WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

12/862                   -     13 marca 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

II Niedziela Wielkiego Postu

13 marca 2022 r. C.

        

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych:fioletowy   

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów.

Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 27, 8-9

O Tobie mówi moje serce: *

Szukaj Jego oblicza. *

Będę szukał oblicza Twego, Panie, *

nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

            Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zwycięstwa Miłości nad grzechem, w którym wciąż jesteśmy zanurzeni. Ofiara Chrystusa na drzewie krzyża uwalnia nas spod władzy złego ducha, jednoczy nas z Bogiem i gwarantuje wieczne zbawienie w Królestwie Niebieskim.

By jednak móc w pełni skorzystać z owoców miłości Boga do człowieka, musimy przyjąć Jego zaproszenie, do nawrócenia i przemiany własnego życia. Wielki Post, który w Kościele obecnie przeżywamy jest dobrym czasem, aby poprzez post, modlitwę i jałmużnę odpowiedzieć pozytywnie na Boże zaproszenie.

Jako Boże dzieci, prośmy o miłosierdzie Boga na początku tej Eucharystii.

 

Dziś OPUSZCZA SIĘ hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

            Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, †

ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, *

abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Za chwilę będzie miało miejsce spotkanie Boga z człowiekiem, sam Stwórca przyjdzie do każdego z nas w swoim zbawczym Słowie, które pokrzepi nasze serca i wskaże kierunek drogi, bo Słowo Pana jest jak lampa, która świeci tam, gdzie pojawia się mrok i ciemność.

Bóg po raz kolejny pragnie dzisiaj zawrzeć z nami przymierze, tak jak zawarł je z Abrahamem, jak będziemy świadkami w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Przymierze człowieka z Bogiem, to jednym słowem naśladowanie Jego miłości we współczesnym świecie, miłości, która sprawi, że będą nasze ciała przekształcone na podobieństwo ciała Chrystusa, o czym zapewnia nas święty Paweł w Liście do Filipian.

Łukasz na kartach Ewangelii zapisuje scenę przemienienia Jezusa, która odsłania tożsamość Zbawiciela przed trzema uczniami, że Jezus jest Synem Boga.

Otwórzmy się na Słowo Boże i na jego działanie w naszym życiu.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Rdz 15, 5-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1          Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

           kogo miałbym się lękać?

           Pan obrońcą mego życia, *

           przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

7          Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *

           zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.

8          O Tobie mówi serce moje: †

           «Szukaj Jego oblicza!» *

           Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

9          Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *

           nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.

           Ty jesteś moją pomocą, *

           więc mnie nie odrzucaj.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

13       Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *

           w krainie żyjących.

14       Oczekuj Pana, bądź mężny, *

           nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

           

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus przekształci nasze ciała

na podobne do swego chwalebnego ciała

Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. Mt 17, 5

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

 

EWANGELIA

Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

Łk 9, 28b-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Spotkanie czy wezwanie?

Piotr Blachowski

Każdy z nas jest przeznaczony do celów, których się nie spodziewa i na które nie liczy. Świadomość tego, czym i w jaki sposób mamy się zająć, przychodzi znienacka i jest dla nas pełnym zaskoczeniem. A zatem przebiega to zupełnie inaczej niż w przypadku zajęć, które najpierw uczymy się wykonywać, za które później otrzymujemy wynagrodzenie, które pozwalają nam zarobić na chleb powszedni.

Zastanawiając się nad tym problemem, dostrzegamy pewną dwupłaszczyznowość życia na ziemi. Pierwsza płaszczyzna to nasze życie codzienne: pracujemy, zarabiamy, żeby sobie i swojej rodzinie zapewnić warunki niezbędne do życia. Ale … nie samym chlebem człowiek żyje. I tutaj dochodzimy do drugiej płaszczyzny życia, tej, w której ujawnia się nasze przeznaczenie, które możemy nazwać WEZWANIEM. Niektórzy słyszą je od dzieciństwa, kierując ku niemu swoje serce i duszę. Inni, po latach błąkania się po bezdrożach, słyszą je w wieku dorosłym. W najtrudniejszej sytuacji są ci, którzy nie potrafią otworzyć swoich uszu, oczu, a przede wszystkim serca i duszy na to wezwanie, nie potrafią odnaleźć swojego powołania.

Pierwszy historyczny ojciec Izraela, Abraham, słysząc wezwanie Boga, nie zdawał sobie sprawy z historycznej i religijnej roli, jaką mu Bóg wyznaczył. Dopiero wtedy, gdy zaufał Głosowi z Nieba i wykonał polecenia, jego umysł, serce i dusza otworzyły się i usłyszał: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat.” (Rdz 15,18). Tym samym zawarł przymierze z Bogiem, który mu wyznaczył rolę ojca narodu wybranego.

