WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       33/725                   -             11 sierpnia 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

XIX Niedziela Zwykła

 

11 sierpnia 2019 r.

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                 

por. Ps 74, 20. 19. 22. 23

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na spotkanie z naszym Przyjacielem – Jezusem Chrystusem, który przez ofiarę na drzewie krzyża obmył każdy ludzki grzech swoją Krwią Przenajświętszą i w ten sposób przygotował nam miejsce na Uczcie w Królestwie Niebieskim.

Przedsmakiem Uczty w Niebieskim Jeruzalem jest Ofiara Eucharystyczna, w której uczestniczymy. Nich nasza wspólna modlitwa na tej Mszy Świętej będzie wspólnym dziękczynieniem Panu Bogu za Ofiarę Jezusa, która przyniosła całej ludzkości zbawienie.

Za brak wiary w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz Boga.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Powtórne przyjście Jezusa może być dla nas zaskoczeniem. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Niech słowo samego Boga, które teraz przyjmiemy do naszych serc wyda błogosławione owoce teraz i w wieczności.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Izraelici oczekują wyzwolenia

Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych.

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22

(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

1       Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *

        prawym przystoi pieśń chwały.

12     Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *

        naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

18     Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

        na tych, którzy oczekują Jego łaski,

19     aby ocalił ich życie od śmierci *

        i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

20     Dusza nasza oczekuje Pana, *

        On jest naszą pomocą i tarczą.

22     Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *

        według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Wielkość wiary

        

Hbr 11, 1-2. 8-19

Hbr 11, 1-2. 8-12

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mt 24, 42a. 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

         Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Gotowość na przyjście Pana

        

Łk 12, 32-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Godzina przyjścia Pana

 

Aż kusi, żeby zestawić obok siebie dwie przypowieści z Ewangelii.

Pierwsza to ta z dzisiejszej liturgii słowa, perykopa mówiąca o potrzebie czujności. Chrześcijanin ma być podobny do sługi czekającego na powrót pana. Jeśli pan zastanie sługę czuwającego, sam przepasze się i będzie mu usługiwał podczas uczty. Jeżeli sługa nie będzie czuwał, oczekując na przyjście pana, spotka go kara. Dokładnie rzecz biorąc, czujność sługi – tłumaczy Jezus Piotrowi – oznacza traktowanie z szacunkiem drugiego człowieka. Jeżeli sługa zacznie źle postępować, mówiąc sobie: pan się ociąga z powrotem, to po powrocie pana zostanie ukarany, „gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Druga przypowieść to znana scena sądu ostatecznego z Ewangelii według św. Mateusza. Po jednej stronie zbawieni, po drugiej potępieni. Owce i kozły. I jedni, i drudzy się dziwią: Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, w więzieniu, nagim? Cokolwiek uczyniliście choćby jednemu z najmniej ważnych w waszym mniemaniu ludzi, Mnieście uczynili, mówi sędzia. Jedni czuwali i rozpoznali Pana w bliźnim, inni swoim postępowaniem zasłużyli na „wielką chłostę”. Nie rozpoznali Zbawiciela w potrzebującym pomocy człowieku. „O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

A teraz, jak to wygląda razem. To prawda, że jako chrześcijanie oczekujemy na przyjście Pana. Koniec świata będzie także dla każdego człowieka godziną oceny jego życia. Ponieważ nie wiemy, kiedy ten dzień nadejdzie, musimy być gotowi w każdej chwili ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Jednak z drugiej strony już teraz, żyjąc na tym świecie, musimy pamiętać o innym przyjściu Pana. Przyjściu, a raczej ciągłym przychodzeniu niemal w każdej minucie życia. Możemy nie dostrzec Chrystusa przybywającego w drugim człowieku. To także jest godzina Jego nadejścia, to także jest sytuacja, która wymaga czujności. Wiemy, jak łatwo „zasnąć” i nie dostrzegać Pana w codziennym kontakcie z ludźmi. Myślimy sobie: jakie przyjście Pana, po prostu tego lubię, a tamten mnie denerwuje, po co to całe pobożne gadanie? Jednak, mimo że nie spostrzegamy tego jako godziny przyjścia Pana, Chrystus przychodzi w bliźnim w potrzebie. „O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Grzegorz Chrzanowski OP - ur. 1965, dominikanin. Wykładowca filozofii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Mieszka w Krakowie.    

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga, który jest Ojcem wszystkich i kocha całą ludzkość skierujmy do Niego nasze prośby:

   Boże, polecamy Ci pasterzy Kościoła. niech głoszą wiernie Ewangelię wszystkim ludziom i swoim życiem dają najlepsze świadectwo Twojej miłości. Ciebie prosimy.

   Boże, polecamy Ci rządzących. Niech uczciwie i mądrze służą dobru społeczeństwa i troszczą się o ludzi najbardziej bezradnych, biednych i opuszczonych. Ciebie prosimy.

   Boże, polecamy Ci ludzi cierpiących, biednych, samotnych i starszych. Niech doświadczą ludzkiej i Twojej pomocy. Ciebie prosimy.

   Boże, polecamy Ci zmarłych: rodziców, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół. Przyjmij ich do swojego wiecznego Domu. Ciebie prosimy.

   Boże, polecamy Ci nas samych. Niech Twoja łaska i Twoje słowo otwiera nas na życie wieczne. Ciebie prosimy.

Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do istnienia i dałeś obietnicę życia wiecznego. Tobie niech będzie cześć i chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, * i swoją mocą przemień je w Sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Razem z wszystkimi zastępami nieba wyśpiewajmy teraz Bogu hymn uwielbienia za to, że Jezus Chrystus wciąż jest z nami pod postaciami chleba i wina.

 

 

 

PREFACJA

 

35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Ps 147B, 1. 3

Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie * i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

W jednej piosence oazowej śpiewamy: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”. Szukajmy więc, tego co najważniejsze, to co jest w górze, nie to co na ziemi – zmienne i ulotne, a na pewno Bóg zatroszczy się wtedy o to co nam jest potrzebne. Niech Jego obecność i błogosławieństwo będzie dla nas drogowskazem w drodze do wiecznej Ojczyzny.

 

 

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.