WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     44/790                 -           1 listopada 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

 

1 listopada 2020 r.A.

 

                                                              

Kolor szat: biały

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Radujmy się wszyscy w Panu, *

obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. *

Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

     W radosną Uroczystość Wszystkich Świętych gromadzimy się na Eucharystii, aby wspominać i modlić się do tych wszystkich, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania, cieszą się chwałą zbawionych w niebie.

    

Właśnie poprzez tę eucharystyczną ofiarę, poprzez uczestnictwo w Ciele i Krwi Pańskiej pragniemy jak najpełniej zjednoczyć się z nimi i wspólnie wychwalać Dobrego Boga za cuda, jakich dokonał w ich życiu oraz za to, że nas wszystkich powołał do udziału w swojej świętości.                

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

     Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest prawda o życiu wiecznym. Św. Jan w swej proroczej wizji ukazuje nam chwałę, jaką odbiera Bóg w niebie.

Otaczają Go zbawieni ze wszystkich narodów, pokoleń i języków, ci, którzy dzięki mocy Chrystusa byli zdolni wypełnić błogosławieństwa z Ewangelii.

Nas także powołał Bóg do świętości i otrzymamy ją, jeśli całą nadzieję położymy w Bogu i uwierzymy w słowa, które nieustannie kieruje do nas Bóg w Kościele.

 

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący, wieczny Boże,

Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników *

hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Triumf wybranych

Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».

I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

                                                              

Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *

świat cały i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził *

i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

                                                              

Kto wstąpi na górę Pana, *

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *

którego dusza nie lgnęła do marności.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

                                                              

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

                                        

 

                      

DRUGIE CZYTANIE

 

Ujrzymy Boga takim, jakim jest

1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

                                                              

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie

Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

     Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

                                                              

Uroczystość Wszystkich Świętych

W dzieciństwie uroczystość Wszystkich Świętych kojarzyła mi się ze smutkiem. Obowiązkowo odwiedzaliśmy wtedy groby bliskich zmarłych i modliliśmy się o ich wieczne zbawienie. Wszystko było przepojone żałobnym nastrojem. Dopiero znacznie później dotarło do mnie, że wspomnienie wszystkich świętych jest radosne, gdyż tego dnia modlimy się wraz z tymi, którzy już zostali zbawieni, a nie za nich. Uroczystość ta jest częścią triduum eklezjalnego. Jednocześnie wspominamy Kościół chwalebny (uroczystość Wszystkich Świętych), Kościół oczyszczający się (wspomnienie wszystkich zmarłych) i Kościół pielgrzymujący (wspomnienie poświęcenia Kościoła lokalnego, które może być sprawowane w niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych).

Mimo wszystko nawet w tak radosnym dniu jak wspomnienie Wszystkich Świętych, znajdzie się miejsce na łzy smutku. Świętość w niebie to nie nirwana lub stan, w którym zbawieni są oddzieleni od wszystkich i od wszystkiego. Ich serca przepełnione są współczuciem, a to znaczy, że pozostają w ciągłym ruchu. Są oni poruszeni niedolą, biedą, grzechem, cierpieniem Kościoła, który jeszcze pielgrzymuje lub się oczyszcza. Jeden z wielkich teologów prawosławnych Dumitru Staniloae, tak pisze o tej tajemnicy:

„Przebywanie w miłości wieczystej Boga i ludzi nie wyklucza jednak tego, by święty uczestniczył w cierpieniach ludzi i w ich dobrych dążeniach. Sam Chrystus bowiem pozostaje w ciągłej gotowości do ofiary dla nich. Również aniołowie nie wstrzymują się od poświęcenia się dla innych w nieustannej posłudze. A wszystko to dzięki trwaniu w miłości cierpiącej i współczującej, która jest wieczna i która sama jest wiecznością pełną życia”.

Niektórzy Ojcowie Kościoła wspominali o łzach świętych, którzy uczestnicząc we współczującej miłości samego Boga, pragnęli, aby i inni mieli w niej udział. Radość przebywania z Bogiem nie jest przeciwna smutkowi, płynącemu z faktu, że nie wszyscy wybierają Boga. Prawdziwa radość nastąpi w ostatnim dniu, kiedy Chrystus powróci i będzie wszystkim we wszystkich.

Wojciech Surówka OP - ur. 1975, dominikanin, duszpasterz Lednicy 2000, mieszka na Polach Lednickich.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez przyczynę Wszystkich Świętych prośmy Boga, aby dał nam potrzebne łaski, a tym których Mu polecamy umacniał w dążeniu do świętości.

   Za Kościół święty, aby uobecniając w Eucharystii śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa prowadził wszystkich ludzi do świętości. R. Obdarz nas, Panie, Twoją świętością.

   Za biskupów, kapłanów, diakonów, aby ich osobista świętość stała się źródłem świętości wszystkich wiernych.

   Za wszystkie ludy i narody ziemi, które są rozdarte przez nienawiść i wojny, aby Pan przyniósł im pokój i obdarzył nadzieją wolności.

   Za cierpiących, osamotnionych, prześladowanych i żyjących w niesprawiedliwości, aby pamiętali, że ich nagroda wielka jest w niebie.

   Za tych, którzy uprzedzili nas w drodze do wieczności, aby mieli udział we wspólnocie zbawionych i świętych.

   Za nas tutaj obecnych, abyśmy przez codzienną, szarą pracę oraz modlitwę uświęcali siebie i innym pomagali w zbawieniu.

Boże, którego otacza wielka rzesza z każdego narodu, wszystkich pokoleń, ludów i języków, Ty jesteś naszym Ojcem; wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła i uczyń nas Twoim ludem, byśmy ze wszystkimi świętymi mogli głosić Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego.

                             

 

                                 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary,

które składamy na cześć wszystkich Świętych; †

wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem, *

spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wychwalajmy Boga za rzesze świętych ze wszystkich ludów i narodów. Dziękujmy Mu za dar świętości jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym i za jego pełną realizację w życiu wiecznym.

 

 

 

PREFACJA

 

69. Chwała niebieskiej Jerozolimy,

naszej Matki

                                                              

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, służne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, *

niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. *

W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry *

wysławiają Ciebie na wieki. *

Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary *

i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, *

których wstawiennictwo i przykład nas umacnia.

Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów *

wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Mt 5, 8-10

Błogosławieni czystego serca, *

albowiem oni Boga oglądać będą. *

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, *

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. *

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, *

albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Tylko Ty jesteś święty

i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, †

spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości *

i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce,

mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Umocnieni Bożym błogosławieństwem i Bożymi obietnicami oraz przykładem świętych, idźmy odpowiedzieć życiem na Boże wezwanie do świętości.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, †

pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, *

niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze.

W. Amen.

K. Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, *

a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich.

W. Amen.

K. Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *

Ojciec i Syn, †

i Duch Święty.

W. Amen.

        

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.