WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

       29/721                   -             14 lipca 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

XV Niedziela Zwykła

14 lipca 2019 r.

kolor szat liturgicznych: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

        

Ps 17, 15

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *

nasycę się Twym widokiem, *

gdy ukaże się Twoja chwała.

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Jezus przyszedł na ziemię po to, by obdarzyć nas prawdziwym szczęściem, które pochodzi od Boga. Tylko Bóg może nam dać szczęście. Kiedy stajemy przy ołtarzu, aby celebrować misteria życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, wtedy poznajemy tajemnicę Bożego szczęścia, które zostało bezinteresownie dane każdemu z nas.

Niech ta dzisiejsza Eucharystia uwrażliwi nasze serca na potrzeby innych, abyśmy potrafili dawać szczęście innym, stając się w ten sposób miłosiernymi samarytanami.

Jednak za nim się tak stanie, stańmy w pokorze przed Bogiem i wyznajmy nasz grzech, który oddala nas od Niego, abyśmy z czystym sercem zasiąść do stołu Pańskiego.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy,

aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, †

spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan,

odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, *

a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Tylko miłość ukierunkowuje nasz wzrok w odpowiednia stronę, czyli do służby Bogu w ludziach potrzebujących naszej pomocy. Wszystko co czynimy dla bliźniego, czynimy to dla samego Boga, który jest w każdym najmniejszym człowieku.

Niech słowo Boże wszczepi w nasze serca samarytańską postawę wobec braci, którzy są w potrzebie.

PIERWSZE CZYTANIE

Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

Pwt 30, 10-14

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”.

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37

(R.: por. 33b)

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

14     Panie, modlę się do Ciebie *

        w czas łaski, o Boże.

        Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *

        w Twojej zbawczej wierności.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

        

17     Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, *

        spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

30     Jestem nędzny i pełen cierpienia, *

        niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

        

31     Pieśnią chcę chwalić imię Boga *

        i wielbić Go z dziękczynieniem.

33     Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, †

        niech ożyje serce szukających Boga. *

34     Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

        

36     Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *

        tam będą mieszkać i mieć posiadłości.

37     To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *

        miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

        

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko zostało stworzone

przez Chrystusa i dla Niego

Kol 1, 15-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 6, 63c. 68c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

        

Łk 10, 25-37

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».

Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Wyobraźnia miłosierdzia

Ks. Jan Dzielny

Św. Łukasz jest autorem Nowego Testamentu najczęściej kojarzonym z miłosierdziem. Był przecież lekarzem, więc ludzkie niedole towarzyszyły mu niemal każdego dnia. W Jego Ewangelii bardzo częsty jest motyw cierpienia. Znajdujemy w niej opisy uzdrowień niemego (Łk 11, 14), kobiety z krzywym kręgosłupem (Łk 13, 10-16) i teściowej Szymona Piotra (Łk 4, 38-39). Ewangelista opisuje też wypędzenie złych duchów z opętanego (Łk 4, 33-35).

Jednak do najpiękniejszych kart jego Ewangelii należą przypowieści ukazujące Bożą dobroć. Wśród nich między innymi: o zagubionej owcy (Łk 15, 3-7); o drachmie (Łk 15, 8-10); zwłaszcza zaś o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Jego Ewangelię zamykają dwa szczególne fragmenty: modlitwa Chrystusa na krzyżu za prześladowców (Łk 23, 34) oraz obietnica zbawienia dana łotrowi umierającemu na Golgocie (Łk 23, 39-43).

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich fragmentów jest tajemnica miłosierdzia. Bóg za sprawą Łukasza jest przedstawiony jako Ojciec nie tylko zdolny do przebaczenia, ale nawet wykazujący inicjatywę. To On czeka na nawrócenie swoich dzieci. Jego miłość nie tyle jest konsekwencją ludzkiej skruchy, ile ją uprzedza.

