WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   9/806                 -           21 lutego 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 21 lutego 2021 r.

 

I Niedziela

Wielkiego Postu

rok B

 

Kolor szat liturgicznych - fioletowy

 

 

 

Pokuta i nawrócenie to droga do radości…    

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 91, 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, *

wyzwolę go i okryję sławą, *

obdarzę go długim życiem.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Po głośnych i wesołych dniach karnawału, od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. W tym czasie łaski chrześcijanin musi rozpocząć to co najważniejsze. Chodzi o nasze serca, musimy zrobić tam wiele porządku, aby poprzez pokutę i nawrócenie dojść do prawdziwej radości.

Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia, przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu…

Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas - grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość której już nikt nam odebrać nie zdoła – jest to życie wieczne w królestwie niebieskim.

Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za to, że nie zawsze pamiętamy, że nasze zbawienie przyszło przez krzyż.     

 

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa *

i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

W dzisiejszej Liturgii Słowa razem z Jezusem Chrystusem jesteśmy na pustyni. Jezus przed rozpoczęciem swej publicznej działalności przebywa czterdzieści dni na pustyni. Także my jesteśmy powołani przez Chrystusa, aby swoim życiem świadczyć o Jego Miłości, która miała swoje urzeczywistnienie w śmierci i zmartwychwstaniu.

Okazana miłość przez Boga, domaga się wzajemności. Jej wyrazem może być z naszej strony modlitwa i wielkopostne umartwienia. Czyli jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię, pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności… Tylko poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy spotkać się z naszym Zbawicielem.

Niech nasze wspólne słuchanie Słowa Bożego będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa Chrystusa na pustynię naszej codzienności.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Przymierze Boga z Noem po potopie

Rdz 9, 8-15

Czytanie z Księgi Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10)

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

4       Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

        naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

5       Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *

        Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

         6       Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *

        na swoją miłość, która trwa od wieków.

7       Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *

        ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

8       Dobry jest Pan i łaskawy, *

        dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

9       Pomaga pokornym czynić dobrze, *

        uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Woda chrztu nas ocala

         1 P 3, 18-22

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

 

Oto słowo Boże.

 

 

   AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

         Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

  

 

EWANGELIA

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Mk 1, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Moc słowa w walce z pokusami

ks. Leszek Smoliński

Na początku Wielkiego Postu Bóg po raz kolejny wyprowadza nas na pustynię i zaprasza do słuchania swojego słowa. Powód? Droga życia ucznia Chrystusa prowadzi bowiem do spotkania ze słowem Bożym: czytanie go, zapamiętywanie, rozważanie, kontemplacji objawionych w nim Bożych dzieł i codziennego zaufania zawartej w mim Mądrości. To w słowie Bożym chrześcijanin szuka łaski, by wędrować przez pustynię doczesności do krainy życia wiecznego.

Zanim Jezus wystąpi publicznie, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela, Duch Święty prowadzi Go na pustynię, aby w ciszy i na modlitwie przygotował się do wypełnienia swojej misji. Po czterdziestodniowym poście szatan rzuca Jezusowi wyzwanie do walki. Ewangelista Marek ukazuje Jezusa jako Tego, który zwycięża szatana i jest nowym Adamem w nowym raju: „żył wśród zwierząt” i „aniołowie usługiwali mu”. Jako „nowy Adam” Jezus żyje w harmonii ze zwierzętami, w zgodzie z aniołami a z Bogiem w posłuszeństwie i miłości.

Boski Mistrz pokazał nam swoim postępowaniem, jak wygląda jedyna i rozsądna strategia walki z diabelską pokusą. Nie mogę koncentrować swojego myślenia wokół faktu, że diabeł mnie atakuje i ja muszę stawić mu czoła. Już samo wejście w dialog z pokusą to nasza przegrana. To prosta droga do klęski poddania się pokusie i do popadnięcia w stany lękowe. Jedyna strategia walki duchowej z pokusą to oparcie się na Bożej mocy, na Jego zbawczym słowie. Pewien kapłan wyznał, że walczy z diabłem i jego pokusami słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Czasem szuka też potężnego wstawiennictwa Matki Bożej i mówi do Niej „Mamo, Tobie się powierzam w opiekę”. Ów kapłan ma świadomość, że nigdy nie może dać się nabrać szatanowi i próbować walczyć z nim o własnych siłach. A skoro jego Pan i Mistrz Jezus Chrystus tego nie czynił, to co dopiero on, zwykły człowiek?

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Kuszenie Syna Bożego na pustyni jest dla nas ważną lekcją. Po pierwsze, pokazuje, iż walka duchowa odbywa się w naszym życiu każdego dnia i my stajemy się jej uczestnikami. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej szatan usiłuje nad od Niego oddalić. Po drugie, nie wystarczy tylko znajomość Słowa. Ważna jest znajomość, doświadczenie Boga zaufanie Jego obietnicom. Działanie szatana może iść nawet w kierunku tego, by wykorzystywać Pismo Święte i wzbudzać w nas wątpliwości w odniesieniu do obietnic i zamiarów Boga. Postępowanie Jezusa przypomina, że polegał On na słowie i kroczył Bożą drogą. Jezus jest bowiem zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem, Chrystusem i Synem Bożym. Przyszedł na ziemię, aby położyć kres panowaniu szatana nad światem. Burzy jego królestwo kłamstwa, zła, pychy i ogłasza królestwo Boże. W czasie kuszenia broń Jezusa stanowiło słowo Boże. W słowie Bożym jest przecież zawarta wola Boża. Jezus uświadamia nam dzisiaj, że do rozwoju królestwa Bożego w nas i wokół nas konieczna jest wiara, czyli odwrócenie się od złą, zerwanie z grzechem i całkowite, pełne zaufania zwrócenie się ku Bogu.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Jezusowi Chrystusowi naszemu Mistrzowi i Panu przedstawmy pragnienia naszych serc:

1.      Módlmy się za Kościół święty, aby w tym czasie pokuty i pojednania nieustanie ukazywał wszystkim ludziom miłosierną miłość Boga. Ciebie prosimy…

2.      Módlmy się za kleryków, aby czas formacji seminaryjnej był dla nich czasem dobrego przygotowania się do połowu ludzkich serc. Ciebie prosimy…

3.      Módlmy się za ludzi dotkniętych kalectwem, aby pamięć, że Chrystus przemieni nasze ciała, napełniała ich otuchą. Ciebie prosimy…

4.      Módlmy się za tych, którzy pozbawili się życia, aby miłosierny i dobry Pan przytulił ich do swego serca. Ciebie prosimy…

5.      Módlmy się za nas samych, aby czas wielkiego postu był dla nas czasem nawrócenia i przemiany naszych serc. Ciebie prosimy…

Jezu Chryste przyjmij prośby proszącego Cię Kościoła i je wysłuchaj. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

        

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw,

abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, *

którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy Bogu pieśń chwały za to, że poprzez mękę i śmierć na krzyżu otworzył nam drogę do nieba.

 

 

PREFACJA

12. Kuszenie Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni *

własnym przykładem uświęcił okres pokuty, *

On zniweczył wszystkie podstępy szatana *

i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, *

abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne *

i w końcu doszli do Paschy wieczystej.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, *

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni Chlebem z nieba,

który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, †

prosimy Cię, Boże,

naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, *

i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Pokrzepieni Bożym słowem i Eucharystią pójdźmy na pustynię naszego codziennego życia, aby nadal trwać z Chrystusem na modlitwie. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy będzie dla nas umocnieniem i siłą w dźwiganiu codziennego krzyża.

 

 

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.