli chcecie mieć życie od Ducha Świętego, zachowujcie miłość, kochajcie prawdę, tęsknijcie za jednością, a osiągniecie życie wieczne”.

Dlatego z wiarą przychodzimy tutaj do ołtarza naszego Zbawiciela, aby od Niego uczyć się miłości, która jest prawdą i prowadzi do zjednoczenia. Niech Duch Święty nam w tym dopomaga i sprawia, abyśmy będąc we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, uczestniczyli w jedności ciała Jezusa.

Za to, że nie zawsze otwieramy się na działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu przepraszajmy teraz Boga.

      

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego

uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, †

ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię *

i dokonaj w sercach wiernych cudów,

które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Zasiądźmy teraz z radością i miłością do stołu słowa Bożego. Z wiarą otwórzmy się na działanie zbawczego słowa, które do nas przychodzi podczas tej liturgii.

Niech Duch Święty, którego tak wszyscy pragniemy, przyjdzie w „swojej mocy i sile” i napełni nasze serca miłością i prawdą, która wszystko zwycięża.

PIERWSZE CZYTANIE

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

      

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34

(R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

1     Błogosław, duszo moja, Pana, *

      Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

24  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

      ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

       29       Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

      i w proch się obracają.

30  Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

      i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

       31       Niech chwała Pana trwa na wieki, *

      niech Pan się raduje z dzieł swoich.

34  Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

      będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

      

DRUGIE CZYTANIE

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Rz 8, 8-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

      

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

      

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,

         napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Duch Święty was wszystkiego nauczy

J 14, 15-16. 23b-26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

      

Duch Święty z nami

ks. Edward Staniek

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Bogactwo tej tajemnicy jest nieogarnione. Gromadzimy się tutaj, aby podziękować Bogu za wewnętrzne umocnienie potrzebne do dawania świadectwa prawdzie. Wiemy bowiem, że Syn Boga po przyjściu na ziemię nie usuwa przeszkód z drogi chrześcijanina, lecz umacnia swego ucznia, by potrafił twórczo przejść przez życie i aby pokonał wszelkie trudności.

Przybywamy również po to, by podziękować za dar Ducha Świętego, który przełamał samotność człowieka, będącą skutkiem grzechu. Otwarte drzwi Wieczernika są tego symbolem. Duch Święty leczy ludzkie serce z samotności.

Przychodzimy tu także po to, aby podziękować Duchowi Świętemu, że należymy do środowiska Bożego, które On stworzył w ludzkiej rodzinie. Środowiskiem tym jest Kościół Chrystusowy. A celem tego środowiska jest organizowanie dobra, które idzie w dwóch kierunkach. Jeden zmierza do wsparcia człowieka w odpowiedzi na łaskę, tak by mógł osiągnąć wieczne zbawienie. A drugi, równie ważny kierunek działalności Kościoła, to organizowanie dobra potrzebnego w zmaganiu się ze złem.

Zło jest mocne przede wszystkim dlatego, że umie się organizować. Uczniowie Chrystusa mieli za sobą bardzo bolesne doświadczenia. Ich Mistrz kilka tygodni przed zesłaniem Ducha Świętego został zlikwidowany przez zorganizowane zło. Możemy na kartach Ewangelii obserwować współpracę zła w likwidacji Jezusa Chrystusa. W świątyni jerozolimskiej współpracują ze sobą faryzeusze, saduceusze, herodianie, Piłat i Sanhedryn. Wobec tak zorganizowanego zła uczniowie drżeli ze strachu i nie mieli odwagi, aby w świecie czynić dobro.

Otrzymują jednak Ducha Świętego, który uzdolnił tę Bożą instytucję młodego Kościoła do odważnego i mądrego czynienia w świecie dobra.

Mądrość i odwaga to argumenty, których nie można obalić. A Kościół jest niewygodny dla świata przede wszystkim przez to, że nieustannie organizuje dobro.

Caritas – miłość: to nią promieniowali chrześcijanie w pierwszych wiekach. I z jednej strony zdumiewała ona otoczenie pogańskie, a z drugiej je denerwowała.

Kościół posiada potężną moc, której niczym nie da się pokonać. Słowa Chrystusa o tym, że bramy piekielne go nie przemogą, dowodzą, że dobro organizowane przez samego Boga nie może być na ziemi zniszczone.

