WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   35/833                 -           29 sierpnia 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela,

29 sierpnia 2021 r.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Kolor szat liturgicznych: zielony

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

ANTYFONA NA WEJŚCIE

           

Ps 86, 3. 5

Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

WPROWADZENIE DO LITURGII

           

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

           

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, † zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

   I Czytanie Wprowadzenie

PIERWSZE CZYTANIE

Wezwanie do zachowania przykazań

           

Pwt 4, 1-2. 6-8

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

Oto słowo Boże.

   Psalm responsoryjny Graduale

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

1          Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *

           kto zamieszka na Twej górze świętej?

2          Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *

           i mówi prawdę w swym sercu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

           

3          Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *

           kto nie czyni bliźniemu nic złego

           i nie ubliża swoim sąsiadom, *

4          ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

           

           Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *

5          kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

           i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *

           Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

           

   II Czytanie Wprowadzenie

DRUGIE CZYTANIE

Wprowadzać słowo w czyn

           

Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi umiłowani:

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.

Oto słowo Boże.

   Aklamacja Alleluia

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

           

Jk 1, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,

byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Ewangelia Wprowadzenie

EWANGELIA – komentarze

Prawo Boże a zwyczaje

           

Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

            Nie bój się

Krzysztof Kocjan OP

Pwt 4,1-2.6-8 / Ps 15 / Jk 1,17-27 / Mk 7,1-23

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o faryzeuszach, którzy mają pretensje do uczniów Jezusa o to, że nie obmywają rąk przed jedzeniem. Nie chodzi tu jednak o higienę, ale o rytualną nieczystość. Według faryzeuszy muszę się obmyć, bo możliwe, że zetknąłem się z czymś, co zepsuło moją relację z Bogiem. W kontekście tego sporu Jezus mówi z całą jasnością: to nie zewnętrzne warunki czynią nas nieczystymi. Nasza relacja z Bogiem zależy od naszego serca, od naszych wyborów. Jest to przestrzeń naszej wolności, a nie fatum czy determinacji.

Wbrew pozorom myślenie w kategoriach przypominających logikę rytualnej czystości jest wciąż w nas bardzo obecne. I nie chodzi tu bynajmniej o zachowania kompulsywne, takie jak przymusowe mycie rąk. Chodzi o pokusę, by zdjąć z siebie odpowiedzialność za swoje postępowanie, za swoją relację z innymi ludźmi i z Bogiem. Chodzi o tłumaczenie innym, a przede wszystkim samemu sobie, że to nie jest moja wina, bo po prostu „takie czasy”, bo inni ludzie (na przykład „wszyscy tak robią”), bo warunki, w których przyszło mi żyć i działać, bo taka historyczna czy biologiczna konieczność. I na to wszystko Pan Jezus mówi nam dzisiaj, że to nieprawda. To nie świat nas brudzi; nasz brud jest wyborem naszego serca.

Jezus nie mówi tego, aby nas potępić. To diagnoza, która jest początkiem uzdrowienia. Tak, moje zło wypływa z mojej woli, ale jest ona słaba i chora. Przecież często wybieram zło dlatego, że nie mam siły, aby wybrać dobro, którego pragnę. Paradoksalnie Jezus wzywa nas, abyśmy uznali naszą odpowiedzialność i równocześnie przyznali się do naszej bezsilności. Ponieważ On jest Zbawcą, nie muszę wpadać w rozpacz. On mówi dziś do mnie: Nie bój się wziąć odpowiedzialności za swoje życie, bo Ja będę z tobą w twojej słabości i dzięki Mnie będziesz wybierał dobro, a unikał zła.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

           

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.

   Modlitwa nad darami Offertorium

MODLITWA NAD DARAMI

           

Panie, nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, † aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, * do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

   Prefacja Wprowadzenie

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

           

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy * obdarzył ludzkość nową młodością, * przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, * przez powstanie z martwych * dał nam dostęp do życia wiecznego, * a wstępując do Ciebie, Ojcze, * otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

WPROWADZENIE DO MODLITWY PAŃSKIEJ

           

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej.

