WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

22/872      -       22 maja 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 22 maja 2022 r.C.

 

 

VI NIEDZIELA

WIELKANOCNA

 

UROCZYSTOŚĆ

 

 

kolor szat: biały

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Iz 48, 20

Głoście radosną nowinę, *

niech będzie słyszana, *

po krańce ziemi rozpowiadajcie, *

że Pan wyzwolił swój naród. *

Alleluja.

 

 

WSTĘP DO LITURGII

Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Czas świętowania zwycięstwa Jezusa nad grzechem, złem i śmiercią, jest również oczekiwaniem na przyjście Nowego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, który poprzez swoje dary odnawia wspólnotę Kościoła. Duch Święty uzdalnia nas wierzących do świadczenia o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym wobec współczesnego świata.

Niech to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym na Jego paschalnej ofierze będzie dla nas, świadczących o Jego miłości w dzisiejszym świecie – umocnieniem i wsparciem. Niech Jego słowo, Ciało i Krew, które przyjmiemy podczas tej Ofiary, przemieni naszą miłość wobec Boga i braci w Jego miłość, która pochodzi od Boga.

Za niedoskonałą miłość wobec Stwórcy i wspólnoty Kościoła przeprośmy teraz, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu tę Ofiarę.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

       Wszechmogący Boże,

spraw, abyśmy w tych radosnych dniach

gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; †

niech misterium paschalne, które wspominamy, *

przemienia nasze życie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Święty Grzegorz Wielki powiedział, że „prawdziwie kocha ten, czyje serce nie zostało zwyciężone przez danie przyzwolenia na grzeszne upodobanie”. Lektura Pisma Świętego, a przede wszystkim wsłuchiwanie się w słowo Boże podczas Liturgii Eucharystycznej, to dar od Stwórcy, który gładzi każdy nasz grzech powszedni i leczy nasze zranione przez grzech sumienie, które jest mieszkaniem samego Boga.

Liturgia słowa ukierunkowana jest dzisiaj na cnotę miłości. Prawdziwa miłość pochodząca od Boga, wlewająca w nasze serca Chrystusowy pokój, może przezwyciężyć każdy nasz grzech. Dzięki miłości od Stwórcy możemy zmartwychwstać z grzechu do łaski.

Z wiarą przyjmijmy źródło Bożych łask, które daje nam dziś Stwórca w Swoim zbawczym słowie.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Dekret Soboru Jerozolimskiego

Dz 15, 1-2. 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych.

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Albo: Alleluja.

2     Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *

      niech nam ukaże pogodne oblicze.

3     Aby na ziemi znano Jego drogę, *

      Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Albo: Alleluja.

      

4     Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *

      niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

5     Niech się narody cieszą i weselą, †

      bo rządzisz ludami sprawiedliwie *

      i kierujesz narodami na ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Albo: Alleluja.

       6          Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *

      niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.

8     Niech nam Bóg błogosławi *

      i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Albo: Alleluja.

      

 

DRUGIE CZYTANIE

Miasto Święte

Ap 21, 10-14. 22-23

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

       J 14, 23

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Duch Święty nauczy was wszystkiego

J 14, 23-29

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Przekażmy sobie znak pokoju

 

Piotr Blachowski

 

Słyszymy to zdanie podczas każdej Mszy świętej. Potem skłaniamy głowę stojącym obok, lub w zależności od tradycji podajemy rękę, na znak pokoju. Ale brakuje to tego wszystkiego formuły, bowiem podający winien powiedzieć „Pokój z Tobą”, a przyjmujący słowo „Amen”. Ale czy poprzez ów znak zyskujemy spokój wewnętrzny? Czy otrzymujemy spokój serca i rozumu, wewnętrzną harmonię? Czy tylko spokój duszy, żebyśmy sami siebie mogli usprawiedliwić?

 

Aby zrozumieć, co do nas poprzez Ewangelię świętego Jana mówi Duch Święty słowami Jezusa Chrystusa, musimy rozważyć ten fragment słowo po słowie. Wyraźnie na plan podstawowy wybija się problem miłości, a w zasadzie jej istnienia lub braku, i związane z nim konsekwencje. Braku miłości nie tylko w rodzinie, ale również wobec bliskich znajomych, lub napotkanych na swojej drodze życiowej.