Św. Łukasz napisał swe dzieło dla wyznawców Chrystusa, pochodzących spoza kręgu judaistycznego. Dlatego tak bardzo akcentuje uniwersalizm zbawienia, na które każdy ma szansę, jeśli tylko nawróci się na drogę prawa.

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna wpisuje się w Dobrą Nowinę o Miłosierdziu. Oto spotykamy Samarytanina, który pochylił się nad człowiekiem napadniętym. Jednak we fragmencie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli odkrywa się przed słuchaczami zupełnie inna perspektywa. Miłosierdzie staje się nie tylko przymiotem Bożym, ale także obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Chrystus łamie kolejny stereotyp: w przykazaniu miłości bliźniego wiara zaczyna nabierać społecznego wymiaru. Już nikt nie może powiedzieć, że jednocześnie kocha Boga i nienawidzi swoich sąsiadów. To by oznaczało fatalną interpretację chrześcijaństwa.

Bardzo znamienne jest, że Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski przekazał rodakom orędzie miłosierdzia. Swojego przesłania nie przekazał na początku pontyfikatu, ale na końcu. Tak jakby trzeba było większej dojrzałości - z jednej i drugiej strony - do tego, by móc zrozumieć i przyjąć tę prawdę o chrześcijaństwie.

Matka Teresa z Kalkuty spotykała się z niezrozumieniem wśród tych, którym służyła. Kiedy pochylała się nad ludźmi trędowatymi, ze strony wyznawców hinduizmu padały nieme pytania: jak to możliwe, że człowiek może bezinteresownie służyć innym? Wśród wielu zarzutów kierowanych pod adresem chrześcijaństwa można spotkać także i ten, że jeśli nawet stać nas na jakiś heroizm, to zawsze u jego podstaw jest właśnie interesowność. Przecież nagrodą za czynione dobro ma być zbawienie. A jednak byli wielcy święci, którzy zapewniali, że gdyby Bóg nie istniał - i tak nie zmieniliby swego postępowania, bo w służbie innym kryje się szczęście.

Ta prawda znów odkłamuje kolejny stereotyp, że realizowanie przykazania miłości jest ciężarem nie do uniesienia. Jeśli ktokolwiek zasługuje na litość, to jedynie ludzie niezdolni do miłości. Nieżyczliwość i zawiść są największymi burzycielami ludzkiego spokoju. Tylko zdolność do przebaczenia i otrząśnięcia się z własnego egoizmu czyni człowieka wolnym i radosnym.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Jezusowi, który obdarza nas miłością bezinteresowną, polećmy nasze prośmy:

1.      Za świat, by pomyślnie rozwijał się w pokoju. Ciebie prosimy.

2.      Za ludzi, którzy utracili nadzieję, by odnaleźli ją w Bogu. Ciebie prosimy.

3.      Za bezrobotnych, aby ich poszukiwania pracy zakończyły się sukcesem. Ciebie prosimy.

4.      Za młodych, aby uczyli się miłości odpowiedzialnej. Ciebie prosimy.

5.      Za zmarłych, aby dostąpili szczęścia nieba. Ciebie prosimy.

6.      Za nas samych, abyśmy potrafili zdecydowanie opowiedzieć się w naszym życiu za Jezusem. Ciebie prosimy.

Jezu Chryste, z ufnością uciekamy się do Ciebie, wierząc, że wysłuchasz tego, o co prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła †

i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, *

aby przyjmując go wzrastali w świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu, za miłość wobec nas, która urzeczywistniła się w Jezusie Chrystusie – naszym Zbawicielu, który każdego dnia pochyla się nad nami.

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, *

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże. *

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

nieustannie wielbiąc Ciebie.

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, †

aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie *

wzrastał w nas jego zbawienny owoc.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Stańmy się samarytanami w dzisiejszym świcie. Tylu wokół nas braci i sióstr potrzebujących pomocy duchowej i materialnej. Niech błogosławieństwo Boże, które za chwile przyjmiemy dla nas umocnieniem w dziełach miłosierdzia.  

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.