WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   24/822                 -           13 czerwca 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela, 13 czerwca 2021

 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA B

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 27, 7. 9

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *

i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

W każdym człowieku Bóg zasiewa ziarno, które jest najmniejsze ze wszystkich. Boże ziarno rzucone przez Boga w glebę serca ludzkiego, to Słowo Pana, które buduje Królestwo Boże już tutaj na ziemi. Królestwo Boże, to Królestwo pokoju, prawdy, sprawiedliwości i miłości, które zostało zasiane słowami Ewangelii jak ziarnko gorczycy, ale posiadające w sobie moc rozrostu. Każdy w niej może znaleźć spokój i wesele, życia drogowskaz, życia sens i pełnię.

Gromadząc się na sprawowaniu Eucharystii Kościół aktualizuje swoje Królestwo Boże przez wspólne uczestnictwo w słuchaniu słowa samego Boga, które ma moc na nowo wzrastać w ludzkich sercach.

Przeprośmy na początku tej Eucharystii Boga za to, że nie zawsze potrafimy słuchać Jego Słowa, które nie mówią o kimś kiedyś, ale o nas dzisiaj.   

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, †

wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, *

aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

  

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Teraz nadszedł czas, aby Jezus Chrystus siewca słowa Bożego, rzucił ziarno w żyzną ziemię ludzkich serc. W każdym ludzkim sercu, czasem bardzo głęboko, ukryta jest warstwa niezwykle żyzna, czuła, dobra, szlachetna. Właśnie w nią Bóg rzuca ziarno Królestwa Miłości, które się rozwija w sposób niedostrzegalny dla innych, nawet dla samego człowieka, ale zawsze dostrzegalny dla Boga.

Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby ziarno słowa Bożego wydało obfity plon w naszych ludzkich sercach, a owoce tego zasiewu niech przerodzą się w uczynki miłosierdzia wobec braci i sióstr.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wywyższa drzewo niskie

Ez 17, 22-24

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

    Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

2       Dobrze jest dziękować Panu, *

        śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,

3       rano głosić Twoją łaskawość, *

        a wierność Twoją nocami.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

13      Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *

        rozrośnie się jak cedr na Libanie.

14      Zasadzeni w domu Pańskim *

        rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

15      Nawet i w starości wydadzą owoc, *

        zawsze pełni życiodajnych soków,

16      aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *

        On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Staramy się podobać Bogu

2 Kor 5, 6-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Mk 4, 26-34

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Zrozumienie tekstów

Piotr Blachowski

Wszystko, co słyszymy w Ewangeliach, ma nam pomóc w zrozumieniu tego, co Jezus Chrystus chciał przekazać zarówno ludziom Sobie współczesnym, jak i przyszłym pokoleniom. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego słowa przypowieści często brzmią tak, jakby były skierowane do dzieci. I nadal są tak aktualne, jak były 2000 lat temu.

Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie to temat pierwszego czytania. Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący przecież przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty, pod którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, którzy byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i tutaj je słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i pokorą, bez jakiegokolwiek wywyższania się nad innych.

Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę królestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, jak mamy żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze, jak będziemy traktowali wiarę, tak będziemy odkrywali Królestwo Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga przy spotkaniu ostatecznym.

Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara to podatny grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie, a równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma wzrastać nasza wiara.

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć to, co do nas mówi Twój Syn, Jezus Chrystus. Abyśmy jak to ziarno gorczycy wzrastali w wierze, miłości i prawdzie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Jezusa Chrystusa, który nieustannie rzuca ziarno słowa Bożego, zanieśmy pragnienia naszych serc:

1.       Módlmy się za Kościół Boży, aby rzucał ziarna Ewangelii w ludzkie serca. Ciebie prosimy.

2.      Módlmy się za tych, którzy przygotowują się do przyjęcia chrztu świętego, aby Bóg napełnił ich serca Duchem Świętym i uczynił ich swoimi dziećmi. Ciebie prosimy.

3.      Módlmy się za rolników, aby Bóg błogosławił ich pracy i dał im obfite plony. Ciebie prosimy.

4.      Módlmy się za matki i ojców, którzy oczekują potomstwa, aby z miłością przyjęli nowe życie. Ciebie prosimy.

5.      Módlmy się za nas uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy za otrzymane dobra składali Bogu dziękczynienie. Ciebie prosimy.  

Panie, Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wierni Twojej Ewangelii, własnym przykładem pociągali bliźnich do Ciebie, który żyjesz na wieki wieków. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie,

które go podtrzymuje, i Sakrament, który go odnawia, *

spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Złóżmy dziękczynienie Bogu za to, że nieustannie zasiewa w naszych sercach ziarna dobra, wiary i miłości.

 

 

PREFACJA

29. Misterium zbawienia

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, *

narodził się z Maryi Dziewicy, *

przez swoją mękę na krzyżu *

wybawił nas od śmierci wiecznej, *

a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 27, 4

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, *

żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, *

po wszystkie dni mego życia.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, Komunia święta,

którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, †

spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Niech Boże błogosławieństwo będzie umocnieniem dla nas w walce ze złem, które nieustannie zagraża ziarnu słowa Zbawiciela. 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.