WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       37/729                   -             8 września 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

 

8 września 2019 r.

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                             

Ps 119, 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy, *

i wyrok Twój jest słuszny, *

postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

Za to, że nie zawsze otwieramy się na Bożą Mądrość, która nas zbawia przeprośmy teraz Stwórcę na początku tej Mszy Świętej.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, *

i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, słowa które jest Mądrością świata. Liturgia Słowa przypomina nam dzisiaj Boży zamysł, który nie zostanie nigdy pojęty przez umysł człowieka. Tylko poddanie się człowieka woli Bożej i ingerencja Ducha Świętego może sprawić, że w minimalnym stopniu potrafimy zrozumieć Mądrość, która jest ukryta w Bożym słowie.

W ciszy i w skupieniu przyjmijmy słowo Pana do naszych serc.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Prawdziwa mądrość

Mdr 9, 13-18

Czytanie z Księgi Mądrości

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

(R.: por. 1b)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

3       Obracasz w proch człowieka *

        i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».

4       Bo tysiąc lat w Twoich oczach †

        jest jak wczorajszy dzień, który minął, *

        albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

5       Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *

        jak trawa, która rośnie:

6       rankiem zielona i kwitnąca, *

        wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

12     Naucz nas liczyć dni nasze, *

        byśmy zdobyli mądrość serca.

13     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *

        Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

14     Nasyć nas o świcie swoją łaską, *

        abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

17     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †

        i wspieraj pracę rąk naszych, *

        dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wszyscy są braćmi

        

Flm 9b-10. 12-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona

Najdroższy:

Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza

i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego,

nie może być uczniem Jezusa

        

Łk 14, 25-33

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Bóg chce być pierwszy.

Augustyn Pelanowski OSPPE

Miłość jest cudownym uczuciem, ale to wcale nie znaczy, że pozbawionym wynaturzeń. Ona również jest narażona na deformacje, zwyrodnienia albo przecenienie jej wartości. Jezus mówi, że nie tylko trzeba odżegnać się od ojca, matki, sióstr i braci, ale nawet od samego siebie, własnego życia. Kochać siebie może oznaczać akceptowanie siebie, ale także egocentryczne zapatrzenie się w siebie. Narcyz postrzega siebie w sposób idealny i z zaślepionym podziwem. Komuś takiemu trudno byłoby zrobić nawet krok za Jezusem.

Można kochać matkę, ale też być od niej uzależnionym i podporządkowanym jej. Kochać ojca to często zadowalać go lub panicznie się go obawiać. Kochać braci to nie zawsze dobrze im życzyć, ale często zazdrościć lub rywalizować z nimi. Podobnie kochać siostrę może oznaczać wykorzystywać ją lub dać się przez nią manipulować. Ludzie miłością nazywają wiele toksycznych więzi, ale to wcale nie znaczy, że wszystko jest naprawdę godne tego słowa. Jezus, mówiąc o nienawiści do najbliższych, miał na myśli nie tylko zdeformowane układy, które koniecznie trzeba zerwać, by pojawiły się zdrowe odniesienia. On naprawdę mówi o oderwaniu od rodziny z taką siłą, jakby się ją nienawidziło. Czasem dla Jego miłości my sami stajemy się obiektami nienawiści rodziny. Znam wiele osób, które po nawróceniu były w domu po prostu prześladowane przez rodziców albo rodzeństwo.

Istotnym dopowiedzeniem jest wiersz, w którym Jezus wyjaśnia, iż każdy, kto nie żegna się ze wszystkimi, to znaczy nie wyrzeka się wszystkich, nie stanie się Jego uczniem. Nienawiść, o której mówi Jezus, jest raczej rodzajem rozstania się niż nienawiścią w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego więc to oderwanie się od więzi rodzinnych nazywa nienawiścią? Nienawiść jest, jak wiemy, niezwykle silnym uczuciem, które angażuje całego człowieka do odrzucenia czegoś lub kogoś. Chodzi raczej o odżegnanie się od kogoś z mocą porównywalną do nienawiści niż o samą nienawiść, bo wtedy tekst byłby w dużej sprzeczności z przykazaniem miłości. Niekiedy Jezus używał przesady dla podkreślenia ważności i konieczności przyjęcia pewnych postaw. Na przykład mówił, że jeśli oko jest nam powodem do grzechu, trzeba je sobie wyłupać, albo jeśli ręka jest powodem do grzechu, to trzeba ją sobie odciąć. Nie jest to zachęta do samookaleczeń, lecz do zdecydowanego zerwania z przyczyną grzechu, jego źródłem albo z samym grzechem, bez którego, jak nam się wydaje, nie potrafilibyśmy już funkcjonować normalnie.

Jezus sam nigdy nie przestał kochać swojej Matki, ale przecież Ją opuścił i nawet na krótki urlop nie przyjeżdżał do Nazaretu. Dla wielu ludzi, którzy żyją w nienormalnych więzach rodzinnych, takie wymagania Jezusa wydają się nienormalne. Ale to nie Bóg ma chore serce, tylko my!  

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, módlmy się do Boga, abyśmy umieli realizować w życiu powierzone nam zadania, czerpiąc siłę z Jego nauki potwierdzonej cudami.

Po każdym wezwaniu chwila ciszy.

1.      Błagajmy za Kościół Chrystusowy, by Jego wezwanie do nawrócenia ludzkości wydało owoc w wypełnianiu przykazania miłości.

2.      Prośmy za papieża Franciszka, by prowadził do świętości powierzoną sobie owczarnię.

3.      Natchnij rządzących duchem mądrości, by dialog i wzajemne poszanowanie zaowocowało pokojem w Syrii.

4.      Wspieraj, Jezu ludzi chorych i strapionych, by tylko w Tobie szukali wyzwolenia ze swoich chorób i nie domagań cielesnych.

5.      Umacniaj, Panie ludzi pełniących uczynki miłosierdzia, by wytrwali w swych postanowieniach i nieśli pomoc ubogim.

6.      Wypraszajmy dla nas tutaj zebranych, byśmy otworzyli się na działanie Boga wśród nas i dostrzegli Jego obecność, zwłaszcza w drugim człowieku.

Spraw, Panie, by zaniesione do Ciebie modlitwy rozbudziły w nas autentyczne pragnienie służenia Tobie i postawę otwartości na Twoje znaki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, †

spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat *

i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Niech Bóg będzie teraz uwielbiony i wywyższony przez Jezusa w Duchu Świętym, teraz i po wszystkie czasy.

 

 

 

PREFACJA

 

31. Dzieje zbawienia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, * g

łosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

  

       Ps 42, 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni, *

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. *

Dusza moja Boga pragnie, *

Boga żywego.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże,

Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem, †

spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, *

abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Umocnieni darem Eucharystii, idźmy wraz z Chrystusem w naszą codzienność, świadcząc o Nim i pomagając innym otworzyć się na Jego głos.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.