WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     50/742    -   8 grudnia 2019 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 8 grudnia 2019 r.

 

II NIEDZIELA ADWENTU A

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 

kolor szat: biały

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Iz 30, 19. 30

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; *

Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały *

i uraduje się wasze serce.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zbieżność dat sprawiła, że miejsce Jana Chrzciciela zajęła dziś Maryja Niepokalanie Poczęta. Zamiast wezwania do przygotowania drogi Panu słyszymy odpowiedź, daną Gabrielowi w czasie zwiastowania. Tym samym liturgia mówi na czym owe przygotowanie ma polegać. To codzienna zgoda, „tak” dla Bożego planu miłości.

Zgoda na przygarnianie siebie nawzajem. Zgoda na obdarowywanie siebie nawzajem cierpliwością i pociechą. Wzorem Niepokalanej – niezawodnej nadziei i znaku pociechy dla Ludu Bożego       

 

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący i miłosierny Boże, †

spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam

w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, *

lecz niech nadprzyrodzona mądrość

kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Bóg, który w planach zbawienia wybrał Maryję na Matkę odrodzonej ludzkości, także nas wszystkich w Chrystusie przeznaczył do chwały. Z wiarą słuchajmy słowa o obietnicy i jej spełnieniu, by podtrzymać w sercu nadzieję i razem z Niepokalaną wielbić Boga za okazane miłosierdzie

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego

         Iz 11, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.

Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

1       Boże, przekaż Twój sąd królowi, *

        a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

2       Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *

        i ubogimi według prawa.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

        

7       Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *

        i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

8       Będzie panował od morza do morza, *

        od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

        

12     Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *

        i ubogiego, który nie ma opieki.

13     Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *

        nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

        

17     Niech jego imię trwa na wieki, *

        jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.

        Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *

        niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

 

        

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

        

Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano:

«Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

   Łk 3, 4c. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

        

Mt 3, 1-12

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!»

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając swoje grzechy.

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Pełna łaski

ks. Leszek Smoliński

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia pragniemy pozdrowić Maryję, podobnie jak uczynił to w Nazarecie archanioł Gabriel: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami”. Kaznodzieja domu papieskiego o. Raniero Cantalamessa podkreślił, że Maryja nie tylko wyprasza nam miłosierdzie, ale jest Tą, która jako pierwsza osobiście go doświadczyła. Wskazał, że miłosierdzie jest synonimem łaski, stąd określenie „łaski pełna” może być tłumaczone jako „pełna miłosierdzia”. Maryja odbija bowiem w sobie piękno i świętość miłosiernego Boga. Jest wolna od grzechu pierworodnego i w sposób szczególny jest święta. Stanowi najwyższy po Chrystusie wzór miłości i świętości.

Niepokalana do tego stopnia została przeniknięta i uformowana przez łaskę i stała się przedmiotem Bożego upodobania, że określenie „pełna łaski” mogło zastąpić Jej imię. Łaska uświęcająca, która pozwala osiągnąć świętość osobistą, uczyniła z Maryi nowe stworzenie, w pełni zgodne z zamysłem samego Boga. Łaska ta, jako dar Boży, zostaje udzielona w Chrystusie wszystkim wierzącym, podnosząc ich do godności dziecka Bożego. Kto trwa w łasce Bożej, jest przyjacielem Boga. Pismo Święte porównuje łaskę uświęcającą z piękną szatą godową, ze źródłem wody, które tryska ku życiu wiecznemu. Łaska uświęcająca to nic innego, jak życie Boże w człowieku, na wzór krzewu winnego i trwających z nim latorośli.

Po grecku słowo „łaska” ma ten sam rdzeń językowy jak słowo „radość”. Także w tym wyrażeniu wyjaśnia się jeszcze bardziej źródło radości Maryi: radość pochodzi z łaski, to znaczy pochodzi z jedności z Bogiem, z posiadania z Nim życiodajnej więzi. W pozdrowieniu anioła do Maryi jest więc zawarta zachęta do głębokiej radości, zapowiadającej kres smutku, obecnego w świecie w obliczu ograniczoności życia, cierpienia, śmierci czy ciemności zła, które to zdają się przesłaniać światło Bożej dobroci. Jest to pozdrowienie, które oznacza początek Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny. Maryja jest zachęcana do radości, ponieważ Bóg przyjdzie jako zbawca i zamieszka pośród swego ludu.

Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi osiąga już świętość, to wierni starają się, by przezwyciężać grzech i wzrastać w świętości. Ten wzrost dokonuje się dzięki nieustannemu wstawiennictwu i pomocy Maryi. Mówią nam o tym życiorysy świętych i błogosławionych wynoszonych na ołtarze także i w naszych czasach.

Całe życie Maryi jest wezwaniem, byśmy nie marnowali danych nam przez Boga łask, ale odpowiadali na nie ochotnym sercem. Przyzywajmy wstawiennictwa Służebnicy Pańskiej w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w doświadczeniach pokus czy duchowych zmagania o wzrost w świętości. Jak naucza papież Franciszek, „Spoglądają na nas zawsze miłosierne oczy Najświętszej Matki Boga. Ona jest pierwszą, która toruje drogę i towarzyszy nam w dawaniu świadectwa miłości. Matka Miłosierdzia gromadzi wszystkich pod osłoną swego płaszcza” (Misericordia et misera 22). Wpatrując się w Jej przykład i wymawiając Jej imię z największą czcią, prośmy słowami hymnu brewiarzowego:

„Ty jesteś Pani, piękną doliną,

(…) W Tobie jest źródło wszelkiego dobra,

Przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym.

O Maryjo!

A wiarę wzmocnij”.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Zgromadzeni w święto Maryi Niepokalanej, zanieśmy do Boga przez Jej wstawiennictwo naszą modlitwę prosząc o pomoc i miłosierdzie dla świata, który oczekuje zbawienia.

1.      Prośmy, bo Kościół przez głoszenie słowa Bożego przygotował drogę dla Pana do wszystkich serc i narodów. R. Wysłuchaj, Ojcze, prośby Twego ludu.

2.      Prośmy, by biskupi i prezbiterzy przygotowali drogę dla Pana przez odważne i pokorne wzywanie do nawrócenia.

3.      Prośmy, by politycy przygotowali drogę dla Pana przez służbę dla pokoju, sprawiedliwości i wolności.

4.      Prośmy, by Duch Święty przygotował drogę dla Pana przez potężne działanie w sercach grzeszników oraz światło, które rozprasza ciemności ludzkiego poznania.

5.      Prośmy, by siostry zakonne przygotowały drogę dla Pana przez trwanie na modlitwie i dzieła miłosierdzia.

6.      Prośmy, abyśmy sami przygotowali drogę dla Pana przez świadectwo wiary, nawrócenie serc i miłość wzajemną, oraz jedność.

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże,

daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, †

a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, *

wspomóż nas swoją łaską.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wysławiajmy Boga i całym sercem dziękujmy Mu za zbawienie świata, za Maryję zachowaną mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa od grzechu, za nadzieję zbawienia jaką nam niesie ta Eucharystia.

 

 

 

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze *

spełnił Twoje odwieczne postanowienie, *

a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. *

On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, *

aby nam udzielić obiecanych darów, *

których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

        

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ba 5, 5; 4, 36

Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, *

i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, †

spraw,

abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne *

i miłować wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

W ten adwentowy czas przypomnieliśmy sobie wielkie Boże obietnice jakie Bóg złożył całej ludzkości w osobie Niepokalanej. Ufając mocno Bogu i patrząc na wzór Maryi mamy nadzieję, że otrzymamy obiecane dary i staniemy się podobni do Chrystusa, który pokonał grzech. Z tą nadzieją i błogosławieństwem Boga kończymy tę Mszę św. i idziemy do naszych domów.   

 

 

    

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.
Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)
Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej
- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,
Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.
NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:
strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl
oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej
adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa gazetki: wzgorza-gazetka.pl
adres gazetki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.