   Antyfona na Komunię Communio

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

           

Ps 31, 20

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych.

Albo:

           

Mt 5, 9-10

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

MODLITWA PO KOMUNII

           

Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, † spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości * i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

           

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa przed rozesłaniem.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wstęp do liturgii

Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. W Liturgii Mszy Świętej, którą celebrujemy słowa sprawiają to, co oznaczają. Kiedy kapłan wypowiada formułę konsekracji nad hostią i winem, hostia ta staje się rzeczywiście Ciałem Chrystusa, a wino - Krwią Pańską, która obmyła nas z grzechu w piątkowe popołudnie na Golgocie.

W czynnościach liturgicznych jest obecny Chrystus, który mocą swojego Ducha sprawia, że to co było chlebem staje się Jego Ciałem, a to co było winem, staje się Jego Przenajświętszą Krwią.

Również słowo Boże proklamowane w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca.

Aby ta Liturgia mogła przemienić nasze myśli i czyny naszego życia, otwórzmy nasze serca przed Stwórcą i prośmy Go, aby wszedł do naszego serca i oczyścił je od nieuporządkowanych przywiązań.

Wstęp do liturgii słowa

Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów, o czym mówi nam Księga Powtórzonego Prawa w pierwszym czytaniu. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam u Boga mieszkanie w Jego królestwie, o czym zapewnia nas autor natchniony w psalmie responsoryjnym, a także święty Jakub Apostoł w drugim czytaniu.

Ewangelista Święty Marek podaje nam dzisiaj niektóre zwyczaje i prawa pobożnych Żydów. Jezus nie znosi dawnych przepisów, ale krytykuje postawę faryzeuszów, dla których w pewnym momencie tradycja stała się ważniejsza niż samo Boże Prawo. Jezus uświadamia im, że nieczystość wewnętrznej strony misy o wiele razy gorsza jest niż nieczystość zewnętrzna. Z wnętrza bowiem człowieka pochodzi wszelkie zło i czyni go nieczystym.

W skupieniu wsłuchajmy się w Boże słowo.

Modlitwa wiernych

Chcemy iść za Jezusem Chrystusem, by naśladować Go we wszystkich okolicznościach naszego ziemskiego życia, dlatego otwórzmy nasze serca przed Nim i skierujmy do Niego nasze modlitwy:

  1. Prośmy za Ojca Świętego, biskupów, misjonarzy i misjonarki, kapłanów, katechetów i katechetki, niech trud ich posługiwania ludowi Bożemu wyda owoce nawrócenia i świętości. Ciebie prosimy.
  2. Prośmy za naszą Ojczyznę, aby zawsze wśród obywateli panowała szczera miłość i pokój, który pozwoli z łatwością dostrzec potrzeby braci i sióstr żyjących obok nas. Ciebie prosimy.
  3. Prośmy za naszą parafię, aby żyjąc zawsze według praw Bożych, wydała światu nowych i świętych kapłanów. Ciebie prosimy.
  4. Prośmy za rodziny chrześcijańskie, aby przez swoją wierność Bogu i Kościołowi, stały się szkołą chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy.
  5. Prośmy za tych, którzy dzisiaj obudzili się po drugiej stronie życia, aby w Bogu dostrzegli miłosiernego Ojca. Ciebie prosimy.
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy odsunęli od siebie nie tylko rzeczy światowe, ale i te które pobudzają naszą ciekawość i prowadzą do rozproszenia ducha. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze pokorne modlitwy, rozpal w nas miłość i daj nam kosztować słodyczy Twojego Serca. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przed prefacją


Niech teraz wznosi się do Stwórcy pieśń Kościoła za Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii pod postaciami Chleba i Wina.

Przed rozesłaniem

Niech to spotkanie Eucharystyczne w którym uczestniczyliśmy jeszcze bardziej pobudzi nasze serca do prawdziwej życia poprawy, a Boże błogosławieństwo niech będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w walce z grzechem.