WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     13/759                   -           29 marca 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

        

IV niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020 r.A.

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych: fioletowy

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Ps 43, 1-2

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie *

i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *

wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, *

Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Chrystus przynosi nam nadzieję zmartwychwstania i życia. W piątą niedzielę Wielkiego Postu gromadzimy się, by rozważać śmierć, którą sprowadza grzech, ale także, by rozważać życie, które daje nam pokuta i pełne nadziei zaufanie Chrystusowi.

Grzechy powodują śmierć i oddalają nas od źródła życia, którym obdarzył nas Bóg na chrzcie świętym. Przeprośmy więc Boga za nasze winy, aby mieć życie ofiarowane nam przez Chrystusa.

 

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, †

udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, *

który oddał własne życie za zbawienie świata.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Chrystus wskrzeszając Łazarza ukazuje się jako Pan życia i śmierci. On przyszedł, by ludziom dać nadzieję życia wiecznego. Spełnia się zapowiedź proroka Ezechiela, że Bóg otworzy groby i obdarzy swym duchem nasze śmiertelne ciała. Przez chrzest święty otrzymaliśmy Ducha Świętego i chociaż umieramy, jest w nas pierwiastek życia wiecznego — poucza św. Paweł. Przez pokutę zyskujemy na nowo nadzieję życia wiecznego.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

         Ez 37, 12-14

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

(R.: por. 7bc)

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

1       Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

2       Panie, wysłuchaj głosu mego.

        Nachyl swe ucho *

        na głos mojego błagania.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

        

3       Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

        Panie, któż się ostoi?

4       Ale Ty udzielasz przebaczenia, *

        aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

        

5       Pokładam nadzieję w Panu, †

        dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

6       dusza moja oczekuje Pana.

        Bardziej niż strażnicy poranka *

7       niech Izrael wygląda Pana.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

        

        U Pana jest bowiem łaska, *

        u Niego obfite odkupienie.

8       On odkupi Izraela *

        ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

     

 

   

DRUGIE CZYTANIE

 

Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

         Rz 8, 8-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 11, 25a. 26

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,

kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

 

 

EWANGELIA

 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

         J 11, 1-45

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».

Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?»

Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła».

To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić».

Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.

Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego».

A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć».

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».

Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.

A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».

Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!»

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Posłuszny posłusznym.

Augustyn Pelanowski OSPPE

To nie Marta doprowadziła swymi namowami do wskrzeszenia brata, ale Maria.

Marta wyszła pierwsza na spotkanie z Jezusem. Długo rozmawiała z Nim o zmartwychwstaniu i o swej wierze. Jej dyskusja miała charakter jak najbardziej teologiczny. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że sama wiedza nie ruszy Jezusa z miejsca. Pobiegła do Marii i powiedziała, że Nauczyciel ją woła.

Maria zaczęła swą rozmowę z Jezusem tymi samymi słowami co Marta. Upadła Mu do kolan w geście modlitwy. W tym momencie przypomniała tę chwilę w ich domu, kiedy Pan pochwalił jej zasłuchanie, nazywając je najlepszą cząstką. Wtedy też klęczała u Jego stóp. Jezus wzruszył się i zapłakał dopiero teraz.

Bóg wzrusza się, gdy widzi modlitwę. Jest nieporuszony, gdy bez modlitwy zabieramy się do teologii. Jest posłuszny posłusznym. Twoja modlitwa jest słuchana przez Boga jak Biblia, gdy Jego Biblia jest przez Ciebie wysłuchiwana, jakby to była Jego modlitwa do Ciebie! Nie wystarczy wiedzieć, że jest Bóg, trzeba z Nim rozmawiać, przylgnąć do Niego, „upaść Mu do nóg!”.

Mamy więc piąty temat postu: WSKRZESZENIE. Czytałem kiedyś żydowską legendę o Dniu Ostatnim. Bóg posłał aniołów, aby wskrzesili wszystkich umarłych. Przez siedem dni wzywali umarłych, aby powstali z grobów. Wielu stawiło się przed tronem Boga, ale część spała dalej, jakby nie dotarło do nich Boże wołanie. Bóg spytał świętego Michała: „Dlaczego wielu nie zbudziło się ze śmierci?”. „Ponieważ za życia, nie słuchali Biblii i ta niewrażliwość pozostała im po śmierci!”.

Dlaczego Jezus tak głęboko się wzruszył przy grobie Łazarza? Przecież Łazarz nie był ani apostołem, ani uczniem, nie czynił cudów, nie wyganiał złych duchów, nie prorokował. Jezus bardzo go kochał, a nic nie wskazuje na to, by Łazarz zasłużył sobie na taką miłość, która z grobu go podniosła. No właśnie! Bóg kocha bez zasług, nie „za coś”. Bóg kocha kogoś, kto nie uczynił w życiu nic godnego uwagi, tylko…umarł!

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Obdarzeni ożywiającym Duchem i przepełnieni wiarą w życie wieczne módlmy się wspólnie:

1.      Módlmy się za całą wspólnotę Kościoła, aby rozwijał się na całym świecie w Bożym Duchu prawdy, miłości, jedności i pokoju.

2.      Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną. Aby odkryli swoje powołanie panowania, które polega na uniżeniu i służbie braciom.

3.      Módlmy się za wszystkich, którzy latami nie przystępują do Sakramentu Pokuty. Aby jak Łazarz wyszli z ciemnego grobu i doznali prawdziwego szczęścia w Chrystusie.

4.      Módlmy się za wszystkich, chorych, cierpiących, zagrożonych epidemią i z nią walczących. Aby nawet najtrudniejsze doświadczenia nie oddaliły ich od Chrystusa, ale pozwoliły doświadczyć mocy, płynącej z Jego Krzyża.

5.      Módlmy się za tych, którzy nas wyprzedzili w pielgrzymowaniu do Domu Ojca. Aby Miłosierny Zbawiciel przebaczył im grzechy.

6.      Módlmy się za nas samych, abyśmy obdarowani przez Boga Jego Duchem, z czcią i szacunkiem odnosili się do naszego ciała, które kiedyś zmartwychwstanie.

Boże, w Tobie pokładamy nadzieję. Wysłuchaj łaskawie naszych próśb które z ufnością zanieśliśmy Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, †

i przez tę Ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, *

którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za nadzieję życia i zmartwychwstania, którą nas napełnia Chrystus przez swą ofiarę na krzyżu i na tym ołtarzu.

 

 

 

PREFACJA

 

16. Wskrzeszenie Łazarza

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On jako prawdziwy człowiek *

opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, *

a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. *

On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom *

i przez wielkanocne sakramenty *

prowadzi nas do nowego życia.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

J 11, 26

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, *

nie umrze na wieki.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże, prosimy Cię,

abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, *

którego Ciało i Krew przyjmujemy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Zbliża się zakończenie Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! Błogosławi nas Bóg, który jest życiem i chce byśmy mieli życie. Nie odwracajmy się od życia, jakie daje nam wielkopostna pokuta.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.