WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     41/733                   -             6 października 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

XXVII Niedziela Zwykła

 

6 października 2019 r.

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                 

Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy *

i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. *

Ty bowiem stworzyłeś wszystko: *

niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. *

Ty jesteś Panem wszechświata.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Wzywamy Chrystusa w tej Eucharystii, bo On przymnaża wiary i czyni nas zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. Prośmy Pana o dar wiary, bo z niej wypływa wszelkie dobro i pokorna służba dla bliźnich będących w potrzebie.

Świadomi swych grzechów pokornie stańmy przed Panem, prośmy o przebaczenie, abyśmy mogli innym miłosierdzie okazać.    

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

         Wszechmogący, wieczny Boże,

Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; †

okaż nam swoje miłosierdzie, *

odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia,

i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Słuchajmy słowa Bożego, aby pomnożyła się nasza wiara, która rodzi uczynki życia wiecznego. Słuchajmy słowa, które odbiera nam strach, a daje ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

         Ha 1, 2-3; 2, 2-4

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

 

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

1       Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *

        wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.

2       Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *

        z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

        

6       Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *

        klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.

7       Albowiem On jest naszym Bogiem, *

        a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

        

        Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †

8       «Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *

        jak na pustyni w dniu Massa,

9       gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *

        doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

        

2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

1 P 1, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki.

Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Służyć z pokorą

        

Łk 17, 5-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Służyć z pokorą

ks. Leszek Smoliński

Kościół nie jest wspólnotą panów, ale sług. Tak jak Chrystus nie przyszedł, „aby mu służono, ale aby służyć”, tak powołaniem każdego w Kościele jest służba, czyli bycie z innymi, a nie tylko dla innych. Pan Jezus mówi dziś do swoich uczniów: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”»”. W jaki sposób ma zatem wyglądać nasz służba?

Podstawowym elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest postawienie Boga na pierwszym miejscu. Nie zawsze dzieje się to natychmiastowo. Wspaniałe świadectwo poszukiwania w wierze może stanowić życie bł. kard. Johna Henry’ego Newmana (1801-1890), anglikańskiego teologa i konwertyty. Jak powiedział o nim w 1975 roku papież bł. Paweł VI, Newman „był przeświadczony o tym, że przez całe życie z wiarą i pełnym oddaniem szedł za światłem prawdy, stając się coraz jaśniej świecącą latarnią morską dla wszystkich, którzy dzisiaj, pośród niepewności świata – świata, jaki on w sposób proroczy przewidział – pragną niezawodnej orientacji i pewnego przewodnictwa”. Liturgiczne wspomnienie bł. kard. Newmana Kościół obchodzi 9 października, czyli w rocznicę jego nawrócenia na katolicyzm w 1845 r.

Drugim elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest pokora, która stanowi fundament życia duchowego. Człowiek pokorny uznaje, że Bóg jest wszystkim i że wszelkie dobro pochodzi od Niego. Św. Teresa z Avila, hiszpańska mistyczka i doktor Kościoła, obrazuje rolę pokory alegorią wziętą z gry w szachy. Żeby wygrać partię w szachy, trzeba najpierw umieć ustawić figury i piony na szachownicy, a potem umiejętnie nimi manewrować. Teresa umie grać w szachy i dlatego wie, że spośród figur najważniejsza w grze jest królowa, inne figury i pionki pomagają jej tylko. Królowa (hetman) z gry w szachy jest właśnie obrazem pokory! Inne zalety i sprawności będą jej pomagać. Jest to niezwykła sprawność, ale tylko dla Boga i dla tych, którzy poznają prawdę o Nim. Dla pozostałych pokora to coś dziwnego, nienormalnego, wręcz odpychającego. Św. Teresa daje taki oto przepis na pokorę: poznaj dwie prawdy: o sobie – że jest w tobie także zło, i o Bogu – że On ciebie takim kocha.

Trzecim elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest dostrzeganie potrzebujących i służba im. W naszych polskich warunkach doskonale zrozumiała tę prawdę siostra Małgorzata Chmielewska. Jako przełożona wspólnoty Chleb Życia, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie, jest matką adoptowanych dzieci. Boga i szczęścia szuka przede wszystkim w codziennej pracy z biednymi, odrzuconymi, bezdomnymi, chorymi, cierpiącymi. Przywraca im godność i wiarę w siebie. Nigdy się też nie żali, bo wierzy w sens i powodzenie tego, co robi. Jak wyznała, „ja swoje życie traktuję jako służbę, dlatego staram się pomóc drugiemu człowiekowi po to, żeby on sam sobie pomógł, na tyle, na ile jest w stanie”.

Chrystus Sługa może rzeczywiście wejść w życie ludzi naszego pokolenia i może to życie przemienić, przekształcać. Trzeba Go postawić na pierwszym miejscu, uznać prawdę o sobie, a także dostrzec tych, w których jest obecny na co dzień.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Obdarowani miłosierdziem Pana i ubogaceni Jego słowem, błagajmy o duchowe dary, które czynią ludzi wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

1.      Prośmy Pana za Kościół, aby budził wiarę wśród ludzi przez skuteczne głoszenie słowa i świadectwo dawane Ewangelii.

2.      Prośmy za papieża Franciszka, aby umacniał swych braci w wierze.

3.      Prośmy za wszystkich, którzy oczekują na pomoc bliźnich, aby doświadczyli, że chrześcijanie widzą w nich samego Chrystusa.

4.      Prośmy za kierujących państwami, aby Bóg wspierał ich wysiłki w walce z głodem, chorobami i katastrofami żywiołowymi.

5.      Prośmy, aby zmarli doznali miłosierdzia od Boga i mogli oglądać Jego wieczną chwałę.

6.      Prośmy za nas samych, abyśmy byli ludźmi mocnej wiary i miłosierdzia wobec bliźnich.

Boże, który wysłuchujesz modlitwy, przymnażasz wiary i okazujesz miłosierdzie, przyjmij błagania, jako wyraz naszego zaufania Tobie, który jesteś wszechmogący i dobry. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, †

i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, *

dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Ubogaceni przez dary pochodzące od Wszechmogącego, wznieśmy dziękczynną modlitwę do Stwórcy i Pana za Jego dobro, miłosierdzie i Jezusa Chrystusa, który może przymnożyć nam wiary.

 

 

 

PREFACJA

 

35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego *

zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, *

które grzech oddalił od Ciebie, *

aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej

stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa *

i żywą świątynią Ducha Świętego *

ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, *

wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże,

spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy *

i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Bóg nam błogosławi na drogę wiary i miłosierdzia. Niech Jego moc sprawia w nas cud wiary dojrzałej, byśmy na jej fundamencie oparci, mogli świadczyć o Bogu dziełami miłości.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.