WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

       28/720                   -             7 lipca 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

XIV Niedziela Zwykła

 

7 lipca 2019 r.

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

         Ps 48, 10-11

Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie *

we wnętrzu Twej świątyni. *

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. *

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Jezus Chrystus dawca życia wiecznego proponuje nam dzisiaj pokój, jako wartość bezcenną dla nas, żyjących w chaosie wojen i konfliktów. Tylko pokój może ocalić nasze życie. Chrystus po Zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, ofiarując im pokój. My też potrzebujemy takiego spotkania. Właśnie po to zgromadziliśmy się na Mszy Świętej, aby pokrzepić się Ciałem i Krwią Przenajświętszą, bo tylko ten pokarm może nas umocnić w walce o Boży pokój wszędzie tam, gdzie będziemy się znajdować.

Uznajmy naszą grzeszność i otwórzmy się na działanie Jezusa w naszym życiu.    

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, † udziel swoim wiernym duchowej radości *

i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

W liturgii słowa dzisiaj na pierwsze miejsce wysuwa się słowo „pokój”, który jest tak bardzo ważny w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Wsłuchajmy się w słowa samego Boga, bo tylko On może w nasze skołatane i pełne niepokoju serca, wlać pokój.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Radość ery mesjańskiej

Iz 66, 10. 12-14c

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście.

Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy».

Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

         Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

(R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

1       Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *

2       opiewajcie chwałę Jego imienia,

        cześć Mu wspaniałą oddajcie. *

3       Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

        

4       Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *

        niech Twoje imię opiewa».

5       Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *

        zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

        

6       Morze na suchy ląd zamienił, *

        pieszo przeszli przez rzekę.

        Nim się przeto radujmy! *

7       Jego potęga włada na wieki.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

        

16     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †

        którzy boicie się Boga, *

        opowiem, co uczynił mej duszy.

20     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *

        i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.

Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie!

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

    Kol 3, 15a. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;

słowo Chrystusa niech w was mieszka

         w całym swym bogactwie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Pokój królestwa Bożego

        Łk 10, 1-12. 17-20

Łk 10, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

      Bliskość z Bogiem i ludźmi

ks. Leszek Smoliński

Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak Jezus posłał swoich uczniów do miejscowości, do których sam zamierzał pójść. Słyszeliśmy słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Zazwyczaj słowa te odnosimy do „urzędowych” świadków: księży, zakonników, sióstr zakonnych, czy katechetów świeckich. Warto jednak zauważyć, że Jezus kieruje te słowa nie do ścisłego grona dwunastu apostołów, ale wyznacza jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów.

Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest zarezerwowane wyłącznie dla wybranych. Każdy uczeń Jezusa ma o Nim świadczyć, aby inni uwierzyli. Nie można znać Jezusa i o Nim nie mówić. Nie można być ochrzczonym i żyć tak, jakby to nie miało wpływu na nasze życie. Mamy dzielić się swoją wiarą. II Polski Synod Plenarny określa powołanie osób świeckich jako posłanie przez Boga do świata, „aby nadawać światu ewangeliczny smak, przemieniać i uświęcać świat od wewnątrz, na sposób zaczynu, oświetlać wszelkie drogi, po których kroczą, światłem wiary, nadziei i miłości”.

Każdy podczas chrztu otrzymuje zapaloną od paschału - symbolu Jezusa Chrystusa - świecę. Jej płomień symbolizuje światło wiary. Najpierw mieli o nią dbać nasi rodzice i chrzestni; potem już my sami mamy iść i zapalać światłem naszej wiary wiarę innych. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania świadectwa. Pozwólmy więc prowadzić się Duchowi Bożemu. Słuchając słów Jezusa, że „żniwo wielkie, ale robotników mało” nie mogę nie spytać, co ja robię, by stać się jednym z tych robotników.

Największą trudnością w głoszeniu naszej wiary jest nieumiejętność mówienia o sprawach wiary. Brakuje nam solidnego przygotowania, pogłębionej wiedzy o wierze, systematycznej edukacji, zrozumienia trudnego niekiedy słownictwa. Zdajemy sobie sprawę, że po dzisiejszej homilii nie wyruszą na ulice naszej parafii zastępy wysłanników Pana Jezusa. Może jednak pozostanie w nas zachęta do tego, aby bliżej zapoznać się z treściami wiary, sięgnąć po Pismo Święte lub książkę z przemówieniami papieża.

Warto zauważyć, jak wielka była radość i satysfakcja, jaką odczuwali wysłannicy Jezusa: „Złe duchy nam się poddają, możemy stąpać po wężach i skorpionach i nic nam nie grozi”. „Cudowne” życie to nie takie, które jest wypełnione cudami i cudownościami, ale to życie dobre, życie piękne, które sprawia, że nasze imiona „zapisane są w niebie”. Również nie są najważniejsze sukcesy, ale trud, który podejmujemy dla królestwa Bożego.

Istotnym zadaniem wysłanników było uzdrawianie chorych, troska o nich i opieka nad nimi. Wszelkie nasze posługi dla osób chorych i potrzebujących, nawet te jednorazowe i krótkotrwałe, mogą być w oczach Boga i ludzi głoszeniem Bożego królestwa.

Uczestniczymy we Mszy św., słuchamy Jezusa, który przemawia do nas w swoim słowie. Za chwilę przyjmiemy Go, bo przyjdzie do nas w Komunii. On jednak chce dotrzeć do każdego człowieka, do naszych bliskich, znajomych. Chce, żebyśmy Go im zanieśli. Bo bliskość Boga to przede wszystkim bliskość ludzi.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Chrystusa, który jest dawcą pokoju, zanieśmy nasze pokorne prośby i błagania:

1.      O potrzebne łaski Boże dla Kościoła powszechnego, aby nigdy nie zaprzestał głosić Chrystusowego pokoju. Ciebie prosimy.

2.      O pokój dla ludzi doświadczających nieszczęścia wojny, aby w bezpieczeństwie mogli żyć i rozwijać swoje człowieczeństwo. Ciebie prosimy.

3.      O otwartość na Boże działanie dla dzieci i młodzieży wypoczywającej podczas wakacji. Ciebie prosimy.

4.      O wieczną radość i pokój dla zmarłych z naszych rodzin. Ciebie prosimy.

5.      O otwartość na Boże plany dla każdego z nas, abyśmy nigdy nie odmówili wezwaniu do czynienia pokoju. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś dawcą pokoju, wlej w nasze serca Twój pokój i daj odwagę do szerzenia go w świecie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, niech nas oczyści Ofiara, którą Tobie składamy, *

i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy teraz pieśń Kościoła, za Jezusa Chrystusa dawcę pokoju.

 

 

 

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *

gdy nam zesłałeś swojego Syna, *

aby stał się człowiekiem *

i wybawił nas od zguby wiecznej. *

W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo *

stało się narzędziem zbawienia, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 34, 9

Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, *

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni tak wielkimi Darami, prosimy Cię, Boże, †

spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie *

i nigdy nie przestawali Cię wielbić.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i stańmy się siewcami Bożego pokoju we współczesnym świecie.      

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.