Pan przemawia do każdego z nas. Jednakże niektórzy nie chcą lub nie potrafią usłyszeć tego Głosu. Jak pisze św. Paweł „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.” (Flp 3, 18-19). Nie można stąd wyciągać wniosku, iż wszyscy mają zajmować się wyłącznie medytacją i modlitwą. Należy jednak pamiętać, iż każdy może nawet rzeczy przyziemne czynić na Chwałę Bożą, a przebywając pośród tych, których Bóg nie interesuje, powoli naprowadzać ich na właściwą ścieżkę – poprzez przykład, świadectwo, modlitwę, a także rozmowę. Powiecie, że to nierealne? Kto nie spróbuje, ten się nie przekona. Warto zatem podjąć te czyny.

Jesteśmy wybrani i powołani do świętości, do ewangelizacji, do działań które nam zleca nasz największy pracodawca – Bóg. Dlaczego nie mamy usłyszeć Jego wołania? Piotr, Jan i Jakub mieli szczęście widzieć i słyszeć Chrystusa, uczestniczyć w Jego drodze ku przeznaczeniu. Widząc i uczestnicząc, łatwiej mogli odnaleźć swoje przeznaczenie. My mamy wiarę, mamy nadzieję, że gdy wypełni się nasz czas, spotkamy się z Jezusem, z Bogiem. Ale aby tak się stało, musimy usłyszeć to, co oni: „«To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»” (Łk 9,35b). Dla nas to najważniejszy przekaz.

Maryjo, Boża Rodzicielko, Matko nasza, dopomóż nam tak wsłuchać się w słowa i przekazy Boże, byśmy stali się godnymi uczestniczenia w radości obcowania z Bogiem w życiu wiecznym, które nam ofiarował poprzez swoje Zmartwychwstanie Twój Syn, Jezus Chrystus.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Zbliżmy Się z ufnością do Jezusa i z wiarą wołajmy do Niego:

Powtarzamy: Synu Dawida, wysłuchaj nas.

1.         Pośród ludu Kościół ma być znakiem obecności Boga. Spraw, Panie, aby chrześcijanie zgodnie pragnęli jedności.

2.         Ukraina jest dotknięta wojną. Spraw, Panie, aby Twoja miłość przemieniła serca jej wrogów.

3.         Tylko w Bogu jest prawda, „bo On jest prawdą”. Spraw, Panie, aby ci, którzy znajdują się w trudnościach, potrafili Tobie zaufać.

4.         Niebo, to wybór Boga. Spraw, Panie, aby ci, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, w Tobie zbudzili się do nowego życia.

5.         Nasza wspólnota jest zaproszona do rozpoznawania Bożego oblicza w bliźnich. Spraw, Panie, abyśmy otworzyli nasze serca na spotkanie z Tobą w Słowie, Eucharystii i w drugim człowieku.

Panie Jezu, który wysłuchujesz stojących przed Tobą, pochyl się nad naszą słabością i grzesznością. Spraw, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi Twojej miłości i prawdy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

           

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, niech ta Ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów †

i niech uświęci nasze dusze i ciała, *

abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

         Złóżmy dziękczynienie Bogu za to, że zwyciężył grzech i przez śmierć Jezusa Chrystusa pokazał nam dowód miłości, która jest niezmienna i wiecznie trwa.

 

 

 

PREFACJA

13. Przemienienie Pańskie

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci *

na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa *

i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza *

upewnił nas, że przez cierpienie *

dojść możemy do chwały zmartwychwstania.

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, *

wielbimy Ciebie na ziemi, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 17, 5

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, *

Jego słuchajcie.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze,

przyjąwszy Najświętszy Sakrament składamy Tobie dziękczynienie †

za to, że nam, pielgrzymującym na ziemi, *

już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

                     Niech błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy, otworzy nas na działanie Boga w naszym życiu. Dostrzeżmy Boga w naszej pokutnej codzienności i powierzajmy Panu to, co nas trapi i niepokoi, ale też i to, co nas raduje.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:%20var%20addy17011%20=%20%27wzgorza.gazetka%27%20+%20%27@%27;%20addy17011%20=%20addy17011%20+%20%27gmail%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy17011%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy17011%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20/--%3E%20%3C/script%3E%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20/--%3E%20%3C/script%3EAdres%20poczty%20elektronicznej%20jest%20chroniony%20przed%20robotami%20spamuj%C4%85cymi.%20W%20przegl%C4%85darce%20musi%20by%C4%87%20w%C5%82%C4%85czona%20obs%C5%82uga%20JavaScript,%20%C5%BCeby%20go%20zobaczy%C4%87.%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20/--%3E%20%3C/script%3E">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.