 

To przeciwstawienie miłości nie tylko wyjaśnia nam, jak i dlaczego mamy wsłuchiwać się w każde słowo, lecz także uświadamia, że nad każdym słowem mamy się pochylać, zastanawiać, porównywać je z tekstami, które do nas docierają każdej niedzieli, każdego dnia, podczas Mszy Świętej, ale również podczas samodzielnej lektury i analizy, podczas każdej sekundy naszego życia. To, co nam dzisiaj przekazują słowa ewangeliczne, to wizja naszej przyszłości, naszej poza doczesnej rzeczywistości. «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23b).

 

Czy my sami wierzymy w tę obietnicę? Czy przypadkiem nie istnieje u nas zbyt duży margines dozy wiary i niewiary? Przecież to duża obietnica, wspaniała rzeczywistość, na którą warto czekać. Więc tym bardziej, powinniśmy przyjąć do siebie słowa Pana, który wyjaśnia, o jaką naukę chodzi i kto jest jej twórcą: „A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.” (J 14,24b). My wiemy, że to, co głosił i dalej głosi Jezus Chrystus, pochodzi od Ojca, Syna i Ducha Świętego – przecież wyznajemy jedność Trójcy Świętej. Utwierdza nas w tym przekonaniu kolejny fragment mówiący, że „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” (J 14,26).

 

Jak na jedną niedzielne czytania i Ewangelię, mamy dużo znaków, obietnic i prawdy. Czy jesteśmy w stanie to przyjąć do swej duszy i serca? No to przygotujmy się wewnętrznie na jeszcze coś ważnego. W końcowej części swej wypowiedzi Jezus daje nam zapowiedź powtórnego przyjścia – Paruzji. Słowa „Odchodzę i przyjdę znów do was.” (J 14,28b) są właśnie tą zapowiedzią, ale także zapowiedzią czasów ostatecznych, sądu i życia wiecznego – oby – w Bożym Królestwie. „Powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.” (J 14,29).

 

W kontekście dzisiejszej Ewangelii mamy dużo słów, obietnic, a my sami musimy zdecydować, co z tym POKOJEM zrobić, zachować go dla siebie, czy obdarzać nim innych. A to, co nas spotyka i będzie spotykać, to pokój w życiu, sercu i duszy płynący z przyjęcia prawdy objawiającej się nam poprzez Słowo Boże.

 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, nasz Pasterzu i Opiekunie, pomóż nam trwać we wzajemnym pokoju i miłości. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Jezusowi Chrystusowi, który mocą swego zmartwychwstania przemienia i ubogaca nasze życie, polecajmy potrzeby wszystkich ludzi:

   Za Kościół, aby z wiarą i w pokorze służył dziełu zbawienia świata i człowieka. Ciebie prosimy.

   Za cierpiących duchowo i fizycznie, aby łączyli swoje cierpienia z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa. Ciebie prosimy.

   Za tych, którzy w tym roku przyjmą święcenia diakonatu i kapłaństwa, aby nie tylko słowem, ale całym swym życiem świadczyli o Chrystusie. Ciebie prosimy.

   Za zmarłych, aby miłosierny Bóg ulitował się nad nimi i przyjął ich do swego Królestwa światłości i pokoju. Ciebie prosimy.

   Za nas samych, aby w naszym życiu coraz więcej było uwielbienia Boga, który pokonuje śmierć i daje przez to wszystkim życie. Ciebie prosimy.

Pnie Jezu Chryste, zwycięzco śmierci i dawco życia, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby zbawienie, którego dokonałeś, mógł głosić wszystkim ludziom. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

      

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

       Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, † oczyść nasze dusze, *

abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach,

które są darem Twojej ojcowskiej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Uwielbiajmy Boga za Ducha – Pocieszyciela, który wlewa w nasze serca pokój pochodzący nie z tego świata, ale od Boga.

  

 

 

PREFACJA

24. Chrystus Kapłanem i Ofiarą

       Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu *

dopełnił On ofiary Starego Przymierza * i oddając się za nasze zbawienie *

sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, *

będziecie zachowywać moje przykazania. *

Ja zaś będę prosił Ojca, *

a On wam da innego Pocieszyciela, *

aby z wami był na zawsze. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

      

Wszechmogący, wieczny Boże,

przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, †

pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu *

i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Na świadczenie o miłości Jezusa wobec nas w dzisiejszym świecie, przyjmijmy Błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha – Pocieszyciela, który nieustannie przypomina i pomaga nam zachowywać Bożą naukę, której przyjęcie daje pewność wiecznego przebywania z Ojcem w królestwie niebieskim.

      

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, *

niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, *

niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, †

niech On sprawi, *

abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *

Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.