WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

11/861                   -     6 marca 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

I Niedziela Wielkiego Postu

6 marca 2022 r. C.

        

Teksty liturgii Mszy św.

 

Kolor szat liturgicznych:fioletowy   

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 91, 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, *

wyzwolę go i okryję sławą, *

obdarzę go długim życiem.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Niebo nie zaczyna się od momentu śmierci człowieka, ale zaczyna się wtedy, kiedy serce ludzkie wybiera Boga. Bóg robi wszystko, abyśmy Go pokochali, abyśmy uczynili Go Panem naszego życia.

Wielki post jest czasem, abyśmy po raz kolejny wybrali Jezusa, postawili Go na pierwszym miejscu w życiu kapłańskim, małżeńskim i rodzinnym. Ten święty czas jest znakiem i zbawczym wydarzeniem, które może odmienić oblicze naszej szarej codzienności. Musimy wybrać się razem z Jezusem na pustynię naszego serca, aby tam usunąć chwast; oddzielić dobro i zło, aby w ten sposób na nowo wybrać Boga - Życie, które nigdy się nie kończy.

Na początku tej Eucharystii prośmy Ducha Świętego, abyśmy z wiarą otworzyli się na zbawcze misteria zbawienia Jezusa Chrystusa, które uobecniają się dla nas tu i teraz.       

Dziś OPUSZCZA SIĘ hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

            Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa *

i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Wstęp do liturgii słowa

W pierwszym czytaniu będziemy świadkami wyznania wiary ludu wybranego, która doprowadziła ich do kraju opływającego w mleko i miód. Natomiast święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian pisze, że przyjęta wiara sercem prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej jest gwarantem zbawienia.

Ewangelia wskaże nam na Ducha Świętego, którego nie może zabraknąć w życiu chrześcijańskim. Duch Święty zawsze przychodzi wtedy, kiedy Go wzywamy i nigdy nie opuszcza nas na pustyni naszego kuszenia.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, które jest źródłem mocy i siły w walce z grzechową pustynią serca.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Wyznanie wiary ludu wybranego

Pwt 26, 4-10

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

(R.: por. 15b)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania śpiewu psalmu.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

1          Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *

           i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

2          mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *

           Boże mój, któremu ufam».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

10       Nie przystąpi do ciebie niedola, *

           a cios nie dosięgnie twojego namiotu.

11       Bo rozkazał swoim aniołom, *

           aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

12       Będą cię nosili na rękach, *

           abyś stopy nie uraził o kamień.

13       Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *

           a lwa i smoka podepczesz.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

14       «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *

           osłonię go, bo poznał moje imię.

15       Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †

           i będę z nim w utrapieniu, *

           wyzwolę go i sławą obdarzę».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Rz 10, 8-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

 

EWANGELIA

Jezus przebywał w Duchu Świętym

na pustyni i był kuszony

Łk 4, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Zwyciężać pokusy

ks. Leszek Smoliński

Celem życia chrześcijańskiego jest świętość, czyli zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem w miłości. Przeszkodą w zdobywaniu świętości jest grzech, który ma swoje źródło w uleganiu różnorakim pokusom podsuwanym przez diabła. Najbardziej jest w nas atakowany głód chwały, czułości, miłości oraz komfortu, wygody i zabezpieczenia.

Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy, co oferuje nam i co w nas samych jest najbardziej „wygłodniałe”. Jeżeli wraz z Jezusem zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, to Duch poprowadzi nas na spotkanie z pokusami, których nigdy nie zabraknie w naszym życiu. Kuszenie Jezusa jest wewnętrzną walką i zejściem na poziom ludzkich zagrożeń, by podźwignąć człowieka. Jednocześnie ostrzega przed najbardziej podstawowymi próbami. Po pierwsze, będziemy kuszeni, aby mierzyć nasze życie raczej miarą ludzkiego dostatku, aniżeli słowa Bożego. Po drugie, będziemy kuszeni, by nawet duchowe dary obrócić na własną chwałę, a nie na chwałę Boga i braci. Po trzecie, będziemy kuszeni, by osiągać dobre cele postępując „na skróty”. Jeśli mamy uniknąć nieszczęść, będących konsekwencją ulegania pokusom, musimy wraz z Jezusem schronić się na pustyni słowa Bożego.

Pokusa namawia nas, pociąga i kierunkuje na zło. Zwykle jednak zło uobecnione w pokusie nie jest na początku wyraźne. Najczęściej kuszony uświadamia je sobie tylko mgliście, zawsze bowiem pojawia się ono w przebraniu jakiegoś dobra. Pokusa rzadko więc uderza w rzecz zakazaną bezpośrednio. Najczęściej staje na drodze jako łatwy sposób zaspokojenia autentycznej potrzeby, która nieoczekiwanie łączy się z rzeczą zakazaną. Tak było w pierwszym kuszeniu, którego opis mamy w Księdze Rodzaju. Kuszona przez węża Ewa widzi, że zakazany owoc „jest rozkoszą dla oczu” (Rdz 3,6).

Kuszenie może mieć znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jezusa prowadzi na pustynię Duch, który kształtuje w Nim postawę posłuszeństwa wobec woli Ojca. Ale za Duchem idzie diabeł, krzewiciel nieposłuszeństwa i adwokat oparcia się na własnej woli, oderwanej od woli Bożej. Wprawdzie Duch i diabeł mają udział w jednym dziele, to jednak chodzi im o różne sprawy. Duch chce potwierdzić Boże synostwo Jezusa, natomiast diabeł chce Go odwieźć od pełnienia woli Ojca.

Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przedstawia konfrontację Jezusa z trzema pokusami i trzy odniesione przez Niego zwycięstwa. Chrystus Pan odrzuca wszystkie propozycje diabła. Jest więc dla nas wzorem, ale i wsparciem w chwilach kuszenia. Dlatego, jak naucza św. Jan Paweł II, „Podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu wierzący mają pójść za Chrystusem na ‘pustynię’, by razem z Nim stawić czoła duchowi zła i go pokonać. Jest to wewnętrzna walka, która decyduje o kształcie naszego życia. (…) Pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem” (Anioł Pański, 9.03.2003). I my, kiedy będziemy zabiegać o łączność, komunię z Chrystusem, odniesiemy zwycięstwo, powtarzając za św. Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Módlmy się do naszego Pana i Sędziego Jezusa Chrystusa.

1.         Za Kościół. (chwila ciszy)

2.         Za papieża

3.         Za naród ukraiński.

4.         Za głodnych i chorych.

5.         Za wątpiących

6.         Za zmarłych.

7.         Za nas samych.

Miłosierny Boże, wszystkim dałeś istnienie i życie, i wszyscy są Twoją własnością. Otwórz nasze serca, abyśmy dostrzegali potrzeby innych ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

           

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy Ojcu, który jest w niebie pieśń uwielbienia za Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas pod postaciami Chleba i Wina.

 

 

PREFACJA

12. Kuszenie Chrystusa

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni *

własnym przykładem uświęcił okres pokuty, *

On zniweczył wszystkie podstępy szatana *

i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, *

abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne *

i w końcu doszli do Paschy wieczystej.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, *

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa,

chleba żywego i prawdziwego, *

i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Niech Boże błogosławieństwo które za chwilę przyjmiemy prowadzi nas na drogach życia, abyśmy zawsze i wszędzie wybierali Jezusa, który jest Jedynym gwarantem naszego zbawienia.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.