Gdy uważnie śledzimy dzieje Kościoła, liczące już dwadzieścia wieków, obserwujemy, jak potężne były uderzenia zła – czy to przez prześladowania, kryzysy wewnątrz Kościoła, przez rozdarcia, które kończyły się schizmą, czy też przez przeróżne ataki (racjonalizm, komunizm, hitleryzm). I okazuje się, że Kościół jako organizacja posiada wyjątkową siłę przebicia. Równie dobrze funkcjonuje wtedy, gdy odnosi sukcesy, jak i wtedy, gdy żyje w świetle kaganków ustawionych pod ziemią w katakumbach. Ta odporność Kościoła na działanie zła jest szokująca.

Żyjemy w czasach, kiedy objawia się mafijna metoda działania zła, wobec której często jesteśmy bezradni. Wydaje się, że zło jest bezkarne, że kpi sobie z dobra, które albo wykorzystuje, albo niszczy. Jednak nie zło jest panem sytuacji, lecz Duch Święty, który wypełnia Kościół.

Dzisiejsza uroczystość jest pełna optymizmu. Oto każdy z nas, jako człowiek ochrzczony, posiada Bożego Ducha, który pomaga w dawaniu świadectwa prawdzie i miłości nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie jesteśmy samotni, ponieważ należymy do wspólnoty ludzi dobrej woli, których łączy w jedno Duch Pański. Dlatego nie musimy się obawiać organizacji zła, ponieważ Duch Święty i nad tymi metodami zła odnosi zwycięstwo.

Dziękujemy więc dziś za Kościół Chrystusowy i za tę łaskę, że możemy do niego należeć, gdyż ma on gwarancję, że bramy piekielne go nie przemogą.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, który posyła naszym sercom swojego Ducha i pozwala nam nazywać siebie naszym Ojcem, zanośmy ufne błagania.

   Duchu Mądrości, obdarz Kościół zdolnością odczytywania znaków czasu. Niech będzie on na dzisiejsze czasy drogowskazem na drodze prowadzącej do domu Ojca. Ciebie prosimy.

   Duchu Rozumu, napełnij obfitością swoich darów pasterzy Kościoła. Niech ich posłannictwo będzie błogosławieństwem dla każdego człowieka poszukującego Boga w swoim życiu. Ciebie prosimy.

   Duchu Rady, zstąp do serc tych, którzy w tym czasie przyjmują sakrament kapłaństwa. Niech wierni, do których zostaną posłani zawsze widzą w nich działanie Bożych mocy w ich duszpasterskiej posłudze. Ciebie prosimy.

   Duchu Męstwa, nie opuszczaj wątpiących i zagubionych w wirach współczesnego świata. Niech doświadczą Twojej miłości przekazywanej we wspólnocie wierzących. Ciebie prosimy.

   Duchu Umiejętności, udzielaj swego bogactwa ludziom kultury i sztuki. Niech ich praca służy człowiekowi i przyczynia się do duchowego i moralnego wzrostu. Ciebie prosimy.

   Duchu Pobożności, doprowadź zmarłych do Królestwa wiecznej szczęśliwości. Niech świadectwo ich życia będzie zadatkiem oglądania oblicza Miłosiernego Ojca w niebie. Ciebie prosimy.

   Duchu Bojaźni Bożej, ześlij nam tutaj zgromadzonym dary miłości, radości i pokoju. Niech one uleczą nasze serca zranione egoizmem i niepokojem. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy ubogaceni darami łaski trwali zawsze w zjednoczeniu z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

       Panie, nasz Boże, †

spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna,

Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, *

i doprowadził nas do całej prawdy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy Bogu dziękczynienie za Jezusa i Ducha Świętego, który ubogaca Kościół siedmiorakimi darami.

  

PREFACJA

27. Zesłanie Ducha Świętego

dopełnieniem dzieła zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, *

zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, *

których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, *

jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. *

Duch Święty w początkach Kościoła *

dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga *

i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym *

i głosili wielkie dzieła Boże. *

Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

       Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, †

zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, *

aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego,

a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

       Tak mało dostrzegamy w naszym życiu działania Ducha Świętego. To nie znaczy, że Go nie ma, ale to nasze serca są oziębłe i nieczule na Jego działanie.

Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy przygotuje serca na przyjęcie Ducha Pocieszyciela, który rozpali nasze życie ogniem miłości, który jest tak bardzo potrzebny wszędzie tam, gdzie mieszkamy i pracujemy.

.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

       K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.

W. Amen.

K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.