WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   40/838                 -           3 października 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela

3 października 2021 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA B

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy *

i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. *

Ty bowiem stworzyłeś wszystko: *

niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. *

Ty jesteś Panem wszechświata.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Stajemy przy ołtarzu Pana jako wspólnota miłości, aby poprzez Eucharystię jeszcze bardziej połączyć się z Chrystusem. Karmiąc się Słowem i Ciałem Zbawiciela, pragniemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Nim, ale również i z Kościołem.

Prawdziwe zjednoczenie z Jezusem i z Jego Ciałem Mistycznym dokonuje się na każdej Mszy Świętej. Dlatego na początku tej uczty miłości i jedności przeprośmy Najwyższego, za to wszystko, co jest przeszkodą na drodze do zjednoczenia się z Nim i z braćmi.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący, wieczny Boże,

Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; † okaż nam swoje miłosierdzie, *

odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia,

i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Pierwsze i drugie czytanie ilustruje prawdę o ścisłej jedności ludzkiej, zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę. Ta jedność małżeńska jest święta, ponieważ została uświęcona przez samego Boga i nikt nie ma prawa rozdzielać miłości małżeńskiej, która została złączona przez Stwórcę.

Wsłuchajmy się w Słowo Boga.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Stworzenie niewiasty

Rdz 2, 18-24

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:

«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

         Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5)

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

1       Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *

        i chodzi Jego drogami.

2       Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *

        szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

3       Małżonka twoja jak płodny szczep winny †

        w zaciszu twego domu. *

        Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu.

4       Tak będzie błogosławiony człowiek, *

        który służy Panu.

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

5       Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †

        i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *

        przez wszystkie dni twego życia.

6       Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *

        Pokój nad Izraelem!

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie,

którzy mają być uświęceni, z Jednego są wszyscy

Hbr 2, 9-11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

         Por. 1 J 4, 12bcd

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Mk 10, 2-16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Człowiek niech nie rozdziela

Niedzielne rozważanie / homilia. 27 niedziela zwykła roku B

Jednym z bardzo rozpowszechnionych sposobów myślenia o wierze jest ten, który ulega pokusie tworzenia wiary na miarę własnych potrzeb i oczekiwań. Czasami ujawnia się to w powtarzanym tu i ówdzie zdaniu: „Dla mnie to nie jest grzechem”. Niejednokrotnie takie właśnie podejście do wiary staje się rzeczywistym źródłem stopniowego oddalania się od Boga.

Życie w świecie, który kusi nas reklamami, częste odwiedziny supermarketów, korzystanie z najrozmaitszych promocji czy wreszcie nieustannie powracające głosowania, referenda i wybory (jak nie u nas, to u sąsiadów), w mniejszym lub większym stopniu wpajają nam przekonanie, że „mamy prawo decydować” (choć w rzeczywistości najczęściej inni robią to za nas). Więcej, mamy prawo decydować w każdej sytuacji, nawet wbrew logice i prawom natury - przynajmniej tak długo, aż ktoś, kogo nasze decyzje dotykają, nie zacznie protestować.

Bardzo często podkreślamy, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, obdarzył go wolnością. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jednak, że Bóg czegoś od człowieka oczekuje. I nawet gdyby religijni przywódcy - jak Mojżesz, którego wymienia Pan Jezus - „przez wzgląd na zatwardziałość serc” chcieli coś zmienić w prawie Bożym, trzeba odpowiedzieć słowami Chrystusa: „co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” - co Bóg ustanowił, ludzie niech szanują.

Warto zwrócić uwagę, że właśnie ten przykład wierności i zaufania do Boga, który znajdujemy dziś w słowach Pana Jezusa o małżeństwie, jest w jakimś stopniu wzorem dla wszystkich innych sytuacji, w których człowiek powinien przyjąć i zaakceptować porządek ustanowiony przez Boga. Sam tekst mówi wprawdzie o małżeństwie, ale zarazem ukazuje pewną postawę, która ma zdecydowanie szerszy zasięg. Chodzi przecież o to, że człowiek, nie wiedząc, co go czeka i jak potoczy się jego życie, wyraża gotowość i pragnienie postępowania tak, jak chce tego Bóg. Rezygnuje z własnej wygody, oczekiwań czy pragnień i wchodzi na tę drogę, którą wytyczają Boże przykazania - zgadza się na Boży porządek.

Niech czytane dziś Słowo Boże będzie zachętą do zadania sobie pytania, w jaki sposób przyjmujemy przykazania. Nie rozdzielajmy ich na te, które są nam wygodne i niewygodne. Co Bóg dał, człowiek niech z ufnością przyjmie.

         Ks. DARIUSZ MADEJCZYK

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Chrystusa umacniającego jedność wśród rodziny ludzkiej, zanieśmy nasze modlitwy, ufni, że zostaniemy wysłuchani.

1.      O odwagę i męstwo w głoszeniu Słowa Bożego dla całego Kościoła Świętego. Ciebie prosimy.

2.      O dary Ducha Świętego dla ojców synodu. Ciebie prosimy.

3.      O łaskę jedności i pokoju dla zwaśnionych narodów. Ciebie prosimy.

4.      O wrażliwość i wyobraźnię miłosierdzia dla naszych wspólnot. Ciebie prosimy.

5.      O dar nieba dla naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy.

6.      O otwartość na Słowo Życia dla nas samych. Ciebie prosimy.

Panie Jezu, Ty ciągle nas zbawiasz i uświęcasz oraz nie wstydzisz się nazywać nas swoimi braćmi, prosimy Ciebie, wysłuchaj nasze modlitwy i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, † i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, *

dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wznieśmy nasze serca do Boga i wyśpiewajmy Mu teraz pieśń dziękczynienia za dar Eucharystii, która jednoczy nas z Chrystusem i z bliźnimi.

 

 

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

że przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, *

dla duszy, która Go szuka.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Wszechmogący Boże, spraw,

aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Jedność jaką tworzymy z Chrystusem i między sobą nigdy się nie kończy, ona zawsze trwa i nikt nie może jej zniszczyć. Na dalszy trud budowania jedności między braćmi przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga.         

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.