WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   50/848                 -           12 grudnia 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela

12 grudnia 2021 r.

3. NIEDZIELA ADWENTU C

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych: różowy

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Flp 4, 4. 5

Radujcie się zawsze w Panu, *

raz jeszcze powiadam: radujcie się! *

Pan jest blisko.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Trzecia Niedziela Adwentu wzywa nas do radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla wszystkich chrześcijan znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może.

Za to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem, przeprośmy Go teraz na początku Eucharystii, która ma moc oczyścić i uleczyć nas z wszystkich grzechów.

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, †

spraw, abyśmy przygotowali nasze serca *

i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Bóg mówi do nas tylko wtedy, kiedy chcemy Go słuchać, On jest zawsze pośród nas, o czym przekonamy się w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Sofoniasza.

Święty Paweł w drugim czytaniu wzywa nas do radości w Panu, ponieważ bliskie jest Jego przyjście. Żadne smutki, ani życiowe trudności dnia codziennego, nie są w stanie przysłonić nam radości ze spodziewanego z Nim spotkania.

Jan Chrzciciel w Ewangelii podaje niezbędne wskazówki, które jeszcze bardziej pozwolą nam przygotować się na spotkanie z tym, który chrzcić nas będzie Duchem Świętym.

Wsłuchajmy się w to, co chce powiedzieć w dzisiejszym Słowie do nas Bóg.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest wśród swojego ludu

So 3, 14-17

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

2          Oto Bóg jest moim zbawieniem! *

Jemu zaufam i bać się nie będę.

Pan jest moją pieśnią i mocą, *

i On stał się moim zbawieniem.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

3          Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *

ze zdrojów zbawienia.

4          Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †

Ukażcie narodom Jego dzieła, *

przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

5          Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *

I cała ziemia niech o tym się dowie.

6          Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *

bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

DRUGIE CZYTANIE

Pan jest blisko

Flp 4, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Iz 61, 1

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański nade mną,

posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Zapowiedź nowego chrztu

Łk 3, 10-18

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?»

On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?»

On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».

Pytali go też i żołnierze: «A my co mamy czynić?»

On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Radość z bliskości Pana

ks. Leszek Smoliński

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do radości: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym.

Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą.

Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek).

W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem częściej obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

Modlitwa wiernych

Błagajmy Chrystusa Pana, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wołajmy do Niego z pokorną ufnością: W: Przybądź, Panie Jezu!

1.         Panie, Jezu Chryste, nasz Zbawco, Ty przychodząc na świat w ludzkim ciele, zdjąłeś z nas brzemię Starego Prawa, obdarz nas pełnią Twoich dobrodziejstw.

W: Przybądź, Panie Jezu!

2.         Panie Jezu Chryste, zwróć ku Tobie nasze pragnienia i rozpal nasze oziębłe serca swoją bezgraniczną miłością.

W: Przybądź, Panie Jezu!

3.         Panie Jezu Chryste, Tyś przyjął nasze słabości, otaczaj opieką chorych i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.

W: Przybądź, Panie Jezu!

4.         Panie Jezu Chryste, wprowadź łaskawie do miejsca wiecznej ochłody tych, którzy wierząc w Ciebie, zeszli już z tego świata.

W: Przybądź, Panie Jezu!

5.         Panie Jezu Chryste, rozpal w nas, abyśmy pragnęli Cię z całej siły i ochoczo dążyli do zjednoczenia z Tobą.

W: Przybądź, Panie Jezu!

Pasterzu całego Ludu Bożego, Ty, który przynosisz pociechę i przychodzisz, aby zbawić ludzi, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza i wysłuchaj modlitwę skierowaną do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, †

w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii *

i dokonuje się dzieło naszego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Razem z zastępami anielskimi wyśpiewajmy pieśń chwały Bogu Ojcu, który jest w niebie, za Jezusa Chrystusa, którego przyjście jest już bliskie.

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze *

spełnił Twoje odwieczne postanowienie, *

a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. *

On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, *

aby nam udzielić obiecanych darów, *

których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

por. Iz 35, 4

Powiedzcie małodusznym: *

Odwagi! Nie bójcie się! *

Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.

MODLITWA PO KOMUNII

Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, †

abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności *

i przygotował na zbliżające się święta.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Wdzięczni Bogu za to, że przychodzi do nas w każdej Eucharystii, w której przynosi zbawienie i okrywa nas Bożą sprawiedliwością i miłością. W duchu wdzięczności, przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga, który niech będzie dla nas jedyną radością w dzisiejszym świecie.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.